بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

ديدگاههاي قضايي(25)انصراف مـحکوم‌عليه از شکايت تـجديدنظـرخواهي يا فرجام خواهي

  1390/9/9
خلاصه: ديدگاههاي قضايي انصراف مـحکوم‌عليه از شکايت تـجديدنظـرخواهي يا فرجام خواهي، موجب تخفيف در مجازات وي خواهد بود
آيا مقررات ماده 6 4 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 نسخ شده است؟ اگر نسخ نشده محکوم عليه چگونه مي‌تواند با انصراف از شکايت خود درخواست تخفيف مجازات بنمايد.

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

طبق مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 که به قوت خود باقي است و محکوم عـلـيــه مــي‌تــوانــد بــا رجــوع بــه دادگـاه صـادرکـنـنده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکايت پژوهشي يا فرجامي يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا کند، بنابراين در صورتي که محکوم عليه از حکم صادر شده پژوهش‌خواهي يا فرجام‌خواهي نمايد، انصراف وي نيز بايد در مـهـلـت مـقـرر قـانوني که حق طرح شـکـايـت پـژوهشي يا فرجامي دارد، به دادگاه اعلام شود؛ زيرا با گذشتن مهلت مقرر و عدم طرح شکايت، قانوناً حقي براي او باقي نمانده که آن را اسقاط کند يا اعـلام انـصـراف نـمـايـد. هـمـان‌طـور کـه محکوم عليه بايد در مهلت قانوني اعتراض نمايد، اسقاط و انصراف از شکايت نيز بايد در مهلت باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان