بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,009

قانون مجازات اسلامي-قسمت سيزدهم

  1390/8/26
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت سيزدهم
فصل دوم - شرايط و کيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محکوم مي شود ، مگراينکه ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي که بعنوان قصاص وارد مي کنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امکان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي کافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شکسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريکه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيکه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محکوم مي شود لکن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي که قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت کاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي که مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حرکت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص کننده ضامن نيست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيکه اين زياده عمدي باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيکه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصي يک چشم کسي را کور کند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يک چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي که داراي دو چشم است چشم کسي را که فقط داراي يک چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يک چشم جاني راقصاص کند ونصف ديه کامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يک چشم جاني منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر در صورتي که مجني عليه يک چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي که استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد که در اين مورد مي تواند يک چشم جاني را قصاص کند و يا با رضاي جاني نصف ديه کامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممکن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي که از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش کسي را قطع کندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنک مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچکس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده 288 - قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني کسي را قطع کند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب کسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيکه فرد گويا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان کسي رابشکند يا بکند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيکه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محکوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حکم به تاخير افتد در صورتکيه کودک دندان جديد درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است .
ماده 293 -اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به ديه است.


مشاوره حقوقی رایگان