بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,248

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(66)

  1390/9/10
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: تأمين دليل؛ شرائط تمکين
دادخواست تامين دليل زن براي تهيه وسايل زندگي در شان زن با نظر کارشناس توسط مرد را چگونه بنويسيم و ايا زن مي تواند تمکين را منوط به تهيه وسايل کند؟

پاسخ:دادخواست تأمين دليل در فرمهاي مخصوص دادگستري نوشته شده و به شوراي حل اختلاف محل زندگي ( يا اقامت خوانده )داده ميشود. دادخواست به طرفيت شوهر و با توضيح به اينکه امکانات و شرائط لازم از جمله وسائل ضروري زندگي جهت تمکين فراهم نيست ، تنظيم و امضاء ميشود. شورا پس از وصول و ثبت دادخواست ، موضوع را به يکي از کارشناسان رسمي دادگستري جهت بازديد و اعلام نظريه ارجاع مي دهد. در صورت تحقق و احراز موضوع از طرف کارشناس ، زن مي تواند از آن بعنوان دليل در دعواي الزام به تمکين استفاده کند . زيرا تهيه مقدمات و زمينه هاي لازم جهت تمکين بعهده مرد است .
=================

سوال:نحوه الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مورد معامله ؟
شخصي به موجب قولنامه عادي ، ملکي را خريده است ؛ فروشنده هشتاد درصد از مبلغ معامله را دريافت کرده و بيست درصد مابقي مي بايست در دفترخانه و موقع انتقال سند پرداخت شود. فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال قطعي سند خودداري مي کند.تکليف خريدار چيست ؟ چگونه مي تواند حق خود را مطالبه کند؟

پاسخ: خريدار مي تواند به دادگستري مراجعه و دادخواست « الزام به تنظيم سند رسمي » را تکميل و تقديم دادگاه نمايد. براي الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال سند چند شرط لازم است :1- رابطه قراردادي في مابين خواهان و خوانده که صحيحاً واقع شده باشد.(قولنامه يا مبايعه نامه معتبر)2- تعهد طرفين قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمي و اقدام به انتقال رسمي مورد معامله در قولنامه قيد شده باشد.3- مالکيت قانوني خوانده بر مورد معامله يعني اينکه ملک در دفتر املاک بنام وي ثبت باشد.4- فقدان هر گونه مانع و رادع قانوني بر سر راه ثبت رسمي معامله و نقل و انتقال مورد آن نکته: نمونه دادخواست مربوط به موضوع فوق را مي توانيد در قسمت دادخواست حقوقي تحت نام «دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي »ببينيد.
==============

سوال: صلاحيت دادگاه محل وقوع نکاح براي رسيدگي به دعواي مطالبه مهر
آيا زوجه براي مطالبه مهر خويش مي تواند به محاکم محل وقوع عقد نکاح مراجعه کند و در صورت مراجعه ، آيا آن دادگاه صالح بوده و مکلف به رسيدگي خواهد بود يا خير؟

پاسخ: چنانچه مهر از اموال منقول باشد، از آنجا که تعهد زوج بر دادن مهر از جمله تعهدات ناشي از عقد نکاح است ، از اين رو زوجه با عنايت به اطلاق ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني حق دارد علي رغم صلاحيت اصلي محاکم محل اقامت خوانده ، به منظور مطالبه مهر خود به دادگاهي که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده ، مراجعه کند و در اين صورت ، محاکم آن محل از نظر قانون مکلف به رسيدگي خواهند بود. اما هر گاه مهر از جمله اموال غيرمنقول باشد ، زوجه مستنداً به ماده 12 همان قانون ناگزير از مراجعه به دادگاهي است که آن مال غيرمنقول در حوزه آن قرار دارد. (نظر اکثريت و کميسيون نشست قضائي )
===============

سوال: چگونگي احقاق حق در خريد اتومبيل با کارت سوخت فاقد اعتبار
فردي اتومبيلي را از شخص ديگري خريداري کرده و کارت سوخت را تحويل مي گيرد. بعد از معامله ، خريدار با مراجعه به پمپ بنزين متوجه مي شود که کارت مزبور فاقد اعتبار است . در فرض مذکور خريداربه چه نحو مي تواند احقاق حق کند ؟

پاسخ: چنانچه کارت سوخت بي اعتبار مربوط به زمان محدود و بطور موقتي بوده و يا بعد از آن امکان دريافت کارت سوخت براي خريدار وجود دارد، خريدار مي تواند خسارات مستقيم ناشي از بي اعتباري کارت سوخت را در مدتي که امکان استفاده نداشته مطالبه کند؛ و الا چنانچه امکان صدور و دريافت کارت سوخت جديد در آينده فراهم نشود ؛ به دليل اينکه فروشنده با دادن کارت موهوم موجب فريب طرف معامله شده است ؛ حسب مورد و با توجه به قرارداد ، خريدار مي تواند به استناد خيار تدليس ، فسخ معامله را از دادگاه بخواهد .( نظر کميسيون قضائي )


مشاوره حقوقی رایگان