بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,092

اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري

  1390/9/10
خلاصه: اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري
ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشکيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول - تشکيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يک هيات قضات مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي‌گردند که عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريک واجد شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضايي در کشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.ماده 3-1- ديوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اينکه در ميان آنها بيش از يکنفر تبعه يک دولت باشد.

2- در اين مورد کسي که ممکن است تبعه بيش از يک دولت محسوب گردد تبعه کشوري محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌کند.

ماده 4-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي که اسامي آنها به وسيله گروه‌هاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد? مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌هاي ملي پيشنهاد خواهند شد که دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين مي‌گردند.

3- شرايطي که به موجب آن کشوري که طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شرکت کند در صورتيکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را که تبعه دولتهاي امضاء کننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروه‌هاي ملي را که طبق فقره دوم ماده 4 معين شده‌اند کتباً دعوت مي‌نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي که موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري را احراز مي‌کنند، مبادرت نمايند.

2- هيچ گروهي نمي‌توان در هيچ مورد بيش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي کند و در هيچ مورد ممکن نيست بيش از دوبرابر تعداد کرسي‌هاي خالي نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملي توصيه مي‌شود که قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي‌ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي و از دانشکده‌هاي حقوق و فرهنگستان‌هاي ملي و شعبات ملي فرهنگستانهاي بين‌المللي که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبير کل صورتي از اسامي کساني را که به اين طريق معرفي شده‌اند به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردي ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش‌بيني شده است.

2- دبير کل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يک مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مي‌نمايند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصي که براي عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري معين مي‌شوند نهفقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظام‌هاي قضايي جهان نيز باشند.

ماده 10-1- کساني منتخب محسوب مي‌گردند که هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اکثريت تام بوده‌اند.

2- در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء کميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين‌ اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يکنفر از اتباع يک دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب مي‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسي‌ها خالي باقي بماند به طريق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازکرسي‌هايي خالي بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت کميسيون مشترکي مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميکند تشکيل شود تا براي هر کرسي خالي اسم يکنفر را به اکثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد کنند.

2- کميسيون مشترک مي‌تواند اسم هر شخصي را که داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کميسيون باشد در صورت اسامي منظور دارد ولو اينکه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي که به موجب ماده هفت معرفي شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه کميسيون مشترک تشخيص دهد که نمي‌تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري که قبلاً معين شده‌اند کرسي‌هاي خالي را در مدتي که از طرف شوراي امنيت معين مي‌شود و از ميان اشخاصي که در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده‌اند پر مي‌کنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوي تقسيم شود راي مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلک در مورد قضاتي که در انتخابات اول اعضاء ديوان معين مي‌گردند ماموريت 5 نفر از آنها در انقضاي سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي‌شود.

2- قضاتي را که ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتي سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي‌کند.

3- اعضاي ديوان مادام که جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به کارهايي که قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگي خواهند کرد.

4- در صورت استعفاي يکي از اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي‌شود تا به دبيرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ کرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي‌شود.

ماده 14- پرکردن کرسي‌هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي‌آيد که براي انتخاب اولي مقرر است. دبير کل ملل متحد بايد در ظرف يکماه از تاريخ خالي شدن کرسي، دعوتي را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري که هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند که جنبه حرفه‌اي داشته باشد.

2- در صورت ترديد در اين مورد حکم ديوان قطعي است.

ماده 17-1- اعضاي ديوان نميتوانند در هيچ کاري سمت نمايندگي يا مشاوره‌اي يا وکالت داشته باشند.

2- آنها نمي‌توانند در تسويه هيچ کاري که سابقاً در آن کار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وکالت يکي از طرفين يا به سمت عضويت يک محکمه ملي يا بين‌المللي يا يک هيات تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

3- در صورت ترديد حکم ديوان قاطع خواهد بود.

ماده 18-1- اعضاي ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيکه ساير اعضا متفقاً راي دهند که ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست:

2- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيرکل ملل متحد اطلاع مي‌دهد.

3- به محض اين ابلاغ کرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي‌شود.

ماده 19- اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزاي ا و مصونيتاي سياسي خواهند بود.

ماده 20- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد که مشاغل خود را در کمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.

ماده 21-1- ديوان بين‌المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي‌نماد. تجديد انتخاب آنها جايز است.

2- ديوان دفتردار و هر کارمند ديگري را که لازم باشد معين مي‌نمايد.

ماده 22-1- مقر ديوان مزبور مي‌تواند در صورتيکه لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.

2- رئيس و دفتردار ديوان بين‌المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.

ماده 23-1- ديوان بين‌المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي که اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي‌نمايد.

2- اعضاي ديوان حق گرفتن مرخص‌هاي مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.

3- جز در موارد مرخصي يا عدم امکان حضوربه علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري که صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي‌دهد اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصي يکي از اعضاي ديوان تشخيص دهد که نبايد در رسيدگي به يک کار معيني شرکت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس مي‌رساند.

2- هرگاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود.

3- در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن، حکم دادگاه قطعي است.

ماده 25-1- ديوان بين‌المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينکه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.

2- با قيد اينکه عده قضات حاضر براي تشکيل ديوان بين‌المللي دادگستري به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي‌تواند مقرر دارد که يک يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

3- براي اينکه ديوان بتواند تشکيل گردد حد نصاب نه نفر کافي خواهد بود.

ماده 26-1- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يک يا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکيل دهد تا به دعاوي از يک طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به کار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.

2- ديوان مزبور مي‌تواند در هر موقع براي رسيدگي به يک کار معين شعبه‌اي تشکيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي‌نمايد.

3- شعبه‌هاي مذکور در اين ماده در صورتيکه طرفين تقاضا نمايند حکم خواهند داد.

ماده 27- هر حکمي که به وسيله شعبه‌هاي مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمي خواهد بود که خود ديوان داده باشد.

ماده 28- شعبه‌هاي مذکور در ماده 26 و 29 مي‌توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.

ماده 29- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين‌المللي دادگستري يک شعبه مرکز از پنج قاضي تشکيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دونفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگيرند.

ماده 30-1- ديوان بين‌المللي دادگستري به موجب آئين‌نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئي? دادرسي خود را معين مي‌نمايد.

2- آئين‌نامه ديوان مزبور مي‌تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد که در خود ديوان يا در شعبه‌هاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.

ماده 31-1- قضاتي که مليت هر يک از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي که در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است شرکت نمايند.

2- اگر در ديوان مزبور يک قاضي از مليت يکي از طرفين دعوي باشد طرف ديگر مي‌تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاکمخ شرکت کند. اين شخص بايد حتي‌الاکان از ميان کساني انتخاب گردد که طق ماده 4 و 5 معرفي شده‌اند.

3- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچکس از مليت طرفين دعوي وجود ند&
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in F:\HostingSpaces\unic-ir\unic-ir.org\wwwroot\about_un\icj.htm on line 917
PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in F:\HostingSpaces\unic-ir\unic-ir.org\wwwroot\about_un\icj.htm on line 917

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان