بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت سيزدهم

  1390/9/9
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت سيزدهم
ماده 500 - در بيع شرط مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي که بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل‌خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي که منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يک‌روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.(رج ماده515ق.م )‌

ماده 502 - اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(رج ماده486ق.م و ماده11ق.1362و ماده21 ق. روابط موجر و مستاجر 1356)

ماده 503 - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هر يک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504 - هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب کردن يا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.(رج ماده540ق.م )‌

‌ماده 505 - اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمي‌شود.(رج ماده231ق.م )‌

ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل که باشد به عهده مستأجر است مگر اين که در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.


مبحث دوم - در اجاره حيوانات

ماده 507 - در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.(رج ماده468ق.م )‌

ماده 508 - در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راکب يا محمول لازم است.

‌ماده 509 - در اجاره حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره کم شود.(رج ماده517ق.م )‌

‌ماده 510 - در اجاره حيوان لازم نيست که عين مستأجره حيوان معيني باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.

‌ماده 511 - حيواني که مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنا بر اين حيواني که براي سواري اجاره‌شده است نمي‌توان براي بارکشي استعمال نمود.(رج بند 7ماده14ق.ر.م.م56 و مواد 490 تا 492 ق.م)‌

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان