بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,875

درباره وکالت

  1390/9/10
خلاصه: درباره وکالت
آيا مفهوم وکالت را مي دانيد؟
تعريف وکالت
قانون مدني ايران در ماده 656 وکالت را چنين تعريف کرده است: «وکالت عقدي است که بموجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد»

با انعقاد عقد وکالت ، وکيل و موکل در برابر يکديگر حق و تکليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسئوليت هاي متقابلي مي شوند.
وکالت در لغت به معناي واگذار کردن يا تفويض کردن است. و در اصطلاح حقوقي: عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين عقد، طرف ديگر را براي انجام امري نايب (نماينده) خود مي‌نمايد. وکالت ازعقود بسيار متداول مي‌باشد، که امروزه در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و بانک‌ها استفاده زيادي مي‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتيجه نياز به ايجاب موکل و قبول وکيل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : يعني اين‌ که شخصي را براي تمام امور وکيل کند و اين وکالت شامل امور اداري و مالي موکل مي‌شود مثل فروش و يا خريد و يا پرداخت هزينه خانواده که در اين قسم اعمال وکيل نياز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقيد : که در اين نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معين است و وکيل بايد در همان مورد معين، عمل نمايد. مثل خريد خانه يا فروش ماشين.

مورد وکالت بايد امري باشد که به موجب قانون يا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وکيل نمايد و ديگر اين‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکيل نمي‌تواند عملي را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدني)
«در صورتي که وکالت به طور مطلق داده شده و قيدي در آن نيامده مربوط به ادار? اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدني)
مثلاً‌ در بيع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بيع نيست مگر اين‌که قرين? قطعي بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت مي توان موارد ذيل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نبايد از مواردي باشد که قانون مباشرت شخص اصيل را ضروري بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت بايد معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداري و تصرفات مادي محدود مي شود.
3- موضوع وکالت مي تواند امور مادي يا حقوقي باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح يک امر حقوقي است ولي وکالت در اخذ ثمن يا وکالت در پرداخت ماليات يا قبض مبيع يک امر مادي و تصرف مادي محسوب مي شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اينکه مباشرت اصيل قانوناً لازم و ضروري باشد .

وکالت در توکيل
اين‌ که وکيل مجاز باشد انجام امري را که در آن وکالت به ديگري واگذارد نياز به تصريح دارد و در غير اين صورت شخصي ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکيل ممکن است يک نفر باشد يا بيشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (اين‌که همه با هم وکالت کنند) يا اين‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافي است).
وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت و اگر مجاني بودن قيد نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدي است جائز و طرفين مي‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمي شرط شده است.

تعهدات وکيل
1)اگر از اقدامات يا سهل‌انگاري وکيل خسارتي به موکل وارد آيد او مسئول خواهد بود.
2)رعايت مصلحت موکل در اقدامات و فعاليت‌هاي خويش.
3)استرداد اموال تحويلي، چرا که وکيل امين است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست مي‌آورد بايد به موکل تحويل دهد.
4)تسليم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
1) التزام عملي به تعهدات وکيل در قبال افراد ثالث؛ زيرا وکيل از طرف او انجام وظيفه نموده است.
2) پرداخت هزينه وکالت مثل کرايه و عوارض و ماليات که وکيل پراخته است.
3) پرداخت اجرت وکيل که طبق قرارداد يا عرف يا اجرة المثل پرداخت مي‌شود.

پايان وکالت
«وکالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود: 1) عزل موکل که وکيل را از وکالت عزل کند. 2) موت يا جنون وکيل يا موکل. 3) موت ياجنون وکيل يا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدني)
علاوه بر اين موارد، سفه وکيل و موکل و پايان يافتن موضوع وکالت را بايد از موارد انقضاي وکالت دانست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان