بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,162

ديدگاههاي قضايي(14)

  1390/9/2
خلاصه: ديدگاههاي قضايي اگر بعد از اعلام ختم رسيدگي از سوي خوانده لايحه دفاعيه به دادگاه تقديم گردد و خوانده در هيچ يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده بود و لايحه اي ارسال ننموده و ابلاغ هم به صورت واقعي صورت نگرفته است ، رأي صادره غيابي مي باشد و يا حضوري ؟
اگر بعد از اعلام ختم رسيدگي از سوي خوانده لايحه دفاعيه به دادگاه تقديم گردد و خوانده در هيچ يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده بود و لايحه اي ارسال ننموده و ابلاغ هم به صورت واقعي صورت نگرفته است ، رأي صادره غيابي مي باشد و يا حضوري ؟

نظر اکثريت :

رأي صادره غيابي است چون قانون در ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مي گويد در هيچ يک از جلسات شرکت نکرده باشد و لايحه اي نفرستاده باشد و اين جمله لايحه اي نفرستاده باشد چون بعد از جمله در هيچ يک از جلسات نفرستاده باشد منصرف از اين است که در لايحه اي که براي جلسه رسيدگي فرستاده باشد و چون بعد از اعلام ختم رسيدگي ارسال شده است رأي غيابي است مگر اينکه لايحه اي که براي جلسه رسيدگي خوانده ارسال نموده ، به علتي که خوانده مقصر آن نباشد مثلاً دفتر اشتباهاً لايحه را ضم پرونده نکرده باشد چون اين لايحه براي جلسه ارسال شده بود هر چند بعد از ختم رسيدگي ضم پرونده شده رأي حضوري مي باشد و اين گروه معتقدند که يک هفته مهلت بعد از ختم رسيدگي براي صدور رأي مي باشد و نه انجام اقدام قضايي ديگر .

نظر اقليت :

رأي حضوري است چون در ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مي گويد به طور کتبي دفاع نموده باشد و قيدي در قانون نيامده است که اين قيد مربوط به قبل از ختم رسيدگي يا بعد از آن باشد چون دفاع کتبي نموده است بايد به لايحه توجه کرد و رأي صادره نيز حضوري مي باشد و در مواردي که بر اساس لايحه نياز به رسيدگي بيشتر باشد مي شود از دستور ختم رسيدگي عدول کرد چون اصل بر حضوري بودن آراء مي باشد و در موارد شک بايد به اصل مراجعه کرد ضمن اينکه ختم رسيدگي در يک پرونده موجب جاري شدن قاعده فراغ دادرس اين صدور رأي است که موجب مي شود قاعده فراغ دادرس حاکميت پيدا کند بنابراين تا وقتي که رأي صادر شود توجه به لوايح طرفين جزو وظايف دادرس است و اگر ختم رسيدگي اعلام شود چون اعلام ختم رسيدگي يک دستور قضايي است دادگاه با ملاحظه لايحه مي تواند از ختم رسيدگي عدول نمايد فلذا اگر بعد از ختم رسيدگي و قبل از صدور رأي خوانده لايحه دفاعيه ارسال نمايد دادگاه به آن توجه مي کند رأي صادره هم حضوري است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان