بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,026

تخلفات انتظامي قضات(22)صدور دستور جلوگيري از ادامه کار متهم تا معرفي به دادگاه

  1390/9/11
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات(22)صدور دستور جلوگيري از ادامه کار متهم تا معرفي به دادگاه
* تنزل يک پايه قضائي به لحاظ صدور دستور جلوگيري از ادامه کار متهم تا معرفي به دادگاه در دادنامه شماره 282-4/7/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشکار: دادسراي انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره... بر مبناي گزارش و نظر آقاي... داديار که به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرستان شهر ري را در رسيدگي به پرونده کلاسه... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي شهرري و با صدور دستور مورخ 14/2/81 داير بر جلوگيري از ورود شاکي انتظامي به محل کار فرهنگي او در دبيرستان... شهرري مرتکب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي صدور حکم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا کرده است.

جريان امر از اين قرار است که آقاي «ع-ف» از عملکرد و اقدامات آقاي... در پرونده هاي کلاسه... و... به دادسراي انتظامي قضات شکايت نموده که رسيدگي به مورد، به آقاي... داديار دادسرا ارجاع و مشاراليه سوابق امر را بررسي و در خصوص پرونده کلاسه... چنين گزارش نموده است در تاريخ 7/2/81 خانم «ل-ب » شکوائيه اي به دادگاه تسليم و توضيح داده است که آقاي «ع ـ ف» همسر وي با تعويض قفل درهاي محل سکونت وي مانع ورود مشاراليها به منزل مسکوني خويش مي شود و با طرح امور ديگري درخواست رسيدگي نموده است. در ادامه رسيدگي به موضوع احدي از مأمورين کلانتري به منظور دلالت آقاي «ع-ف» به محل مراجعه نموده و گزارش تسيلم شده وي، حاکي است درب منزل توسط اهالي منزل باز نشده و متهم خود را از ديد مأمورين مخفي مي کند. بر اين اساس آقاي... دادرس دادگاه، پرونده را به کلانتري عودت و دستور مي دهد متهم مجددا ظرف 24 ساعت احضار شود و در صورت باز نکردن درب اخطاريه حضور با قيد عدم حضور که جلب است به درب منزل متهم الصاق گردد و ضمنا با راهنمايي شاکيه طي نامه اي به مدير دبيرستان ... تا اطلاع ثانوي از ادامه کار « ع-ف» دبير آن مدرسه جلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستور فوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي متهم جلب و همراه شاکي به دادگاه معرفي گردد.

کلانتري 131 شهررري تصوير دستور آقاي ... را به دبيرستان ... اعلام و ابلاغ نموده است.

سرانجام مشاراليه معرفي و در 17/2/81 با صدور قرار التزام با وجه التزام آزاد و سپس طي دادنامه شماره 390- 31/2/81 در مورد نفقه همسر و ترک آن به پرداخت جزاي نقدي و در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دائم قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي کيفري صادر گرديده است.

آقاي داديار انتظامي در پايان اين گزارش اظهارنظر کرده است دستور آقاي ... داير بر جلوگيري از ادامه کار « ع-ف» دبير دبيرستان ... بر خلاف مقررات بوده و دادگاه آقاي «ع-ف» را از حق قانوني خود ممنوع نموده است در حالي که ضمانت اجراي عدم حضور در محاکم، اقدامات قانوني ديگري غير از ممانعت از ادامه کار و شغل متهم درباره متهم است و دادگاه با اين اقدام درباره متهم يک نوع مجازات وضع نموده است که صلاحيت وضع آن را نداشته است و مستحق تعقيب انتظامي است و اقدام وي مشمول مقررات مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات است. با تأييد نظريه مذکور از جانب آقاي ... معاون و موافقت آقاي دادستان انتظامي با تعقيب انتظامي قاضي موصوف نتيجتا کيفرخواست انتظامي مورد بحث در خصوص مورد، صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.

قاضي مشتکي عنه انتظامي در پاسخ به کيفرخواست صادره، لايحه دفاعيه اي ارسال نموده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر: (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي دادگاه: دستور قاضي مشتکي عنه انتظامي به کلانتري درباره متهم پرونده امر با اين مضمون « دبيرستان ... اعلام گردد تا اطلاع ثانوي از ادامه کار آقاي «ع-ف» دبير آن مدرسه جلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستور فوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي، متهم جلب و به همراه شاکي به دادگاه معرفي گردد». فاقد جواز قانوني بوده و تخلف است ودفاع قاضي موصوف اختصارا مبني بر اينکه « درست است که اين نحوه دستور در متن قانون قيد نشده لکن اين امر به جهت رعايت حال متهم و دسترسي به وي انجام گرديده است» موجه تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرري را با انطباق عملش بر قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يک پايه قضائي محکوم مي نمايد. اين رأي ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل شکايت در هيئت تجديدنظر انتظامي قضات است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان