بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,302

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت چهاردهم

  1390/8/26
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت چهاردهم وکيل استعفاي خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد
مقدمه:
همانگونه که قبلا" به استحضار همکاران محترم خود رساندم ؛ سعي بر آن است که به تخلفات انتظامي وکلا، به صورت دقيق و شفاف پرداخته شود ، اعمالي که وکلا شايد در برخورد با آنها متوجه سرنوشت عمل خود نشوند و به سادگي از کنار آن عبور کنند، وکلا مي بايست دقت نظر بسيار داشته باشند و از کوچکترين عملي با بي توجهي گذر نکنند که همانا همان عمل باعث ورود وکيل د رعرصه تخلفات انتظامي خواهد بود. که اميدوارم با مطالعه اين سلسله مطالب و حتي جمع آوري آنها در هر موردي که به مسائل مشابه ان برخورد نمودند سريعا" درست ترين عمل را انتخاب و کوتاهي وبي توجهي را سرلوحه اعمال خود قرار ندهند.
مطلب چهاردهم:
وکيل استعفاي خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد:
مواد مرتبط با موضوع:
ماده 36 قانون وکالت مصوب 1315:در صورتي که وکيل بخواهد از وکالت استعفا نمايد بايد قبلا" طوري به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکيل ديگري در موقع براي خود معين و به محکمه معرفي کند.
ماده80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ((د رموارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود:.......... بند5-در صورتي که استعفاءخود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد که موکل مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.))
ماده39 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني: ((در صورتي که وکيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار مي کند که شخصا" يا توسط وکيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديدحداکثر به مدت يک ماه متوقف مي گردد. وکيلي که دادخواست تقديم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وکيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موکل است . ))
ماده43 قانون فوق الذکر:((عزل يا استعفا وکيل يا تعيين وکيل جديد بايد در زماني انجام شود که موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، در غير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد کرد.))
ماده 45 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور مدني: ((وکيلي که در وکالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وکيل مجاز دردادگاه تجديد نظر و ديوان عالي کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور راي يا درموقع ابلاغ آن استعفا و از رويت راي امتناع نمايد، بايد دادگاه راي را به موکل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکيل يادشده محسوب است مگر اينکه موکل ثابت نمايد از استعفاء وکيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکيل ضرر و زياني به موکل وارد شود ، وکيل مسئول مي باشد د رخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وکيل مستعفي قبول مي شودو مدير دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبي به موکل اخطار نمايد که شخصا" اقدام کرده يا وکيل جديد معرفي کند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آنرا برطرف نمايد)).
فلسفه تاسيسي اين تخلف انتظامي آن است که وکيل باعث اطاله دادرسي نگردد که اگر با قصد و سوء نيت مرتکب اين عمل شود ، وفق بند 9 از ماده 80 به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي گردد ؛ ((در صورتي که براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود)) لذا اينکه وکيل استعفا خود را به موقع به موکل و دادگاه اطلاع ندهد باعث اضرار موکل و طرف مقابل خواهد شد ، همانگونه که در فصول قبلي اشاره شد((عدم اقدام به موقع موکل د راعلام وکالت و طرح دعوي د رخصوص مورد وکالت)) مي تواند باعث اطاله نتيجه گيري موکل و از موارد تخلف انتظامي محسوب گردد . لذا قانونگذار با تصويب اين ماده به اهميت موضوع بيشتر تاکيد داشته و قصد داشته است بدينوسيله از اضرار به موکل و طرف مقابل موکل جلوگيري نمايد . حتي وکيل در اين خصوص مسئوليت مدني نيز خواهد داشت و بايد پاسخگوي موکل خود باشد . لذا همکاران مي بايست بسيار در اين خصوص دقت نمايند.

نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان