بسم الله
 
EN

بازدیدها: 847

اصطلاحات کليدي داوري

  1390/8/25
خلاصه: اصطلاحات کليدي داوري
نظر به اينکه برخي از اصطلاحات به‌کار گرفته شده در آراء و تصميمات مختلف ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و همچنين اطلاعيه‌هاي ديوان مزبور برگرفته از قواعد ديوان مي‌باشد و اين قواعد خود اقتباسي از قواعد آنسيترال (مقررات پيشنهادي کميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل متحد) مي‌باشند لذا با مراجعه به اين قواعد مي‌توان، حسب ضرورت، برخي از آنها را به شرح زير تعريف نمود:

ـ حکم (Award)
عبارت از تصميمي است که ديوان پس از رسيدگي براي ختم موضوع اختلاف مي‌گيرد و براي طرفين داوري لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ـ حکم جزئي (Partial Award)
عبارت از تصميمي است که ديوان پس از رسيدگي براي ختم قسمتي از موضوع اختلاف مي‌گيرد و گرچه اين حکم براي طرفين داوري لازم‌الاتباع مي‌باشد، لکن پرونده مختومه نيست و براي باقي‌ماندن مسائل متنازع‌فيه رسيدگي ديوان ادامه خواهد داشت. براي مثال ديوان مي‌تواند براي پرهيز از پيچيدگي رسيدگي مقدمتاً طي يک حکم جزئي مسئوليت خواهان يا خوانده را در مورد مسائل متنازع‌فيه تعيين کند و پس از آن تبادل لوايح و رسيدگي براي صدور حکم نهائي و ختم رسيدگي را ادامه ادهد.

ـ حکم مبتني‌بر شرايط مرضي‌الطرفين (Award on Agreed Terms)
عبارت از حکمي است که براساس توافق و درخواست مشترک طرفين دعوي و قبل از ختم رسيدگي ديوان صادر شود. البته در مواردي که طرفين تقاضاي مشترکي براي صدور چنين حکمي به ديوان تسليم نمايند، ديوان ابتدا مسائل مربوط به صلاحيت را رسيدگي و پس از احراز آن حکمي را صادر خواهد نمود که براساس توافق طرفين بوده و براي ايشان لازم‌الاتباع است.

ـ حکم جزئي مبتني‌بر شرايط مرضي‌الطرفين (Partial Award on Agreed Terms)
حکمي است که ديوان قبل از ختم رسيدگي و براساس توافق طرفين دعوي نسبت به قسمتي از مسائل متنازع‌فيه صادر مي‌کند. اين حکم در خصوص موارد مندرج در توافقنامة تسيلم شده به ديوان براي طرفين موافقتنامه لازم‌الاتباع مي‌باشد و در مورد باقيمانده موضوعات مطروحه نزد ديوان تبادل لوايح و رسيدگي طبق قواعد ديوان ادامه خواهد يافت.

ـ قرار اعدادي (Interlocutory Award)
وفق بند 1 ماده 32 قواعد ديوان:
«1ـ ديوان داوري حق دارد علاوه‌بر احکام نهائي، موقت، قرار اعدادي و يا احکام جزئي (درباره بخشي از دعوي) صادر نمايد»
(قرار اعدادي تصميم قضائي، مؤثر در حکم است، که ديوان مي‌تواند اتخاذ کند ولي قاطع دعوي نمي‌باشد، مثل قرار ارجاع امري به کارشناس)

ـ اقدامات و قرار موقت (Interim Measures & Award)
وفق بندهاي 1 و 2 ماده 26 قواعد ديوان:
«1ـ ديوان داوري مي‌تواند بنا به درخواست هريک از طرفين هرگونه اقدامات موقتي را که به تشخيص خود در ارتباط با موضوع مورد اختلاف لازم مي‌باشد به‌عمل آورد، منجمله اقدامات مربوط به حفظ و نگهداري کالاهاي موضوع اختلاف، از قبيل صدور دستور سپردن آنها نزد شخص ثالث يا فروش کالاهاي فاسد شدني»
«2ـ اين‌گونه اقدامات موقت را مي‌توان با صدور قرار موقت انجام داد. ديوان داوري محق خواهد بود که سپردن وثيقه‌اي را بابت هزينه‌هاي اقدامات مزبور مقرر دارد».

ـ تصميم (Desision)
بندهاي 1 و 2 ماده 36 قواعد ديوان به نحو زير انشاء شده است که خود مبين ماهيت و معناي تصميم است:
«1ـ هريک از طرفهاي داوري مي‌تواند ضمن اطلاع به طرف ديگر، ظرف سي روز پس از دريافت حکم، از ديوان داوري تقاضا کند که هرگونه اشتباه محاسبه، غلط‌هاي انشائي و املائي يا اشتباهاتي از اين دست را تصحيح کند. ديوان داوري مي‌تواند به ابتکار خود ظرف سي‌روز پس از ابلاغ حکم، چنين تصحيحاتي را به‌عمل آورد».
« 2ـ اين‌گونه تصميمات، کتبي بوده و مفاد بندهاي 2 تا 7 مادة 32 در مورد آن مجري خواهد بود».

ـ دستور (Order)
دستور تصميم غيرقضائي است که ديوان در خلال تبادل لوايح و رسيدگي اتخاذ مي‌نمايد. مثل تعيين مهلت براي ثبت لوايح طرفين.

ـ حساب اماني (Security Account)
وفق قسمت اخير ماده 7 بيانيه عمومي محل پرداخت محکوم‌به به نفع طرف امريکايي، حساب اماني مي‌باشد که نزد بانک تصفيه هلند براي تضمين اجراي احکامي که عليه ايران صادر مي‌شود نگهداري مي‌گردد.

ـ اطلاعيه به کارگزار اماني (Notification to the Escrow Agent)
اين‌گونه اطلاعيه‌ها عبارتند از ابلاغ دستور رئيس ديوان، که مبتني‌بر ترتيبات پرداخت به طرف امريکايي است و وفق حکم صادره بايد به نفع وي از محل حساب اماني از طريق فدرال رزرو نيويورک پرداخت گردد.

ـ رسيدگي شفاهي (Oral Proceeding)
منظور از رسيدگي عبارت است از جلسة استماع طرفين با حضور داوران، وکلاي مدافع طرفين، کارشناسان و شهود ايشان و تيم دفاعي هريک از طرفين که به‌منظور تشريح مواضع، لوايح و مستندات ارائه شده برگزار مي‌گردد.

ـ استماع (Hearing)
رجوع شود به توضيح ارائه شده براي رسيدگي شفاهي.

ـ استماع مقدماتي (Pre - Hearing)
در ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده در جريان رسيدگي به پرونده ممکن است ضروري باشد مسائلي را به‌طور مقدماتي مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن تصميم گرفت تا بر آن اساس موضوعات باقيمانده نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. به همين منظور چنانچه هريک از طرفين پيشنهاد نمايند يا ديوان خود رأساً به اين نتيجه برسد، ترتيب تشکيل يک جلسة مقدماتي را خواهد داد. براي مثال جلسه مقدماتي درخصوص مسائل صلاحيتي.

ـ جمع مبالغ محکوم‌بها به نفع طرفهاي امريکايي (Total Amount Awarded to U.S.Parties)
عبارت است از جمع مبالغي که در احکام ترافعي يا مبتني‌بر شرايط مرضي‌الطرفين مندرج بوده و از حساب اماني برداشت تا به نفع محکوم‌لهم به بانک فدرال رزرو نيويورک منتقل شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان