بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,261

ديدگاههاي قضايي(7)-حکم به استرداد عين يا قيمت و اجراي حکم به طرق ممکن ديگر

  1390/8/26
خلاصه: ديدگاههاي قضايي حکم به استرداد عين يا قيمت و اجراي حکم به طرق ممکن ديگر
حکم به استرداد عين يا قيمت و اجراي حکم به طرق ممکن ديگر

سؤال ـ در مواردي که حکم به استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه، صادر شده ولي اجراي حکم به طرق ديگري از قبيل انتقال ملک و ... ممکن باشد آيا بايد از مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي استفاده شود؟نظريه شماره 9082/7ـ 8/10/1382نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيههر چند در کليه مواردي که محکوم‏عليه به پرداخت مالي به ديگري چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه محکوم گرديده و اموالي از او به منظور استيفاء از آن در جهت اجراي حکم صادره به دست نيايد به تجويز ماده 2(1) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1377 مي‏توان محکوم‏عليه را تا زمان تأديه حبس نمود ولي در مواردي که اجراي حکم صادره از طرق ديگري قابل اجراست مثل اجراي حکم در مورد انتقال رسمي ملک، در صورت امتناع مالک از انتقال رسمي آن، چون قانوناً حاکم ولي ممتنع است و با اعطاي نمايندگي و امضاي ذيل اسناد از طرف مالک ممتنع مي‏توان حکم صادره را در اين خصوص اجرا نمود و يا در مورد تحويل ملک که با تخليه و خلع يد غاصب و يا متصرف غيرقانوني، مي‏توان اجرائيه را به مورد اجراء گذاشت. لذا اين موارد از ماده 2 قانون يادشده فوق خروج موضوعي دارد و موجبي براي اعمال اين ماده مبني بر بازداشت محکوم‏عليه وجود ندارد.

پي نوشت :

1ـ ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي: هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به‎صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را ملزم به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‏له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمّه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‏شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان