بسم الله
 
EN

بازدیدها: 873

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت ششم

  1390/8/29
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل ششم - تبليغات

‌ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
‌ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر، ديوارنويسي و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عکس براي تراکت و زندگي-نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محکوم مي‌گردند.
تبصره - اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرک کتبي مربوط به امضاء آنان‌تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
ماده 58 - هيچ کس حق ندارد آگهي‌ تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راکه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتکب جرم محسوب مي‌شود.
ماده 59 - انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي که از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته مي‌شود.
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي که دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي‌باشند.
تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي‌نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
ماده 60 - اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
‌ماده 61 - هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عکس،‌پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور کلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنکاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود.
‌ماده 62 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
‌ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يک‌محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي که يک منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذکر را داشته باشد در حکم يک عنوان مي‌باشد.
تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات، مرکزي است که فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.
تبصره 2 - تشکيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
‌ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند که دال بر انصراف‌گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن‌نشريه مکلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي که آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به‌نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان