بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت چهارم

  1390/8/25
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت چهارم فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت فصل دوم : قوم واقليتهي قومي ونژادي، مذهبي فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اکثريت از نظر حقوق بين الملل فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نتيجه گيري منابع
فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اکثريت از نظر حقوق بين الملل

1- در مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت قيد شده که همه افراد بشري از حقوق متساوي برخوردارند وهمچنين به دارا بودن همه انسانها از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، زبان، جنسيت و مذهب اشاره شده است.
2- در مقدمه اعلاميه 18 دسامبر 1992 مجمع عمومي سازمان ملل به برابري حقوق مردان و زنان و ملتها تصريح شده است. در متن اين اعلاميه برابري همه اعضاي يک جامعه و عدم تبعيض ميان آنها در مقابل قانون نيز تضمين گرديده است .
به موجب بند اول ماده 4 اعلاميه مذکور دولتها موظفند تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا اشخاص متعلق به اقليتها بتوانند تماماً و واقعاً کليه مزيي مندرج در موازين حقوق بشر و نيز همه آزاديهاي اساسي را دارا باشند و در خاتمه اين ماده براين امر تأکيد شده است که اجراي اين حقوق و آزاديها بايد بدون هيچ گونه تبعيضي و در شرايطي کاملاً مساوي نسبت به همه شهروندان واقليتها انجام پذيرد.
3- آزادي عقيده و مذهب اقليتها
آزادي‌عبارتست از حق انتخاب نظري و عملي انسان در تمامي زمينه‌ها مادامي که عمل او به سلب حقوق ديگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومي منجر نشود.
عقيده‌: مجموعه ديدگاهها، نظريات‌، آراء، باورها و برداشتهاي هر فرد ،از جامعه‌، تاريخ‌، انسان‌،دين‌، فرهنگ و.... هر عقيده‌اي است که از نظر صاحب آن‌، صحيح‌، صادق‌، مفيد و ارجحباشد، در عين اينکه از نظر ديگران ممکن است آن عقيده ‌باطل‌، کاذب‌، مضر باشد.
مذهب يا دين‌: نوعي عقيده و مجموعه‌اي از ديدگاههاي نظري درباره انسان‌، جهان هستي، منشهاي‌اخلاقي و احکام عملي است که ديندار بر پيه آن با ايمان و عمل به تعاليمي که توسط پيامبر در اختيار آدميان قرار داده است به سعادت ابدي دست مي‌يابد.
آزادي عقيده‌: حق انتخاب و پاي بندي انسان به هر عقيده‌اي‌ است، همچنين حق انديشيدن‌، اعتقاد داشتن‌، ابراز داشتن‌، تعليم وترويج‌، و عمل بر طبق عقيده است ‌، مادامي که عمل او باعث سلب حقوق و آزادي ديگران و اخلال در نظم واخلاق عمومي جامعه نشود.
آزادي مذهب‌: حق انتخاب و تدين انسان به هر مذهبي‌ است ، همچنين حق ايمان داشتن‌، اظهار دين و بيان اعتقادات ديني‌، انجام‌مناسک و اعمال مذهبي‌، تعليم امور ديني به کودکان و متدينان‌، دعوت‌، تبليغ و ترويج تعاليم ديني در جامعه‌، تأسيس‌معبد، ترک ايمان و خروج از دين (ارتداد)، ترک اعمال ديني‌، و نقد تعاليم ديني است‌، مادامي که عمل ديني او باعث سلب‌حقوق و آزادي‌هاي ديگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومي نباشد. آزادي مذهب زماني تحقق مي‌يابد که دين ومذهب فرد جرم محسوب نشده و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي نگردد.
مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر در ارتباط با آزادي عقيده و مذهب عبارتند از: مواد 2، 18، 19،26(بندهاي 2، 3) و 29(بند 2) اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد 2(بند 1)، 18، 19و 20 ميثاق بين المللي حقوق‌مدني و سياسي‌.
با عنايت به مفاد اين ماده مي توان استنباط نمود که اعضاي گروههاي اقليت از يک سلسله حقوق مدني و سياسي که عبارتند از حق آزادي عقيده ، حق آزادي بيان ،مذهب ، حق آزادي درانجام مناسک ديني ومذهبي ،حق بهره مند بودن از شرايط عادلانه تبليغ ديني نسبت به افراد گروه اقليت مورد نظر بهره مند ميباشند.
همچنين طبق اصول اعلاميه و ميثاق بين المللي حقوق‌مدني و سياسي‌ واقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي حق اشتغال در مشاغل اداري، حق انتخاب شغل ، حق بهره مند بودن از شرايط عادلانه انتصاب در پستهاي سياسي ، حق آموزش و پرورش همگاني به طور کامل و بدون هيچ تبعيضي همانند ساير اعضاي جامعه پيش بيني شده است .
همچنين با توجه به بند 5 ماده 2 اعلاميه فوق اقليتها « حق دارند ارتباطات آزادانه و مسالمت آميز با ساير اعضاي گروه خود و با اشخاص متعلق به اقليتهاي ديگر و همچنين ارتباطاتي فراسوي مرزها با اتباع دولتهاي ديگر که با آنان از لحاظ ريشه و نسب ملي و قومي با وابستگيهاي ديني يا زباني متصل هستند بدون هيچ تبعيضي ، برقرار ساخته و حفظ نمايد.


نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان