بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

قانون مجازات اسلامي-قسمت چهاردهم

  1390/9/6
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت چهاردهم
کتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 - ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد تاديب بنحوي که نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي که قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي که شخص کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي که اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور ششگانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يکصد شتر سالم وبدون عيب که خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند .
3 - يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يکهزار دينار مسکوک سالم وغير مغشوش که هردينار يک مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره 1 - قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .
تبصره 2ـ ميزان ديه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظر ولي امر است که توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ مي‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجني عليه و زمان وقوع جنايت راي مقتضي صادر کنند. اصلاحي مطابق قانون الحاق يک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کليه مواردي که شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيکه صدمه و فوت هر دو در يکي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ديحجه - محرم ) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعي که انتخاب کرده است اضافه شود و سايرامکنه وازمنه هرچند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند .
تبصره - حکم فوق در مواردي که مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يکسان است تاوقتيکه مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .


مشاوره حقوقی رایگان