بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت هفتم

  1390/9/8
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل هفتم - جرائم و تخلفات

‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتکاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
1 - خريد و فروش رأي.
2 - رأي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد.
3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6 - رأي دادن بيش از يکبار.
7 - توصيه به نوشتن اسم کانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأي.
8 - اخلال در امر انتخابات.
9 - کم و زيادکردن آراء يا تعرفه‌ها.
10 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.
11 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.
12 - توصيه به نوشتن اسم کانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.
13 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
14 - باز کردن و يا شکستن قفل محل نگهداري و لاک و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
15 - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.
18 - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي که باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري کردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده .
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه کلي انتخابات موثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مرکزي نظارت اعلام مي‌گردد.
ماده 67 - تشکيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرائي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا‌تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي که به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ‌ممکن نباشد.
بالا


‌فصل هشتم - شکايات و نحوه رسيدگي

‌ماده 68 - هيأتهاي اجرائي مراکز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشکيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات،‌شکايات واصله را بپذيرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شکايات در جلسه مشترک هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها‌رسيدگي نمايند.
تبصره 1 - کساني که از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شکايت مستند خود را به‌دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 - شکاياتي قابل رسيدگي خواهند بود که مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني کامل ، شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي که شاکي بدون دليل و مدرک کسي را متهم نمايد و عمل شاکي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
‌تبصره 4 - طرح و بررسي شکايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
‌ماده 69 - شکاياتي که در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمي‌باشد.
‌ماده 70 - هيات اجرائي پس از بررسي شکايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات دريک يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را در صورتي که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌مي‌نمايد.
تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يک يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصميم با شوراي نگهبان‌است.
‌ماده 71 - کليه شکايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت کشور به هيات مرکزي نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است کليه شکايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
‌ماده 72 - درصورتي که رسيدگي به شکايات هريک از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از‌اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأي اکثريت مطلق اعضاي شوراي‌نگهبان باشد.
‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
‌ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هيات اجرائي و هيات نظارت در پنج نسخه ( يک نسخه براي شوراي‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي‌گردد.
تبصره - در صورتي که هريک از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري کنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير کشور و رئيس هيات مرکزي نظارت‌بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان