بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,871

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(64)

  1390/9/1
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال:نازائي زن و حق فسخ نکاح يا طلاق براي مرد
آيا نازائي زن از موجبات فسخ نکاح يا طلاق است ؟

پاسخ: در ماده 1123قانون مدني موارد فسخ نکاح توسط مرد شمرده شده ولي در هيچ يک از موارد مذکور نازائي زن از موجبات فسخ نکاح يا طلاق ذکر نشده است.لذا:اولاً: نازائي زن از موجبات فسخ نکاح نيست .ثانياً: نازائي زن از موجبات طلاق محسوب نميشود.ثالثاً: نازائي زن تقصير وي به حساب نمي آيد که موجبات طلاق او را سبب شود. اما متأسفانه با اختيار وسيعي که ماده 1133 اصلاحي قانون مدني به مرد براي طلاق همسرش داده است؛و سوء استفاده هائي که از اين ماده مي شودمرد به مصداق (الطلاق بيد من اخذ بالساق )مي تواند با دادن حقوق مالي زن او را حتي در فرض عدم تقصير و سوء رفتار وعدم تخلف زن از وظائف زناشوئي با حکم دادگاه طلاق دهد.
=====================

سوال:شرائط تقسيط مهريه
شرائط تقسيط مهريه چيست ؟ و آيا دادگاه مي تواند قبل از مطالبه مهريه توسط زوجه دادخواست تقسيط مهريه را از شوهر بپذيرد؟

پاسخ: در صورت تقاضاي حکم به تقسيط مهريه از طرف زوج (حتي قبل از مطالبه توسط زوجه ) دادگاه بايد با پذيرش دادخواست تقديمي در صورت لزوم و اوضاع و احوال زوجه ، حکم به تقسيط مهريه صادر نمايد و از آنجا که اصل بر پذيرش دعاوي است تا زماني که منع قانوني نباشد ، دادگاه مکلف به پذيرش دادخواست تقسيط مهريه مي باشد. لذا حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون (شوهر) و بررسي هاي لازم ، چنانچه مهريه زوجه وجه نقد باشد و دادگاه احراز نمايد زوج توانائي پرداخت دين خود را به طور يکجا ندارد و حتي در مهلت مناسب هم اين امکان براي او نيست و قدرت و توانائي پرداخت برايش فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط با در نظر گرفتن ساير مقررات موضوعه از جمله تبصره ذيل ماده 1082 قانون مدني نسبت به پرداخت مهريه به نحو اقساط اقدام خواهد کرد.
=====================

سوال:دادخواست تقسيم ترکه و افراز
با سلام پدر بنده چند سال قبل فوت نموده و چند قطعه زمبن کشاورزي از وي به جا مانده که به علت اختلاف با برادرانم ميخواهم دادخواست تقسيم ترکه بدهم:حال با توجه به اينکه سند رسمي زمينهاي مذکور به صورت مشاع با چند نفر ديگر از اهالي روستا که برخي فوت شده اند ميباشد دادخواست بنده با اشکال مواجه نميشود؟(البته هر کدام از شرکائ از دهها سال قبل سهم خود را به صورت مفروز الرعيه متصرف ميباشند)آيا با شهادت شهود ميتوان ثابت کرد که سهم پدر بنده از ساير شرکائ جدا شده است با توجه به مفاد سند رسمي که مشاع ميباشد؟ ايا دادگاه دعواي بنده را استماع ميکند يا ميگويد چون ملک پدرت افراز قانوني نشده دعوي فعلا قابليت استماع ندارد؟

پاسخ: دادخواست تقسيم ترکه مي بايست به طرفيت کليه وراث تنظيم گردد. خواه متوفي در ملک ، مالکيت اختصاصي داشته يا مشاعي . النهايه از آنجا که شرکاي اصلي فوت کرده اند، مي بايست با تهيه گواهي انحصار وراث و فرمهاي اداره دارائي ( از جمله فرم شماره نوزده ) نسبت به طرح و اقامه دعوي به طرفيت وراث اقدام نمود. همچنين مي توان بدون مراجعه به دادگاه با تهيه مدارک لازم و مراجعه به اداره ثبت محل نسبت به درخواست افراز سهم خويش از ملک مشاعي اقدام کرد. لکن چنانچه بين ورثه شخص يا اشخاص صغير باشد صرفاً مراجع قضائي صالح براي رسيدگي مي باشند. النهايه چنانچه سهم شخص از ملک مشاعي به تشخيص کارشناسان اداره ثبت قابل افراز نباشد، شريک مزبور مي تواند درخواست فروش ملک مشاع و دريافت سهم خود را از دادگاه نمايد. براي اثبات سهم مشاعي علاوه بر شهادت شهود تأمين دليل با جلب نظر کارشناس دادگستري ( ثبتي ) مؤثر و راهگشاست .


مشاوره حقوقی رایگان