بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,384

خيانت در امانت

  1390/9/11
خلاصه: خيانت در امانت
الف : مستندات موجود در قوانين : 1 – خيانت در امانت که مردم عادي مرتکب مي شوند ( ماده 673 و 674 ق . م . ا ) 2 – خيانت در امانت مأمورين دولت در اسناد دولتي ( ماده 604 ق . م . ا ) ·
ب : آراء وحدت رويه :
1 – خيــانــت در امــانت از جــرائــم مضـر بــه حقــوق و مصـالــح عمومي است ( رأي شماره 591 – 16/1/73 )
رياست محترم دادسراي عمومي / دادگاه عمومي با اختيـار حــاصــله از صورتجلسه تفويض اختيار به واحدهاي اجرايي به شماره …… مورخ ……… درخصوص صلاحيت اين اداره کل به نشاني ……………………………………………… در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا . ا به استحضار ميرساند : اداره پست …………….. برابر ثبت پيوست ، در تاريخ ……… تعداد ....... فقره مرسوله به شمـــاره هــاي ………. را از آقــاي ……… بــه مقـــصد ( گيرنده ) آقاي …….….. قبـول و در تاريخ مذکـور امانـت يادشـده را برابر ليسـت ………… صفحــه …….. رديف ……… ( تصـــوير پيوست ) به اداره کل تجزيه و مبادلات تهران ارسال مي نمايد . ليکن امانت شماره ……………. که محتـوي آن حسب اظهارات فرستنده ................... بـوده اسـت ، در حيـن عـمليـات پسـتي در اثـر اشتباه در تـجزيـه از طريـق منـطقه ………………… پسـتي تـهران ، در تـاريـخ ……………….. بـرابـر رسـيد پـيــوســت به آقاي …………………….... بنشــانــي ................................................................. ( گيــرنـــده غير اصلي ) ، تحويل مي گردد متعاقب اطلاع از موضوع و پيگيريهاي مستمر فرستنده و گيرنده اصلي ، مراتب به منظور استرداد امانت موصوف ، کتباً طي نامه هاي پيوست و برابر اظهار نامه شـــماره ……............. مورخ …….......... که در تاريخ …............... به مشتکي عنه ابلاغ شده است ، مطالبه شد لکن نامبرده هيچگونه اقدامي در جهت استرداد امانت تحــويــلي ننمــوده اند . بنا عليهذا نظر به اينکه عمل مشاراليه واجد جنبه مجرمانه مي باشد لذا صدور دستور تعقيب نامبرده فوق ( گيرنده غير اصلي ) و الزام به استرداد امانت و مجازات مقرر قانوني مورد استدعاست . ضمناً آقاي / خانم …………………… نماينده قضائي اين اداره کل جهت پيگيري و اداي توضيحات لازم بحضور معرفي مي گردد .
امضاء مقا م ذيصلاح
مدارک و مستندات : - تصوير مصدق صورتجلسه تفويض اختيار به واحدهاي اجرايي شماره …… مورخ ….- تصويرمصدق ثبت مورخ …. مبني بر قبول …. امانت فوق الذکر به مقصد تهران آقاي ...- تصــويــر مصـــدق رسيد مورخ ……. منطقه ................ پستي مبني بر تحويل امانت … به آقاي ……. .رياست محترم دادسراي عمومي / دادگاه عمومي احتراماً آقاي / خانم ......................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........... صادره از .................. و کارمند رسمي / پيماني / قراردادي اداره کل پست استان ................. به نشاني ........................................................... تعداد ........... فقره مرسوله پيشتاز شماره .................... مورخ ................... محتوي ............... را بمنظور ارسال به مرکز تجزيه ومبادلات شرکت متبوع به نشاني تهران – چهارراه لشکر از اداره پست شهرستان ...................... تحويل گرفته تا آنها را صحيح و سالم با اخذ رسيد به مرکز مذکور تسليم نمايد . با توجه به مراتب فوق و نظربه اينکه شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي تابعه آن در سراسر کشور امين مردم در ارسال مرسولات پستي بوده ، ليکن مشاراليه به وظيفه امانتداري خود توجهي ننموده و مرسولات يادشده در فوق را به نفع خويش تصاحب و از اين حيث خسارات قابل توجهي به متقاضيان ارائه خدمات پستي و شرکت متبوع وارد نموده و مشتريان جهت تامين غرامت امانات پستي يادشده در فوق کراراً پيگيري مي نمايند . فلذا نظر به اينکه عمل ارتکابي مشاراليه واجد خصيصه جزائي بوده و قابل تعقيب کيفري مي باشد تقاضاي بررسي و صدور دستور رسيدگي وتعقيب و مجازات نامبرده و استيفاي حقوق شرکت متبوع مورد استدعاست .
ضمنــاً بـــدينوسيله آقاي / خانم ......................... باسمت نمايندگي جهت پيگيري و اداي توضيحات معرفي مي شود .
امضاء مقام ذيصلاح
مدارک و مستندات :
رياست محترم دادسراي عمومي / دادگاه عمومي با اختيـار حــاصــله از صورتجلسه تفويض اختيار به واحدهاي اجرايي به شماره …… مورخ ……… درخصوص صلاحيت اين اداره کل به نشاني ……………………………………………… درمقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا . ا به استحضار ميرساند : آقاي / خانم ......................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........... صادره از .................. و کارمند رســمي / پيماني / قراردادي به نشاني ............................................. تعداد ............... فقره مرسوله پيشتاز و برگ اعلام وضعيت خودرو و لباس و نوارهاي ضبط صوت و کفش و لوازم آشپزخانه و تعداد ........ فقره سند فروش تراکتور به مشتريان و چند فقره چک و گواهي عدم خلاف راهنمائي و رانندگي را بمنظور ارسال به مرکز تجزيه و مبادلات شرکت متبوع به نشاني تهران – چهارراه لشکر از اداره پست شهرستان ............. تحويل گرفته تا آنها را صحيح و سالم با اخذ رسيد به مرکز مذکور تسليم نمايد . با توجه به مراتب فوق و نظربه اينکه شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي تابعه آن در سراسر کشور امين مردم در ارسال مرسولات پستي بوده ، ليکن مشاراليه به وظيفه امانتداري خود توجهي ننموده و مرسولات يادشده در فوق را به نفع خويش تصاحب و از اين حيث خسارات قابل توجهي به متقاضيان ارائه خدمات پستي و شرکت متبوع وارد نموده که جهت تامين غرامت امانات پستي يادشده در فوق را کراراً پيگيري مي نمايند . فلذا نظر به اينکه عمل ارتکابي مشاراليه واجد خصيصه جزائي بوده و قابل تعقيب کيفري مي باشد ، بپيوست مدارک و ضمائم جمعاً در ........ برگ تقاضاي رسيدگي تعقيب و مجازات متخلفين مورد استدعاست .
ضمناً آقاي / خانم ......................... کارشناس حقوقي اداره کل پست استان به نمايندگي جهت پيگيري و اداي توضيحات معرفي مي شود .
امضاء مقام ذيصلاح
مدارک و مستندات :
- تصوير مصدق برگ نمايندگي قضائي شماره ............................ مورخ ................... .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان