بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,731

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت ششم

  1390/9/16
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
تغيير دفتريار

بند 11- گر چه دفتريار به پيشنهاد سر دفتر و در صورت تصويب سازمان انتخاب ميگردد ولي تغيير او در صورت بروز اختلاف به پيشنهاد سر دفتر مجوزي ندارد بايستي بموضوع اختلاف رسيدگي و در صورت وقوع تخلف متخلف تعقيب گردد.

اصلاحي بند 183 مجموعه بخشنماه هاي تا آخر سال 49


خدمت نظام

بند 12- هر سردفتر و يا دفترياري که مشمول خدمت سربازي مي شود يا مدت معافيت آنها مقتضي مي شود بايد از ادامه اشتغال آنها جلوگيري و تا تعيين تکليف قطعي طبق گواهي اداره نظام وظيفه امور دفرياري را بدفتر يار ديگري تحويل و در مورد سردفتر کفالت دفرخانه را به سردفتر نزديکترين دفترخانه محل واگذار و با تنظيم صورتمجلس تحويل نمايند.

داشتن دفاتر متعدد سردفتر (فرد و زوج)

بند 13- بمنظور تسهيل در جريان امور دفاتر اسناد رسمي ، چون داشتن دفاتر متعدد مباينتي با دفتر مصرح در ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 تير ماه 1354 ندارد، لذا براي جلوگيري از بي نظمي و ي ترتيبيهاي احتمالي مقرر مي دارد هر يک از دفاتر اسناد رسمي که قصد داشتن دفتر متعدد موضوع ماده فوق الذکر را دارند بايد با تحصيل موافقت قبلي از سازمان ثبت فقط دو جلد دفتر سر دفتر که يکي مخصوص شماره هاي فرد و ديگري مخصوص شماره هاي زوج باشد تهيه و با رعايت تسلسل مورد استفاده قرار دهند.

بخشنامه شماره 6499/2 – 19/7 55 اصلاحي.


داشتن دفتر ممنوع المعامله

بند 14- براي رفع هرگونه اشتباه و جلوگيري از انجام معامله اشخاص ممنوع المعامله لازم است ادارات ثبت دفتري بنام دفر اشخاص ممنوع المعامله تنظيم و نام اشخاص ممنوع المعامله را که تا کنون اعلام شده و مي شود در دفتر مزبور ثبت نمايند. براي اين منظور در صورت عدم امکان تهيه دفتر جداگانه مي توان از دفاتر بازداشتي به مسئوليت متصدي دفتر بازداشتي استفاده نمود. ر ثاني به کليه دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه اعلام شود که در استعلاميه ها علاوه بر مشخصات ملک مشخصات مالک(فروشنده) دقيقاً قيد گردد که ر ارجاع استعلاميه به متصدي دفتر بازداشتي گواهي عدم بازداشت و عدم ممنوع المعامله بودن قيد گردد. بديهي است دفاتر مذکور در واحدهاي ثبتي رافع مسئوليت مستقيم دفاتر اسناد رسمي به مراعات کليه بخشنامه هاي ربوط به اشخاص ممنوع المعامله و توجه به مشخصات فراد مذکور نخواهد بود.

صلاحيه بخشنامه شماره 779/2-25/2/59


تحويل و تحول دفترخانه توسط خود

بند 15- بمنظور تسريع در کار سردفتران و دفترياران در مواقع استفاده از مرخصي، دستور فرمايند در کليه موارديکه سردفتر و يا دفتريار تغيير نمي کند و يا معلق نمي شود صورتمجلس تغيير و تحول را خود سردفتران و دفرياران بشرحي که حاوي شماره آخرين سند تنظيمي و تعهد پردات هر نوع بدهي تا تاريخ تنظيم صورتمجلس باشد تنظيم و يک نسخه آن را به اين اداره ل ارسال دارند.

اصلاحي بخشنامه شماره 8384-15/8/55


حضور منظم سردفتران و دفرياران در محل کار خويش

بند 16- چون طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين برابر مقررات اقدام و باشتناد ماده 19 آئين نامه قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1317 (با اصلاحات بعدي) اسناد تنظيمي بايد در يک جلسه تنظيم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد. بنابراين حضور منظم سردفتر و دفتريار و يا قائم مقام آنها جز در ايام مرخصي و ساير معاذير قانوني در دفترخانه الزامي بوده و عذر کارکنان دفترخانه در مورد انجام کار مراجعين به بهانه نبودن سردفتر يا دفتريار مسموع نيست.

اصلاحي بخشنامه شماره 9023/2- 25/10/58 اصلاح شده با تجديد نظر کامل.


دفتر ثبت اسامي اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و مشمول بند ز

بند 17- دفاتر اسنادرسمي بايد دفتري جهت ثبت اسامي اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و اراضي مشمول بند ز ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظائر آنها داشته باشند و کليه بخشنامه ها ي مربوطه را درآن ثبت نموده و قبل از رفع بازداشت و ممنوعيت از طرف مرجع ذيصلاحيت از ثبت هرگونه سند در موارد فوق الذکر خودداري نمايند.

اصلاحي بند 32 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


قيد نام و نام خانوادگي قبل از امضاء

بند 18- سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و همچنين دفترياران بايد در هر مورد که نامه اداري- سند-رونوشت سند يا دفتر تحت تصدي خود را امضاء مي نمايند قبل از امضاء نام و نام خانوادگي و سمت خود را ضمن تعيين تاريخ صريحاً و خوانا قيد نموده سپس اقدام به امضاء نمايند و در صورت تغيير نمونه امضاء مراتب را فوراً به اداره ثبت مربوطه اطلاع دهند.

اصلاحي فراز شش مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


خروج از حوزه ماموريت

بند 19- سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و فترياران حق ندارند در غير ايام تعطيلات رسمي و مرخصي بدون کسب اجازه قبلي از ثبت محل ثبت محل از حوزه ماموريت خود خارج شوند.

اصلاحي فراز چهار مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


مرخصي و معذوريت سران دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران

بند 20- در اجراي مقررات ماده 15 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354 در صورتيکه مدت بيماري سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق يا دفترياران بيش از يک ماه باشد صدور ابلاغ مرخصي استعلاجي در تهران و مراکز استانها تا تعيين هيئت پزشکي موکول به تاييد کميسيون متشکله در پزشکي قانوني بوده و در شهرستانهايي که داراي بهداري بوده اخذ گواهي از بهداري و تاييد آن وسيله يئت پزشکي قانوني در مرکز همان استان و در صورتيکه محل اقامت عضو معذور فاقد بهداري باشد گواهي پزشک معالج با تاييد کميسيون پزشکي قانوني مرکز استان معتبر خواهد بود.

اصلاح بخشنامه شماره 1343/2- 13/3/55 و بند 182 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان