بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,560

جعل و استفاده از سند مجعول

  1390/9/2
خلاصه: جعل و استفاده از سند مجعول
* الف : مستندات موجود در قوانين: مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا مي شود .
- تعريف جعل و تزوير ، ماده 523 ق . م . ا
-جعل احکام ياامضاء يا مهريا فرمان يا دستخط مقام رهبري يا روساي سه قوه،ماده 524 ق.م.ا
- انواع استفاده از احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مجعول دولتي ، ماده 525 ق.م.ا
- جعل اسکناس ماده 526 و قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس مصوب 29 فروردين 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام
- جعل مدرک تحصيلي ، ماده 527 ق . م . ا- جعــل مهـر يــا منگنه يــاعلامت يکي از ادارات ياموسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ماده 528 ق . م . ا
- جعل مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکتهاي غيردولتي ، ماده 529 عطف به ماده 530 ق.م.ا
- اعمال مجازات مخففه در مورد جعل ، ماده 531 ق . م . ا
- ارتکــاب جعـــل هريــک از کارمنـــدان و مســئــولان دولتي در اجراي وظايف خود ، مواد 532 و 534 ق . م . ا
- جعل موضوع ماده532را افراد غيرکارمند يا مسئول دولتي انجام داده باشند،ماده 533 ق .م.ا
- استفاده از اوراق معجول موضوع مواد 532 ، 533 ، 534 مشمول ماده 535
- جعل اسناد و نوشتجات غير رسمي ماده 536 ق . م . ا
- استفاده از کارت شناسايي يا اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي عکسبرداري شده به جاي اصل آنها ماده 537 ق . م . ا
- جعـــل گــواهي پــزشــکي يــا گـــواهي خــلاف واقع براي معافيت خدمت سربازي ، مواد 538 و 539 ق . م . ا
- بــراي اســـتفاده از ســـايــر تصديق نامه هاي خلاف واقع که موجب ضرر ثالث باشد ، ماده 540 ق . م . ا
- شرکت در جلسه امتحان غير از داوطلب ، ماده 541 ق . م . ا- شروع به جعل ، ماده 542 ق . م . ا

* ب : آراء وحدت رويه :
1 – اســتفـاده از ســنـد مجـعــول نـسـبـت بـه جــاعــل جــرم عــليـحـده مـحســـوب مي شـــود . ( رأي شماره 1188 – 30/3/1363 )

رياست محترم دادسراي عمومي / دادگاه عمومي با اختيارحاصله از صورتجلسه تفويض اختيار به شماره ..................... مورخ ............... درخصوص صلاحيت اين اداره کل به نشاني ...................................... در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا. ا به استحضار مي رسد :آقاي ......................... فرزند ..................... داراي شناسنامه شماره ........... صادره از .................. متولد ................ به نشاني ................................... طي سند شماره ......... مورخ ................ صادره از دفترخانه شماره ............ اقدام به خريد يک فقره فيش تلفن همراه شماره .................... متعلق به آقاي ............... فرزند ............ داراي شناسنامه شماره ............. صادره از .......... متولد ........ نموده است .
متعاقباً با علم و آگاهي و با توسل به وسايل متقلبانه مبادرت به جعل قبض تلفن همراه مذکور نموده و با بکار بردن ترفندهاي متقلبانه ضمن اقدام به استرداد وجه از منطقه / اداره کل .............. واقع در ................ قبض جعلي تلفن همراه را طي سند شماره ...................... مورخ ................ دفتر اسناد رسمي شماره ................... بــه فــرد ديــگري به نام .................. واگذار و النهايه از قبض مجعول سوء استفاده نموده است .
با شرح مراتب فوق از آنجائيکه عمل مشاراليه علاوه بر ورود خسارت به ذينفع موجب ايراد خسارت مادي و معنوي به شرکت متبوع گرديده و تخديش اذهان عمومي نسبت به وجهه امانتداري اين شرکت را فراهم آورده است ، فلذا به استناد مواد 46 و 47 و 523 و 525 قانـــون مجــازات اسلامي و ديگر قوانين ، رسيدگي و صدور دستور تعقيب ، دستگيري و النهــايه صــدور حکــم بــر مجــازات مشــارالــيه مورد استدعاست . ضمناً بدينوسيله آقاي ......................... بــا سمت نمايندگي قضائي جهت پيگيري و حضور در جلسه دادگاه معرفي مي شود .
امضاء مقام ذيصلاح

رياست محترم دادسراي عمومي / دادگاه عمومي

سلام عليکم احتراماً ، عطف به احضاريه واصله مرتبط با پرونده کلاسه ………………. که وقت رسيدگي آن براي ساعت ………… مورخ ……………. تعيين و ابلاغ نموده اند ، بدينوسيله با اختيـار حاصله از صورتجلسه تفويض اختيار شماره …………….. مورخ …………. ( تصوير پيوست ) نظر به اينکه مشتکي عنه آقاي ……………………… طبق مدارک موجود در پرونده کلاسه فوق الذکر بطور مزورانه اقدام به جعل مهر اوراق شرکت متبوع نموده است ، لذا با توجه به بند 2 ماده 525 قانون مجــازات اسلامي تقاضاي صدور رأي بر محکوميت مشاراليه از طرف آن مقام محترم قضائي مورد استدعاست .
ضمناً آقاي …………………… کارشناس حقوقي ……………… با سمت نمــاينــدگي جهــت حضــور در جلـــسه رســيدگي و اداي توضيحات لازم بحضور معرفي مي گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد همکاري لازم را با نامبرده مبذول نمايند .
امضاء مقام ذيصلاح

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان