بسم الله
 
EN

بازدیدها: 971

ديدگاههاي قضايي(22)

  1390/9/8
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
براي حضوري تلقي شدن آراء محاکم آيا اخطاريه قسمت اخير ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني لزوماً ميبايست براي جلسه دادرسي باشد يا اينکه در بر گيرنده همه موارد بوده و حتي اخطاريه هايي که براي ملاحظه نظر کارشناس نيز تنظيم ميگردد را در بر ميگيرد ؟


نظر اکثريت :

عبارت اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد اطلاق داشته خواه موضوع اخطاريه دعوت اصحاب دعوا به جلسه دادرسي باشد و خواه اينکه آن براي ملاحظه نظريه کارشناس موضوع ماده 260 قانون آئين دادرسي مدني باشد زيرا مراجعه خوانده به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس ملازمه با ملاحظه اوراق پرونده و اطلاع از روند دادرسي دارد بنا بر اين ابلاغ اخطاريه موضوع ماده 260 قانون مرقوم به نحو واقعي براي حضوري تلقي نمودن دادنامه کافيست .


نظر اقليت :

مقنن در ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در مقام بيان عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه و عدم تفهيم لايحه دفاعيه بوده تا در صورتيکه خوانده حاضر نشده و از خود دفاع ننموده رأي دادگاه را غيابي تلقي نمايد و ابلاغ واقعي اخطاريه نيز در همين راستا ست تا خوانده مطلع از زمان دادرسي بوده و از خود دفاع نمايد وليکن در ماده 206 قانون مرقوم مقنن تنظيم اخطاريه را صرفاً براي ملاحظه نظر کارشناس تجويز نموده و اثري در حضور طرفين براي دادرسي و دفاع از آن ندارد تا صرف ابلاغ اخطاريه موضوع اين قانون را حضوري تلقي نمايد بنا بر اين اخطاريه چنانچه ابلاغ واقعي شده باشد و صرفاً مقنن دعوت اصحاب دعوي به جلسه دادرسي و دفاع خوانده در قبال دعوي مطروحه باشد حضوري محسوب ميگردد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان