بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,111

ديدگاههاي قضايي(16)

  1390/9/2
خلاصه: ديدگاههاي قضايي در پرونده کيفري رأي غيابي ابلاغ واقعي شد و محکومٌ عليه در موعد مقرر واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمود دادگاه صادرکننده حکم بدوي دستور اجراي حکم صادر نمود و در حين اجراء ، محکومٌ عليه واخواهي کرد . آيا اجراي احکام در اين مورد موظف به اجراي حکم مي باشد يا بايد پرونده را براي واخواهي به دادگاه بدوي ارسال کند ؟
در پرونده کيفري رأي غيابي ابلاغ واقعي شد و محکومٌ عليه در موعد مقرر واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمود دادگاه صادرکننده حکم بدوي دستور اجراي حکم صادر نمود و در حين اجراء ، محکومٌ عليه واخواهي کرد . آيا اجراي احکام در اين مورد موظف به اجراي حکم مي باشد يا بايد پرونده را براي واخواهي به دادگاه بدوي ارسال کند ؟


پاسخ به اتفاق آراء :

مستنداً به مادة 306 قانون آئين دادرسي مدني محاکم عمومي و انقلاب و مواد 217 و 283 قانون آئين دادرسي کيفري به صرف واخواهي اجراي حکم متوقف نخواهد شد . اعم از اينکه حکم حقوقي باشد يا کيفري . بلکه اجراي احکام مکلف است نسبت به ادامه عمليات اجرايي و اجراي حکم اقدام نموده و در پرونده هاي کيفري ، اجراي احکام کيفري مراتب اعتراض را به دادگاه صادر کننده دادنامه اطلاع خواهد داد و در پرونده هاي حقوقي ، اجراي احکام مدني معترض را جهت واخواهي ارشاد مي نمايد . توقف اجراي حکم بايد از سوي دادگاه باشد و اجراي احکام خودسرانه نمي تواند اجراي حکم را متوقف سازد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان