بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,135

ديدگاههاي قضايي(18)

  1390/9/3
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
چنانچه خواهان در تنظيم دادخواست اعسار ، استشهاديه محلي مذکور در مواد 23 قانون اعسار و 504 قانون آيين دادرسي مدني محاکم عمومي و انقلاب را به دادخواست ضميمه ننمايد يا استشهاديه مزبور از جهت ذکر ميزان دقيق محکومٌ به و مشخصات دقيق شهود و غيره ناقص باشد و شرايط مصرّح در مواد مذکور را نداشته باشد آيا مورد از موارد نقص دادخواست مي باشد و بايد اخطار رفع نقص جهت خواهان تنظيم و ارسال نمود ؟پاسخ :

حاضرين در جلسه در پاسخ به اين سؤال قايل به تفکيک ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي از ادعاي اعسار نسبت به پرداخت محکومٌ به شدند

الف) در خصوص ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

به اتّفاق آراء چنين پاسخ دادند :

­ چنانچه در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ، به شهادت شهود استناد شده باشد ، بايد شهادت نامه با شرايط مربوط تهيه و پيوست دادخواست شود نتيجه عدم پيوست چنين شهادت نامه اي نقص دادخواست و در نهايت درصورت عدم رفع نقص منجر به صدور قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه خواهد شد .

ب) در خصوص ادعاي اعسار از پرداخت محکومٌ به :

نظريه اکثريـّت :

چنانچه شهادت نامه مورد نظر در ماده 23 قانون اعسار تهيه و ضميمه دادخواست نگردد مورد از موارد نقص دادخواست تلقي مي شود چراکه قانونگذار در ماده 23 قانون اعسار تأکيد نموده که بايد شهادت نامه پيوست دادخواست باشد .

نظريه اقليـّت :

اگر مستندات ادعاي خواهان شهادت شهود باشد ، عدم تهيه شهادت نامه منظور در ماده 23 قانون اعسار از موارد نقص دادخواست تلقي نخواهد شد و دادگاه بايد شهادت شهود را در محضر خود استماع نمايد چراکه از عمومات قانون آيين دادرسي مدني و اصلاحات أخير چنين استنباط مي شود که نبايد به صرف عدم پيوست شهادت نامه مذکور ، دادخواست را بلحاظ نقص رد نمود بلکه دادگاه مکلف است در جهت احراز حقيقت از طروق ديگر اقدام نمايد مانند استماع شهادت شهود .

ضمن اينکه به موجب رأي صادره از يکي از شعب ديوان عالي کشور (شعبه ششم) به شماره 156 مورخ 17/2/1330 در دعوي اعسار ضميمه نشدن استشهاديه ممکن است در اصل دعواي اعسار مؤثر باشد ليکن موجب رد دادخواست نخواهد بود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان