بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,354

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت دوازدهم

  1390/8/30
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت دوازدهم
مبحث اول - در اجاره اشياء

ماده 468 - در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.(رج مواد501 و 507 و 514 و 515 ق.م)


ماده 469 - مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود که بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

‌ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.(رج ماده348ق.م )‌

ماده 471 - براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد.(رج مواد46 و 58 ق.م)

ماده 472 - عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.(رج مواد216 و 342 و 351ق.م)

ماده 473 - لازم نيست که مؤجر مالک عين مستأجره باشد ولي بايد مالک منافع آن باشد.

ماده 474 - مستأجر مي‌تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره بدهد مگر اين که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است ليکن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريک.(رج ماده479ق.م )‌


ماده 476 - موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار مي‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ‌دارد.

ماده 477 - موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.(رج ماده482ق.م )‌

ماده 478 - هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.(رج بند1و2 ماده12 ق.ر.م.م1356)‌

ماده 479 - عيبي که موجب فسخ اجاره مي‌شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.(رج ماده422ق.م )‌


ماده 480 - عيبي که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود‌نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.(رج ماده425ق.م )‌

ماده 481 - هر گاه عين مستأجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي‌شود.(رج بند2 ماده12 ق.ر.م.م1356)‌

ماده 482 - اگر مورد اجاره عين کلي باشد و فردي که موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و مي‌تواند موجر را مجبور به تبديل آن‌نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.(رج مواد476 و 437 ق.م)

ماده 483 - اگر در مدت اجاره عين مستأجره به واسطه حادثه کلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ کند يا فقط مطالبه تقليل نسبتي مال‌الاجاره نمايد.(رج ماده496ق.م )‌

ماده 484 - موجر نمي‌تواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري بدهد که منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.

ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد که تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي‌تواند مانع تعميرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره کلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.(رج مواد21و22 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 12 ق.62)‌

ماده 486 - تعميرات و کليه مخارجي که در عين مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده يا‌عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي که براي امکان انتفاع از عين مستأجره لازم مي‌باشد.(رج مواد21و24و10 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 10 ق.62 و ماده 502 ق.م)‌

ماده 487 - هر گاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 - اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتي که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود مي‌تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط مي‌تواند به مزاحم رجوع کند.

‌ماده 489 - اگر شخصي که مزاحمت مي‌نمايد مدعي حق نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي‌تواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالک و مستأجر هر دو.

‌ماده 490 - مستأجر بايد:
اولاً - در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي يا تفريط نکند.
‌ثانياً - عين مستأجره براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود‌استعمال نمايد.
‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدي که بين طرفين مقرر است تأديه کند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.(رج مواد21و24و10 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 10 ق.62 و ماده 4 بند ج ماده8 ق.1362 و مواد487 و 492ق.م )

ماده 491 - اگر منفعتي که در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستأجر مي‌تواند استفاده منفعتي کند که از حيث ضرر مساوي يا‌کمتر از منفعت معينه باشد.

‌ماده 492 - اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي که در اجاره ذکر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.(رج بند6 ماده14 ق.ر.م.م 1356وبند ج ماده8 ق.1362)

‌ماده 493 - مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معني که اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او کلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريض يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در‌نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

‌ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف مي‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف‌خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد که استيفاء منفعت کرده باشد مگر اين که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نمايد.

‌ماده 495 - اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.(رج مواد504 و 540 ق.م)

ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي‌شود و نسبت به تخلف از شرايطي که بين مؤجر و مستأجر مقرر‌است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد.(رج مواد234 تا245ق.م و بند 2و3 ماده11 و بند 6 ماده14 ق.ر.م.م 1356و بند2 ماده 6 ق.1362)

ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمي‌شود وليکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالک منافع عين مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل مي‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مي‌گردد.(رج ماده219ق.م )‌

ماده 498 - اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگر اين که موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط‌کرده باشد.(رج مواد399و484ق.م و بند3 ماده14 و بند2 ماده6 و 8ق.1362وبند3 ماده12 ق. روابط موجر و مستاجر 1356)

ماده 499 - هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي‌گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان