بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,009

ديدگاههاي قضايي(10)قابل تجديدنظربودن دعوي اصلي قطعي به تبع دعوي طاري

  1390/8/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي قابل تجديدنظربودن دعوي اصلي قطعي به تبع دعوي طاري
سؤال ـ در پرونده‏اي که بين طرفين دعوي مطرح بوده است، از ناحيه يکي از اصحاب دعوي، دعوي ديگري تحت عنوان دعوي طاري مطرح مي‏شود و براي آن خواسته‏اي تقويم مي‏گردد. چنانچه دعوي اصلي از لحاظ خواسته دعوي قطعي باشد آيا دعوي طاري را مي‏توان به مبلغي تقويم کرد که قابل تجديدنظر باشد و در نتيجه دعوي اصلي نيز به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظر گردد؟نظريه شماره 1960/7 ـ 31/4/1382نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيهبا عنايت به تعريفي که در ماده(1)17 قانون آئين‏‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 از دعوي طاري شده و ويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يک منشاء بودن آن با دعوي اصلي مي‏باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توأم به هر دو دعوي اصلي و طاري (اعم از اينکه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا ... طرح شده) فراهم باشد از جهت اين که با عنايت به اينکه قسمت اخير ماده (2)141 قانون مزبور اتخاذ تصميم در هر يک از دو دعوي مؤثر در ديگري است، قابليت تجديدنظرخواهي دعوي طاري به دعوي اصلي که دعوي اخير کمتر از سه‏ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي‏کند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.
----------------
پي نوشت :

1ـ ماده 17ـ هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي‏شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشاء باشد در دادگاهي اقامه مي‏شود که دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.

2ـ ماده 141 ‌ـ خوانده مي‏تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد، چنين دعوايي در صورتي که با دعوي اصلي ناشي از يک منشاء بوده يا ارتباط کامل داشته باشد دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‏شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح بطور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم در هر يک مؤثر در ديگري باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان