بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

اهداف توسعه هزاره و نقش سازمان ملل

  1390/9/1
خلاصه: اهداف توسعه هزاره و نقش سازمان ملل
رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحددر سپتامبر 2000 درمورد مجموعه اي از هدفهاي قابل نيل در زماني محدود و مشخص وهدفهايي براي مبارزه با فقر،گرسنگي، بيماري، بيسوادي، نابودي محيط زيست وتبعيض عليه زنان توافق کردند. اين هدفها که درمرکزبرنامه کار جهاني قرارداده شدند، اينک " هدفهاي توسعه هزاره" ناميده مي شوند. " اعلاميه اجلاس هزاره" نيز طيفي گسترده ازتعهدات را درزمينه حقوق بشر، حکومت مطلوب و مردم سالاري ترسيم ومشخص کرد.
در “کنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه "در مونتري ، مکزيک ، که در اوايل سال 2002 تشکيل شد، رهبراني از کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه شروع به هماهنگ کردن اين تعهدات با منابع وعمل نمودند که اين نشان دهنده معامله اي جهاني بود که درآن انجام اصلاحات سياسي واقتصادي بي وقفه در کشورهاي درحال توسعه باحمايت مستقيم جهان توسعه يافته که به شکل کمک، تجارت ، بخشش بدهىها وسرمايه گذاري خواهدبود، هماهنگ خواهدشد.
هدفهاي توسعه هزاره چارچوبي براي کل نظام ملل متحد فراهم مي سازد تا بطور منسجم با يکديگر در جهت هدفي مشترک فعاليت کنند.“ گروه توسعه ملل متحد "به تضمين اين امر که هدفهاي توسعه هزاره در مرکز اين تلاشها باقي بماند، کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد در اين زمينه درتقريبا" همه کشورهاي درحال توسعه در شرايطي منحصربفرد براي حمايت از ايجاد تغيير، برقراري ارتباط اين کشورها با منابع ودانش ،ا وکمک به تلاشها در زمينه هماهنگي گسترده تر در سطح کشور قراردارد.
جهان در حال پيشرفت در جهت نيل به هدفهاي توسعه هزاره است.اما اين پيشرفت نابرابر و بسيار آهسته است. اکثريتي عظيم از کشورها فقط در صورتي به هدفهاي توسعه هزاره دست خواهند يافت که از پشتيباني اساسي – حمايت ، تخصص ومنابع مالي – از خارج برخوردار شوند. چالش ها براي جامعه جهاني، در دنياي توسعه يافته و درحال توسعه ، عبارت از بسيج حمايت مالي واراده سياسي ، متعهد کردن دوباره دولت ها، جهت دادن مجدد اولويت ها وخط مشي هاي توسعه ، ظرفيت سازي و کمک خواستن از شرکا در جامعه مدني وبخش خصوصي است.
کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد از "مارک مالوک براون "مدير“ برنامه توسعه ملل متحد" خواسته است به عنوان رئيس گروه توسعه ملل متحد، عمليات و فعاليت هاي نظارتي مربوط به اجراي هدف هاي توسعه هزاره را در سطح کشوري هماهنگ کند. اين امر به مفهوم کارکردن در پنج بعداساسي است:
مساعدت عملي در حمايت از اولويت هاي کشوري : سازمان ملل متحد با توجه به اولويت هاي تعيين شده به وسيله هر کشور، در حال کمک به تلفيق هدفهاي توسعه هزاره در همه جنبه ها ي کارخود در سطح کشور است.تيم هاي کشوري و کارکنان سازمان ملل به منظور طراحي خط مشي ها وبرنامه ها ، ايجاد ظرفيت وآزمايش نوآوريها، از نزديک با مجموعه اي پيوسته درحال گسترش از شرکا، که باتوصيه ها وهمکاري عملي مشغول حمايت از کشورهاي درحا ل توسعه هستند، در شرايطي که اين کشورها مسيرهاي خاص خود را براي رسيدن به هدفهاي توسعه هزاره مشخص مي کنند، همکاري مي نمايند.
نظارت در سطح کشور: کارگزاريهاي ملل متحد، کميته همکاري توسعه "سازمان همکاري اقتصادي و توسعه " و ، در موارد بسياري ، بانک جهاني وصندوق بين المللي پول ، به منظور پشتيباني از گزارشهاي "هدفهاي توسعه هزاره " براي هر کشوردرحال توسعه مشغول فعاليت هستند.اين گزارشها، که در موارد روز افزوني محصول همکاري بين دولت يک کشور، بخش خصوصي وجامعه مدني است. جايي که کشورها در مسير رسيدن به اين هدفها قرا ردارند، هرجا که تلاشهاي مبرم لازم است، و چگونگي به مصرف رسيدن پول را مشخص مي کنند. 9 گزارش مربوط به هدفهاي توسعه هزاره در طول سال 2002 تکميل شده وقرار بود حدود 40 گزارش ديگر تا پايان سال 2002 آماده شود، وتقريبا" همه کشورهاي درحال توسعه درنظر دارند نخستين گزارش خود را دراين زمينه تا پايان سال 2004 تهيه کرده وارائه دهند.
نظارت جهاني : اين گزارشها که در سطح کشوري است گزارشهاي جهاني دبيرکل سازمان ملل متحد را درباره اجراي اعلاميه هزاره ، که نخستين مورداز آنها در اکتبر 2002 به مجمع عمومي ارائه شد، تکميل کردند. بخشي از اين گزارشهاي جهاني درباره هدفهاي توسعه هزاره و آمار خلاصه شده براي همه هدفهاي توسعه هزاره است که در سطح جهاني يا منطقه اي گرد آوري شده است.اداره اموراجتماعي واقتصادي ملل متحد بااستفاده از اطلاعات کل خانواده کارگزاريها، صندوقها، برنامه ها وکميسيونهاي منطقه اي سازمان ملل متحد، و با سود بردن از اطلاعات بانک جهاني، صندوق بين المللي پول ، سازمان تجارت جهاني وسازمان همکاري اقتصادي وتوسعه ، تجزيه و تحليل هاي اطلاعاتي را هماهنگ وشالوده هاي اطلاعاتي جامعي را درباره آمارها در سطح جهاني نگهداري مي کند.
رهبري تحقيقات : "پروژه تحقيقات هزاره ملل متحد" که با بسيج شبکه هاي محققان از کشورهاي درحال توسعه وتوسعه يافته وهمکاري با کارشناسان داخل نظام ملل متحد،تحقيقات وا يده هاي تازه توليد و ارائه خواهد کرد، اينک درحال تشکيل است. اين تلاش جهاني به رياست پروفسور "جفري ساچ " مشاور ويژه دبيرکل درامور هدفهاي توسعه هزاره ، به تعيين هرچه در زمينه خط مشي ، افزايش ظرفيت ، تامين مالي وسرمايه گذاري مورد لزوم براي اين که کشورها بتوانند به تمامي هدفهاي توسعه هزاره دست يابند ، کمک خواهد کرد.
حمايت : نظام ملل متحد و شرکاي بين المللي و جامعه مدني آن درنظر دارند دست به اجراي مجموعه اي از فعاليت ها در زمينه افزايش آگاهي درباره هدفهاي هزاره درداخل کشورها بر مبناي استراتژيها و نيازهاي ملي اين کشورها بزنند هدف اصلي اين فعاليت ها در کشورهاي توسعه يافته بسيح افکارعمومي به عنوان وسيله اي براي افزايش کمک به توسعه ، تجارت ، بخشش بدهي ها، حمايت در زمينه فناوري وساير پشتيبانيهاي لازم براي دستيابي به هدفهاي توسعه هزاره خواهد بود. هدف در کشورهاي درحال توسعه ايجاد ائتلافها براي اقدام و کمک به دولتها براي تعيين اولويت ها، از جمله در بودجه هاي خود و استفاده مؤثرتر از منابع است.
هدفهاي توسعه هزاره که تا سال 2015 بايد تحقق يابد.
* کاهش گرسنگي و فقر شديد به نصف
2/1 ميلياردنفر هنوز با درآمد کمتراز يک دلار در روززندگي مي کنند اما 43 کشور ، با بيش از 60درصد جمعيت جهان ، تاکنون به هدف کاهش تعداد گرسنگان خود به نصف تا سال 2015 ، رسيده يا در مسير رسيدن به اين هدف قرار دارند.
* دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني
اگرچه 113 ميليون کودک به مدرسه نمي روند، اما اين هدف قابل تحقق است ؛ براي مثال 95 درصد کودکان هندي تا سال 2005 به مدرسه خواهندرفت.
* توانمند سازي زنان وحمايت از برابري زنان ومردان
زنان دوسوم بيسوادان جهان را تشکيل مي دهند و 80درصد آوارگان دنيا زن وکودک هستند از زمان تشکيل "اجلاس اعتبارهاي خرد" درسال 1997 ، در زمينه برقراري ارتباط با زنان فقير و توانمندسازي آنان (نزديک به 19 ميليون نفر ازآنان تنها در سال 2000) پيشرفت هايي حاصل شده است.
* کاهش ميزان مرگ ومير کودکان کمتر از 5 سال به دوسوم
درحال حاضر هرسال يازده ميليون کودک زير 5 سال مي ميرند اما اين رقم درسال 1980 پانزده ميليون نفر بود.
* کاهش ميزان مرگ ومير زنان در هنگام زايمان به سه چهارم
در کشورهاي درحال توسعه خطر مرک در هنگام زايمان يک نفر در 48 نفر است . ا ما تقريبا همه کشورها اکنون برنامه هايي براي سلامت زنان در دوران حاملگي و هنگام زايمان دارند ودر مسير پيشرفت دراين زمينه هستند.
* جلوگيري از گسترش بيماريها، مخصوصا" ايدز ومالاريا
بيماريهاي کشنده نسلي را از دستاوردهاي توسعه محروم کرده اند. کشورهايي مانند برزيل ، سنگال ، تايلند و اوگاندا نشان داده اند که مي توانيم جلوي گسترش ويروس بيماري ايدز (اچ آي وي ) را بگيريم.
* تضمين امکان تداوم ا زنظر محيط زيست
بيش از يک ميليارد نفر هنوز از دسترسي به آب آشاميدني سالم محروم هستند،اگر چه در طول دهه 1990 تقريبا" يک ميليارد نفر به آب سالم وبهداشت همگاني وامکان دفع بهداشتي فاضلاب دسترسي يافتند.
* ايجادمشارکتي جهاني براي توسعه ، با هدفهايي براي کمک ، تجارت و کاهش بدهي
تعداد زيادي از کشورهاي درحال توسعه بيشتر از آ نچه که براي خدمات اجتماعي کشورشان خرج کنند بابت بهره وخدمات مربوط به بدهي هاي خود مي پردازند. تعهدات جديد بدهي مربوط به فقط نيمه نخست سال 2002 تا سال 2006 هرسال 12 ميليارد دلار ديگر به بدهي کشورهاي بدهکار مي افزايد.
ناشر : اداره اطلاعات همگاني ملل متحد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان