بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,317

آيا امکان ابطال سند صادره از طريق ماده 147 بعد از اتمام مهلت قانوني وجود دارد؟

  1390/8/28
خلاصه: آيا امکان ابطال سند صادره از طريق ماده 147 بعد از اتمام مهلت قانوني وجود دارد؟
ماده 24 قانون ثبت بر تبصره هاي 4و5 ماده 148 قانون ثبت حاکميت دارد، يعني همينکه ملکي که طبق قانون با رعايت تشريفات ثبتي در دفتر املاک به ثبت رسيده و بعبارت ديگر مواعد اعتراض در مواد 16و20 قانون ثبت منقضي شده باشد که حسب ماده واحده " تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبتي فاقد سابقه بوده يااعتراض آنها درمراجع قضائي از بين رفته است" مصوب خرداد 1373 مواعد مندرج در دو ماده 16 و20 اصلاح گرديده است .ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره هاي 4و5 با رعايت تشريفات ثبتي در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد وديگر تحت هيچ عنوان دعوايي اينکه در ضمن جريان ثبت موجب تضييع حقي نه به عنوان قيمت نه به هرعنوان ديگر نسبت به ملک ثبت شده از کسي پذيرفته نمي شود ودادگاه نمي تواند نسبت به ابطال اينگونه سند حکم صادرنمايد.

يعني مدعي نمي تواند درخواست ابطال اينگونه اسناد را از دادگاه بخواهد فلذا سند صادره از اعتبار سند ثبت اوليه برخوردار ميباشد در حاليکه صدور سند جديد در اجراي مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت ميباشد چه براساس قسمت اخير بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود يعني بر خلاف ماده 24 قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتي هيچ دعوائي تحت هيچ عنوان از کسي پذيرفته نمي شود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائي از ناحيه هر فردي تحت هرعنوان در مراجع قضائي قابل رسيدگي بوده و مي توان نسبت بدان حتي حکم به ابطال سند صادر نمود اين بدين جهت ميباشد که صدور سند در اجراي مواد 147و148قانون ثبت ، ثبت ثانويه تلقي ميگردد واز اعتبار ثبت اوليه ملک برخوردار نخواهد بود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان