بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,579

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت پنجم

  1390/9/7
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل اول - دفاتر اسناد رسمي ( 1 تا 94 )


تشکيل دفتر خانه

بند1- پس از صدور ابلاغ سر دفتري اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بايد سر دفتر دفترخانه را حداکثر ظرف سه ماه تشکيل و شخص منتصب رسماٌ اشتغال به سمت خود پيدا کند والا در مورد دفاتر اسناد رسمي طبق ماده 7 ابلاغ سردفتر کان لم يکن خواهد بود در صورتي که سر دفتران ازدواج و طلاق نيز در مدت سه ماه دفترخانه را تشکيل ندهند ثبت محل بابستي مراتب را جهت تعيين تکليف سر دفتر به سازمان ثبت گزارش دهند . بديهي است اداره کل امور اسناد و سردفتران بايد بلافاصلعه بعد از صدور ابلاغ مراتب را با تفهيم مفاد ماده 74 قانون دفتر اسناد رسمي با آخرين آدرس تعيين شده از طرف متقاضي بوسيله پست سفارشي بنامبرده اخطار نمايند در مورد سران دفتر ازدواج و طلاق نيز به ترتيب فوق عمل شود .

اصلاحي بخشنامه شماره 1215/2 - /2/56

مهر و تابلو و آدرس دفاتر اسناد رسمي

بند 2 – مهر و تابلو و دفاتر اسنادرسمي بايد طبق نمونه مصوبه سازمان ثبت باشد سردفتران حق دخل و تصرف در آنرا را ندارند و در کليه اوراق رسمي هر دفترخانه نشاني کامل دفترخانه و نام و نام خانوادگي سردفتر بايد قيد گردد .

اصلاحي فرازدو مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49


نحوه انتخاب محل دفتر خانه

بند 3 - تعيين محل دفترخانه اعم از تاسيس و انتقال با توجه به ماده قانون دفاتر اسناد رسمي مصوبه سال 1354 و بند يک ماده 30 آئين نامه همان قانون بعمل خواهد آمد و از نظر حسن جريان امور دفاتر مزبور لازم است حد المقدور سعي شود فاصله دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق کنمتر از سيصد متر نباشد . بديهي است ادارات و واحدهاي ثبتي در انتخاب محل بايد به تراکم جمعيت و نياز اهالي توجه فرمايند .

اصلاحي بخشنامه شماره 17659/2 – 29/6/53


منع دفاتر از اقدامات تبليغاتي

بند 4 – اقدامات تبليغاتي از قبيل انتشار آگهي و غيره براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مخالف شئون سردفتري و به طور کلي ممنوع است .

اصلاحي فراز سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


محفظه مطمئن براي حفظ اسناد و دفاتر

بند 5 – دفاتر اسناد رسمي بايد براي حفظ اسنا د و دفاتر و وجوه محفظه مطمئني داشته باشند .

اصلاحي بند يک مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49 .


نحوه اخذ تضمين از سردفتران و دفترياران

بند6- بمنظور رعايت ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد 9 و 10 آئين نامه هاي همان قانون لازم است . سردفتران و دفترياران وثيقه ملکي مفروز با وجه نقد و با ضمانت بالنکي به ميزان مقرر در بند 2 ماده يک آئين نامه را معرفي نمايند . در صورت معرفي ضامن از طرف سر دفتران و دفتر ياران اعتبار ضامن ضماني محرز خواهد شد که مشاراليه نيزبه همان ترتيب وثيقه نقدي يا ملکي معرفي نمايد . لزوماٌ متذکر مي شود که مفاد بند ماده 9 آئين نامه بايد در سند تنظيمي تصريح گردد .

اصلاحي بخشنامه 7661/2 – 13/9/1356

اصلاحي بخشنامه شماره 14909/2-20/12/54


تضمين سردفتران و دفترياران

بند 7 – اسناد ضمانتنامه سردفتران و دفترياران را به طور مطلق تعيين و اعتبار آن را محدود بمدت معين نکرده موکول به فسخ سند وسيله مرجع صالح بنمائيد نحويکه مادام حساب دوره عمل سر دفتر رسيدگي و تصويه نشده ضمانت قابل استفاده باشد و شامل موارد انتقال و کفالت و غيره نيز بشود و نيز هر وقت تقاضاي انتقال سردفتري مي شود يا دفتر ياري به طزور موقت براي دفتر ياري دفتري ديگر پيشنهاد مي شود که موقتاٌ در دو دفتر انجام وظيفه نمايد بايد ضمانت نامه او به موجب سند رسمي ديگري طبق همين دستور اخذ شود که ديگر اشکالي پيش نيايد .

اصلاحي بند چهل و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


تنظيم نامه بانکي سردفتران و دفترياران

بند8 – اغلب مشاهده مي شود که مدت اعتبار تضمين نامه هاي بانکي محدود به سازمان معين گرديده است که پس از انقضاي موعد تعيين شده از درجه اعتبار ساقط و در نتيجه ممکن است بعضي از سردفتران و دفتر ياران بدون داشتن تضمين ابواب جمعي مشغول کار باشند . لذا در اجراي بند 3 از ماده 9 و 10 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي روساي ادارات و واحدهاي ثبتي موظفند قبل از انقضاي مدت قيد شده در تضمين نامه هاي بانکي به سردفتران و دفتر ياران مشمول با قيد ضرب الاجر اخطار نمايند که نسبت به تمديد مدت تضمين با تبديل آن اقدام و همچنين موضوع را تا نتيجه کامل برابر مقررات مزبور پيگيري نمايند و ضمناٌ مراقبت کامل شود که اين مطلب در ضمانت هاي بانکي همه وقت قيد شود ( در صورتي که در راس مدت مقرر وجه ضمانت نامه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه نشود بانک متعهد است که وجه مورد ضمانت را راسا در پايان مدت مقرر در وجحه سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پرداخت نمايد . ) لذا آقايان مدير کل و روساي واحدهاي ثبتي مراقبت و نظارت کامل در اجراي اين بخشنامه بنمايند و نيز بررسي شود در صورتيکه مدت تضمين نامه بانکي سردفتران و دفترياران تا کنون مقتضي شده بايد در تجديد آن فوراٌ اقدام و نتيجه را اعلام نمايند .

اصلاحي بخشنامه شماره 7661/2 – 14/9/1356 .


تبديل و يا تعويض وثيقه سر دفتر و دفتريار

بند 9- نظر به اينکه سردفتران و دفترياران قبل از تصويب آئين نامه دفاتر اسناد رسمي تضمين سر دفتري و يا دفتر ياري معرفي نموده و اکنون جهت تبديل و يا تعويض آن تقاضاي تبديل يا ايداع وثيقه ديگري مي نمايند، لازم است به کليه واحدهاي ثبتي اعلام گردد از اين به بعد برابر ماده 9 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و شقوق آن اقدام نمايند.

اصلاحي بخشنامه شماره 16169/5-27/9/58 .


فک تضمين ملکي سردفتران در قبال پرداخت وجه سند

بند 10- در موارديکه برخي از سردفتران و دفترياران براي فک رهن از ملکي که آن را در قبال وجه تضميني سردفتري و دفرياري خود در ادارات ثبت بوثيقه گذارده اند چنانچه معادل وجه تضيني را نقداً بصندوق ثبت توديع نمايند با توجه به بند پنجم ماده 9 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 تبديل تضمين و فک رهن طبق مقررات مانعي نداشته و محتاج به اقدام ديگري نيست.

بخشنامه شماره 2777/2 – 8/4/57 اصلاح شده.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان