بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,470

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت اول

  1390/8/27
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت اول
ماده 1- کاربرد مقررات UCP : Article 1 : Application of UCP
مقررات متحدالشکل اعتباراسنادي ، تجديد نظر سال 2007 ، نشريه شماره 600 اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) مقرراتي است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادي (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادي ضمانتي (Stand-by) ،تا حدي که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . اين مقررات براي همه طرف هاي ذيربط الزام آور است مگر اينکه صريحا” در شرايط اعتبار اصلاح يا مستثني شده باشد.
ماده 2- تعاريف :
از نظر اين مقررات :
بانک ابلاغ کننده: يعني بانکي که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاينده ابلاغ مي کند.

درخواست کننده: يعني طرفي که اعتبار بنابه درخواست وي گشايش شده است .

روز بانکي : يعني روزي که در آن روز بانک معمولا” براي انجام عمليات بانکي تحت اين
مقررات باز است .

ذي نفع: يعني طرفي که اعتبار به نفع وي گشايش شده است .
ارايه مطابق : يعني ارايه اي که با مفاد شرايط اعتبار، مواد معمول اين مقررات و استانداردهاي بين المللي عمليات بانکي مطابقت دارد.
تائيد:يعني تعهد قطعي بانک تائيدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاينده ، براي پذيرش پرداخت يا معامله اسنادي که مطابق با شرايط اعتبار ارائه شده باشد.
بانک تائيد کننده: يعني بانکي که بنابه درخواست يا مجوز بانک گشاينده تائيد خود را بر اعتبار مي افزايد.
اعتبار: يعني هرگونه ترتيباتي ، به هرنام يا توصيفي ، که در بر گيرنده تعهد قطعي و برگشت ناپذير بانک گشاينده نسبت به پذيرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرايط اعتبار است .
پذيرش پرداخت : يعني
الف ) پرداخت ديداري اگر اعتبار در مقابل پرداخت ديداري قابل استفاده است .
ب ) ايجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسيد اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
ج ) پذيره نويسي برات صادره توسط ذي نفع و پرداخت وجه آن در سررسيد اگــــراعتبــــاردرمقابل پذيره نويسي قابل استفاده است .
بانک گشاينده : يعني بانکي که بنابه تقاضاي درخواست کننده يا از طرف خود اعتبار را مي گشايد.
معامله اسناد: يعنـــي خريد برات ( صادره به عهده بانک ديگري به غيرازبانک مقرر) و يا اسناد ارايه شده مطابق شرايط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اينکه پرداخت به موقع به ذي نفع انجام يا پيش ازروز بانکي تعيين شده در پوشش وجه ، واقع شود.
بانک تعيين شده : يعني بانکي که اعتبار نزد آن بانک يا هربانکي قابل استفاده است .
ارائه: يعنــــي تحويل اسنــــــاد تحت شــــرايط يک اعتبـــــار به بانک گشاينده اعتبار يا بانک تعيين شده يا اسناد ارائه شده مي باشد.
ارائه کننده : يعني ذي نفع ، بانک يا طرف ديگري که اسناد را ارايه مي کند.
ماده 3- تفاسير / مفاهيم:
ازنظر اين مقررات :
وا‍ژه هاي مفرد مي تواند شامل حالت جمع و واژه هاي جمع شامل حالت مفرد آن نيز مي گردد.
“اعتبار”برگشت ناپذير تلقي مي گردد حتي اگر اشاره اي به اين موضوع نشده باشد.
امضاء اسناد مي تواند به صورت دستنويس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه يا هرگونه روش تصديق الکترونيکي و مکانيکي ديگري باشد.
درخواست سند تصديق ، بازبيني يا گواهي شده يا نظاير آن ، با امضاء علامت يا الصاق برچسب بر روي سند اجابت شده تلقي مي گردد.
شعبه هاي يک بانک در کشورهاي مختلف بعنوان بانکهاي مجزا تلقي مي شود.
اصطلاحاتي از قبيل ” درجه يک “،”مشهور”،”واجد شرايط”، “مستقل”، “رسمي”،”ذيصلاح ” يا “محلي” که براي توصيف صادرکننده يک سند بکار مي رود امکان صدور سند توسط هرکسي به غيراز ذي نفع اعتبار را مجاز مي کند.
به لغاتي نظير “فوري “،”بلادرنگ ” يا “هرچه زودتر” ترتيب اثر داده نخواهد شد مگر اينکه کاربرد آن در سند خاصي الزامي باشد.
واژه “در يا حدود” يا نظاير آن چنين تفسير مي شود که واقعه اي ظرف مدت 5 روز تقويمي قبل تا 5 روز تقويمي بعد از تاريخ مورد نظر، شامل تاريخ شروع و خاتمه عمليات ، رخ دهد.
واژگان “به “، “تااينکه ” “تا” ، “از” و “بين ” اگر بعنوان “دوره حمل ” بکار رود شامل تاريخ ذکر شــــده مي گردد “و” لغات ” قبل از” و “بعداز” شامل تاريخ ذکر شده نمي گردد.
واژگان ” از” و “بعداز” هنگاميکه براي تعيين تاريخ سررسيد بکار رود شامل تاريخ ذکر شده نمي گردد .
واژگان “نيمه اول ” و “نيمه دوم ” يک ماه به ترتيب به عنوان ” روز اول تا پانزدهم ” و ” روز شانزدهم تا پايان ماه ” تلقي مي شود.
واژگـــان “آغاز” ، “نيمه ” ، “پايان ماه ” به ترتيب به عنوان “روزاول تا دهم ” ، ” روزيازدهم تا بيستم ” و”روز بيست و يکم تا پايان ماه” شامل کليه تاريخ هاي ذکر شده تلقي مي شود.
ماده 4- اعتبارات در مقابل قراردادها:
اعتبــــار بنابه ماهيت خود معامله اي جدا از قرارداد فروش يا ساير قراردادهايي که مبناي گشايش اعتبـــــــار قرارمي گيرند. قراردادهاي مبناي اعتبار به هيچ وجه ارتباطي به بانکها نداشته و تعهدي براي آنها ايجاد نمي کند، حتي اگر در اعتبار هرگونه اشاره اي به اينگونه قراردادها شده باشد . در نتيجه تعهد بانک نسبت به پذيرش پرداخت ، معامله يا انجام هر تعهد ديگري تحت اعتبار تابع ادعاها يا دفاعيات درخواست کننده اعتبار که ناشي از روابط وي با بانک گشاينده يا ذي نفع است نخواهد بود.
ذي نفع اعتبار تحت هيچگونه شرايطي نمي تواند از روابط قراردادي موجود بين بانکها يا بين بانک گشاينده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
بانک گشاينده بايد درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه اي از قرارداد،پروفرما يا اسنادي شبيه به آن بعنوان جزء تفکيک ناپذيراعتبار منصرف کند.
ماده 5- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:
بانکها براساس اسناد عمل مي کنند و نه کالا ، خدمات يا عملکرد مرتبط با اسناد
ماده 6- قابل استفاده بودن اعتبار، تاريخ انقضاء و محل ارائه اسناد:
الف ) اعتبار بايد مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است يا حاکي از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکي قابل استفاده است . اعتبــــاري که نــــــزد بانک تعيين شده قابل استفاده است نزد بانک گشاينده نيز قابل استفاده است .
ب ) اعتبار بايد مشخص کند که آيا در مقـابل پرداخت ديداري ، پرداخت مدت دار، قبولي يا معامله قابـــــــل استفاده است .
ج ) اعتبار نبايد به نحوي گشايش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.
د ) 1- اعتبار بايد داراي تاريخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاريخ انقضاء اعتبار براي پذيرش يا معامله اسناد به معناي تاريخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقي مي گردد.

ه ) به جزء آنچه که در بند الف ماده 29 درج شده ، ارائه اسناد بوسيله ذي نفع يا از طرف ذي نفع بايد قبل از تاريخ انقضاء اعتبار باشد.
2- محل بانکي که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نيز تلقي مي گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباري که نزد هر بانکي قابل استفاده است محل هر بـــانک است .محل ارائه اسناد در بانکي غيـــر از بانک گشاينده اضافه بر محل بانک گشاينده است . ماده 7- تعهدات بانک گشاينده:
الف ) به شرط اينکه اسناد مقرر به بانک تعيين شده يا بانک گشاينده ارائه شود و اسناد مذکورمطابق با شرايط اعتبار باشد، بانک گشاينده در صورتي ملزم به پذيرش پرداخت است که :

ب ) بانک گشاينده از تاريخ گشايش اعتبار تعهد برگشت ناپذير پذيرش پرداخت را دارد.
ج ) بانک گشاينده متعهد به پوشش وجه به بانک تعيين شده اي است که نسبت به پــــذيرش پرداخت يا معامله اسناد ارائه شده طبق شرايط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاينده ارسال نموده است .
پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرايط اعتبار تحت اعتباري که در مقابل قبولي يا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسيد الزامي است ، اعم از اينکه بانک تعيين شده قبل از ســــررسيد نسبـــــت بــه پيش پرداخت يا خريد اسناد تعييـن شده مستقل از تعهد بانک گشاينده در مقابل ذي نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشــاينده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک
1? اعتبار در مقابل پرداخت ديداري ، مدت دار يا قبولي اسناد قابل استفاده باشد. 2? اعتبار در مقابل پرداخت ديداري نزد بانک تعيين شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداري کند 3? اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعيين شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و يا عليرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسيد مقرر خودداري کند. 4? اعتبار در مقابل قبولي نزد بانک تعيين شده قابل استفاده باشد و بانک تعيين شده از قبـولــــي برات صادره بعهده خويش خودداري و يا عليرغم قبولي برات از پرداخت وجه در ســـررسيد مقـــررخودداري کند. 5? اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعيين شده قابل استفاده باشد و بانـــک تعيين شــــده از معامـــلـه خودداري کند. ماده 8- تعهد بانک تائيد کننده:
الف ) بشرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائيد کننده يا هر بانــک تعيين شده ديگري ارايه و مطابقت آنها شرايط اعتبار رعايت شده باشد، بانک تائيد کننده بايد:

الف) اگر اعتبار براي پرداخت ديداري ، پرداخـــت مدت داريا قبولي نزد بانک تائيد کننده قابـــل استفاده باشد.
ب ) اگراعتبار براي پرداخــــت ديداري نزد بانک تعيين شده ديگري قابل استفاده باشد و بانـــــک تعيين شده مذکورنپردازد.
ج ) اگر اعتبــــار براي پرداخت مدت دار نزد بانک تعيين شده ديگري قابل استفاده باشد و بانــک تعيين شده مذکــــــور از تعهد پرداخـــــــت مدت دار خودداري و يا عليرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسيد نپردازد.
د ) اگر اعتبار براي قبولي نزد بانک تعيـــــين شده ديگري قابل استفاده باشد و بانک تعيين شــــده مــــذکوراز قبول برات صادره به عهده بانـــــک خــــودداري يا عليـــرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسيد نپردازد.
ه ) اگر اعتبار براي معامله اسناد نزد بانک تعيين شده ديگري قابل استفــــاده باشد و بانک تعيين شده مذکور اسناد را معامله نکند.

ب ) بانک تـــــائيد کننده اززمان افزودن تائيديه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذير ملزم به پــذيرش پرداخت يا معامله اسناد است .
ج ) بانک تائيــــد کننده ملزم به پوشـش بانک تعيين شده ديگــري است که نسبت به پذيرش پرداخت يا معامله اسناد مطابق با شرايط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائيد کننده ارسال نموده است
پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرايط اعتبار، تحت اعتباري که براي قبولي يا پرداخـــت مدت دار قابل استفاده است در ســـررسيد الـــــزامي است ، اعـــــــم از اينکه بانک تعيين شده ديگر قبل ازسررسيد نسبت به پيش پرداخت يا خريد اسناد اقدام نموده بــاشد. تعهـــــد بانـــــک تائيـــــد کننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانک تعيين شده ديگر مستقل از تعهد بانک تائيد کننده درمقابل ذي نفع است .
و ) اگر بانکي از طرف بانک گشاينده اعتبار مجاز يا درخــواست شده باشد تا اعتباري را تائيــــد کنــــــد اما بانک مذکور حاضر به تائيد اعتبار نباشد، بايد بدون تاخيــر مـــــراتب را به بانــــک گشــــــاينده اطلاع دهد يا اعتبار را بدون تائيد ابلاغ کند.
1- تحت شرايط زير نسبت به پذيرش پرداخت اقدام کند. 2- اگـراعتبار براي معامله اسناد نزد بانک تائيد کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـــــله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام کند. ماده 9- ابلاغ اعتبارات و اصلاحيه هاي مربوط:
الف ) اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــلاحيه اعتبـــار ممکن است بوسيــــله بانک ابلاغ کننده به ذي نفع ابــــــــلاغ شود. بــانک ابــــلاغ کننــــده اي که بانک تائيد کننده نباشد، اعتبـــــاروهـــرگــــــونه اصـــــلاحيه را بـــــدون اينـــــکه تعهدي در پذيرش پرداخت يا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ مي کند.
ب ) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار يا اصلاحيه ، اصالت ظاهري اعتبار يا اصلاحيه را احــــــرازکرده واذعــان دارد که ابلاغيه بدرستي منعکس کننـــده مواد و شرايط اعتبار يا اصلاحيـــه دريافت شده است .
ج ) بـــانک ابــــلاغ کننده ممـــــکن است از خـــدمات بانــک ديگري (بانک ابلاغ کننده دوم ) بــــــــــراي ابلاغ اعتباريا اصلاحيه به ذي نفع استفاده کند. بانک ابــلاغ کننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار يا اصــــلاحيـــه اصـالت ظاهري اعتباررا احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـلاغيه به درسـتي منـعکس کننده مـواد و شرايط اعتبار يا اصلاحيه دريافت شده است .
د ) بانکي که از خدمــات يک بــانک ابــلاغ کننــده يا بــانک ابــلاغ کننده دوم براي اعتبــــاراستفـــــاده مي کند بايد ازخدمات همان بانک براي ابلاغ هرگونه اصلاحيه نيز استفاده کند.
ه ) اگر بانکي که از وي درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار يا اصـــلاحيه اي اقــدام کند تصمــــيم به عدم ابلاغ اعتبار يا اصـلاحيه بگيرد بايـد بـدون تاخيـر مـراتب را به بانکي که دستـورات اعتبار، اصلاحيه يا ابلاغيه را از آن دريافت کرده اعلام نمايد.
و ) اگر بانکي که از وي درخواست ابــلاغ اعتبـار يا اصـلاحيه اي شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــري اعتبار، اصـلاحيه يـا اطلاعيه را اثبات کند بايد بـدون تاخيـر مـراتب را به بانـکي کـه دستورات مذکور را از آن دريـــافت کـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانک ابــــلاغ کننــــده يـــا بانک ابلاغ کننده دوم تصـميم به ابلاغ اعتبار يا اصـلاحيه بگيـرد، بايـد به ذي نفــع يا بانـک ابلاغ کنـنده دوم اطلاع دهــد که قـادر به تشخيص اصالت ظاهــري اعتبار، اصلاحيه يا ابلاغيه نبوده است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان