بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,120

يک پرونده(51):مطالبه تاخير تاديه از اجرت المثل وجه قانوني ندارد

  1390/8/28
خلاصه: يک پرونده(51):مطالبه تاخير تاديه از اجرت المثل وجه قانوني ندارد
رأي دادگاه بدوي: مبني بر تعلق خسارت تأخير تأديه نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه.

رأي دادگاه تجديدنظر: مطالبه تأخير تأديه از اجرت المثل علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود که وجه قانوني ندارد.

به آراء ذيل توجه فرمائيد:

1- دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه... دادگاه عمومي حقوقي تهران:

درخصوص دعوي آقاي ک.ع با وکالت آقايان ع.ج و م.د بطرفيت آقاي م.ب بخواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف خوانده در ششدانگ يک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتي... بخش يازده تهران بانضمام خسارات تأخير تأديه و دادرسي بدين شرح که وکلاي خواهان با ارائه تصوير سند مالکيت پلاک مذکور، قرارداد مشارکت کاري مورخ... اظهارنامه هاي شماره 486 مورخ 22/2/78 و 1058 مورخ 8/4/78 و دادنامه شماره 1812 و 1813 مورخ 30/1/81 شعبه... تجديدنظر استان تهران و صورتجلسه تخليه ملک مارالذکر اعلام نموده اند خوانده دعوي به موجب قرارداد مشارکت کاري مذکور براي مدت يکسال از تاريخ 28/8/76 لغايت 28/8/77 مأذون و مجاز در تصرف ملک موصوف بوده معهذا نامبرده عليرغم مضي مهلت مذکور و پايان قرارداد مشارکت و همچنين ابلاغ اظهارنامه هاي مورد اشاره به تصرفات غاصبانه خود در محل ادامه داده و نهايتا به موجب رأي صادره مورد اشاره و توسط اجراي احکام در تاريخ 24/2/82 از وي انتزاع يد بعمل آمده است عليهذا تقاضاي محکوميت مشاراليه را بشرح مذکور نموده است. خوانده دعوي در مقام دفاع مدعي اجاره مغازه و تعلق حق کسب و پيشه براي خود شده و نتيجتا تقاضاي رد دعوي را نموده است دادگاه با احراز مالکيت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوي به موجب پاسخ استعلام ثبتي واصله جهت تعيين اجرت المثل ايام تصرف موضوع را به کارشناسي ارجاع نموده که پس از وصول نظريه مذکور و اعتراض وکلاء خواهان به آن قرار ارجاع امر به هيئت کارشناسي را صادر مي نمايد و هيئت مذکور در نظريه اي که مصون از هرگونه خدشه يا اعتراض موجهي باقي مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز مغايرتي ندارد اجرت المثل ايام تصرف را به شرح از 28/8/77 تا پايان همان سال 20333250 ريال، سال 78، 7ميليارد و 200ميليون ريال، سال 79، ميليون84 ريال ، سال 80100،ميليون و 800هزار ريال، سال 81، يک ميليارد و 159ميليون و 200هزار ريال و مدت دو ماه و 24 روز در سال 82 را 30ميليون و 549هزار و 750ريال ارزيابي نموده است. دادگاه با عنايت به جهات معنونه اظهارات طرفين دفاعيات غير موجه خوانده در اجاره محل و تعلق حق کسب و پيشه به وي بلحاظ موجود نبودن دليلي بر انعقاد عقد اجاره فيمابين با احراز مالکيت خواهان نسبت به آپارتمان مختلف فيه و مطابق نظريه کارشناسي مذکور با احراز تصرفات غاصبانه خوانده در محل، دعوي مطروحه را وارد تشخيص مستندا به مواد 301 و 303 و مفهوم 336 قانون مدني، 198و515و519و522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 423ميليون و 603هزار ريال به عنوان اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 28/8/77 لغايت 24/3/82 و دو ميليون و 861هزار و 006ريال به عنوان هزينه دادرسي و همچنين حق الوکاله وکيل و ايضا خسارت تأخير تأديه بر مبناي جدول شاخص نرخ تورم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کيفيت منعکسه در فوق و تاريخ هاي اعلامي پس از توديع الباقي هزينه دادرسي مربوطه به اجرت المثل مورد حکم و خسارت تأخير تأديه اخير الذکر در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر مرکز استان تهران مي باشد.

2- دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران :

درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي م.ب نسبت به مفاد دادنامه شماره 1244 مورخ 30/7/83 صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران به طرفيت آقاي ک.ع چون به شرح ماده 522 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خسارت تأخير تأديه از ديوني که توسط بستانکار مطالبه شده قابل اظهار نظر قضائي است و در مانحن فيه تجديدنظر خوانده اجرت المثل (خسارت) ملک را مطالبه کرده است که علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت وجه قانوني ندارد در اين قسمت مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه فسخ و حکم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي شود و چون دادستان عمومي تهران در دادرسي دادگاه نخستين جزء اصحاب دعوي نبوده است مستندا به ماده 357 قانون ياد شده قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي شود و چون بقيه مفاد دادنامه منطبق با موازين دادرسي و قانوني صادر و انشاء شده است با رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده تأييد و استوار مي شود. رأي صادره قطعي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان