بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سيزدهم

  1390/9/8
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سيزدهم اصل شصت و چهارم : عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي, جغرافيائي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي کند.
اصل شصت و چهارم :

عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي, جغرافيائي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.

زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند.

محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي کند.
تاريخ 28/4/1360

وزارت‌ کشور

در مورد صلاحيت‌ نامزدهاي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چون‌ در ضمن‌ آنها افرادي‌ را مثل‌ آقايان‌ احسان‌ طبري‌ و نورالدين‌ کيانوري‌ که‌ مشهور به‌ داشتن‌ عقايد مارکسيستي‌ و ضد اسلامي‌ مي‌باشند اعلام‌ کرده‌اند لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ اين‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بدين‌ شرح‌ اعلام‌ نظر شد:

«آنچه‌ از قانون‌ اساسي‌ مخصوصاً اصل‌ 67 در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداري‌ از حريم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ 64 استفاده‌ مي‌شود، فقط‌ کساني‌ صلاحيت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند که‌ يا مسلمان‌ و متعهد به‌ مباني‌ اسلام‌ و يا از اقليتهاي‌ مذکور در اصل‌ 64 باشند. بنابراين‌ دستور دهيد اسامي‌ اين‌ گونه‌ افراد را از ليست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌: هيأت‌ مرکزي‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ رياست جمهوري‌ و مجلس‌شوراي‌اسلامي


مشاوره حقوقی رایگان