بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,041

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت سوم

  1390/9/14
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت سوم
ماده 15- تطبيق اسناد با شرايط اعتبار:
الف ) هنگامي که بانک گشاينده اسناد ارائه شده را منطبق با شرايط اعتبار تشخيص دهد بايد اسناد را بپذيرد.
ب ) هنگامي که بانک تائيد کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرايط اعتبار تشخيص دهد بايــــد اسنـــاد را پرداخت يا معامله نموده و آنها را به بانک گشاينده ارسال نمايد.
ج ) هنگاميکه بانک تعيين شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرايط اعتبار تشخيص دهد بايد اسناد را پذيرفته يا معامله نموده و آنها را به بانک گشاينده يا تائيد کننده ارسال نمايد.

ماده 16- اسناد مغاير با شرايط اعتبار، قبول مغايرت و اطلاع به طرف مقابل :
الف ) هنگامي که بانک کارگزار تعيين شده ، بانک تائيدکننده ، در صورت وجود يا بانک گشاينده تشخيص دهد که اسناد ارائه شده مغاير با شرايط اعتبار است مي تواند از پذيرش يا معامله اسناد خودداري کند.
ب ) هنگامي که بانک گشاينده اعتبار تشخيص دهد که اسناد با شرايط اعتبار است مي تواند صرفا” براساس صلاحديد خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغايرت مراجعه کنـــد به هر حال اين موضوع نمي تواند موجب طولاني تر شدن مدت ذکر شده دربند ب ماده 14 باشد.
ج ) هنگامي که بانک کارگزار تعيين شده ، بانک تائيد کننده ، درصورت وجود، يا بانک گشاينده تصميم به رد اسناد بگيرد بايد مراتب را طي يک اطلاعيه ( يعني ظرف 5 روز کاري تعيين شده در قالب يک پيام عدم پذيرش اعلام شود وتمامي مغايرتها يک جا اعلام شود) به ارائه کننده اسناد اطلاع دهد.
اطلاعيه مذکور بايد حاوي اين مطالب باشد:

1- عدم پذيرش يا معامله اسناد توسط بانک ، و بانک طبق دستورات قبلي رسيده از سوي ارائه کننده اقدام مي کند.
د ) اطلاعيه درخواست شده در ماده (16- ج ) بايد از طريق مخابرات راه دور يا در صورت عــدم امــــکان، ازطريق ديگر وسايل مخابراتي سريع ، به نحوي که ديرتر از پايان پنجمين روز بانــــکي بعــــد ازارائــه اسناد نباشد، ارسال شود.(منظور خروج پيام از بانک مي باشد)
ه ) بانک کارگزار تعيين شده ، بانک تائيد کننده ، در صورت وجود، يا بانک گشاينده مي توانند پس از ارســــال اطلاعيه مندرج در بند ج ماده 16 نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمايند.( يعنــي بانک هـــــر زمان بخواهد مي تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد)
و ) بانک گشاينده يا تائيد کننده در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده از ادعاي عدم تطبيق اسنــاد با شـــرايــــط اعتبار محروم خواهند شد.(يعني اجراي مراحل فوق حداکثر ظرف 5 روز)
ز ) هنگامي که بانــک گشاينده از پذيرش اسناد يا بانک تائيد کننده از قبول يا معامله اسناد خودداري کند و بـــــا رعايت مفاد ايـــن ماده مراتب را اعلام نمايند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .
2- مغايرتهايي که بانک به استناد آنها از پذيرش يا معامله اسناد خودداري کرده، و 3- بانک اسناد را تا دريافت دستورات بعدي ارائه کننده نزد خود نگهداري مي کند، يا 4- 1- بانک گشاينده اسناد را تا دريافت اعلام موافقت درخـــواست کننــــده مبني بر قبــــولي اسنــــاد يا دريــــافت دستورات بعدي از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، يا 2- بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام مي کند، يا ماده 17- اسناد اصل و رونوشت:
الف ) حداقل يک نسخه اصل از هر سندي که در شرايط اعتبار درج شده بايد ارائه شود.
ب ) بانک سندي را بعنوان نسخه اصل تلقــــي مي کند که ظاهرا” داراي امضاء علامت ، مهر يا نشانه اي ازصادرکننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اينکه در سند تصريح شده باشد که نسخه اصل نيست .
ج ) به جزء در مواردي که در سند به نحو ديگري تصريح شده باشد، بانک سندي را به عنوان اصل تلقي مي کند که :

د ) اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل يا رونوشت مجاز است .
ه ) اگر در اعتبار ارائه اسنادي چند نسخه اي با استفاده از عباراتي مثل ” نسخه دوم ” در “دو نسخه ” يا “در دو نســــخه رونوشت ” درخواست شده باشد ، ارايه حداقل يک نسخه اصل و بقيه آن به صورت رونوشت کافي است مگر آنکه در سند به نحو ديگري تصريح شده باشد.
1- ظاهر آن حاکي از دستنويس ، تايپ ، پرفراژ يا مهر صادرکننده سند باشد،يا 2- ظاهرآن حاکي از صدور سند بر روي سربرگ اصلي صادرکننده سند باشد، يا 3- تصريح کند که نسخه اصل است ، مگر اينکه تصريح مذکور حاکي از اشاره بر سند ارايه شده نباشد.

ماده 18- سياهه بازرگاني:
الف ) سياهه بازرگاني :

ب ) بانک کارگزار تعيين شده ، بانک تائيد کننده در صورت وجود ، يا بانک گشاينده مي تواند سياهه صادره به مبلغي بيش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذيرد و تصميم بانک مذکور توسط کليه طرفين لازم الاجراء باشد، به شرط اينکه بانک مذکور مبلغي بيش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرايط اعتبار پرداخت يا معامله نـکرده باشد.
ج ) شرح کالا، خدمات يا عملکرد مذکور در سياهه بازرگاني بايد با آنچه که در شرايـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.
1- بايد ظاهرا” حاکي از صدور آن توسط ذي نفع باشد (به جزء آنچه که در ماده 38 درج شده) 2- بايد به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جزء آنچه در بند ز ماده 38 درج شده ) 3- بايد به همان ارزي صادر شود که در شرايط اعتبار درج شده ، و 4- نيازي به امضاء ندارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان