بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,159

رونوشت اسناد رسمي و وظايف سردفتر اسناد رسمي

  1390/8/30
خلاصه: رونوشت اسناد رسمي و وظايف سردفتر اسناد رسمي
به موجب ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک : سوادي(رونوشت) که مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت عدم اثبات اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

بنا بر مفاد ماده مذکور رونوشت اسناد رسمي ثبتي به منزله اصل سند و داراي همان آثار و اعتباري است که اصل سند دارد مشروط بر اينکه طابقت رونوشت سند با ثبت دفتر به وسيله سردفتر اسناد رسمي گواهي شده باشد.بنا براين رونوشت هايي که سردفتر مطابقت آنها را با اصل کواهي مي کند به دو گروه تقسيم مي شود :

1- رونوشت اسنادي که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهي مي شود و داراي همان آثارو اعتبار اصل سند مي باشد و فقط شامل رونوشت اسنادي مي شود که اصل آنهادر دفترخانه گواهي کننده رونوشت تنظيم شده است .

2- رونوشت اسنادي که مطابقت آن با ثبت دفتر توسط سردفتر اسناد رسمي گواهي نشده است است و فقط مطا بقت آن با اصل سند گواهي شده است . بنا براين رونوشت اين گونه اسناد داراي آثار و اعتبار اسناد رسمي نيست اعم از اينکه اصل سند در دفترخانه گواهي کننده سند تنظيم شده باشد و يا ساير دفترخانه ها و مراجعرسمي تنظيم شده باشد.وظايف سر دفتر اسناد رسمي


به موجب ماده 49 قانون ثبت وظايف سردفتر به شرح ذيل است :

1-ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون بنا بر اين هيچ سردفتري نمي تواند از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نمايد و هيچ سردفتر ي نمي تواند سندي را برخلاف قانون به ثبت برساند
2- دادن سواد مصدق يعني رونوشت گواهي شده از اسناد ثبت شده به اشخاصي که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملين و اشخاص ذينفع وکساني که دادگاه دستور اعطاي رونوشت سندي را به آنها داده است .
3- تصديق صحت امضا يا گواهي امضا ي اشخاص براي مصون ماندن از ترديد و انکار
4- قبول و حفظ اسنادي که به امانت مي گذارند مانند وصيت نامه .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان