بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,061

پس از نقض رأي در رسيدگي مجدد رعايت تشريفات دادرسي الزامي است

  1390/8/17
خلاصه: پس از نقض رأي در رسيدگي مجدد رعايت تشريفات دادرسي الزامي است
تاريخ رسيدگي : 14/9/78
مرجع رسيدگي : شعبه 32 ديوان عالي کشور
خلاصه جريان پرونده : حسب محتويات پرونده آقاي ابراهيم... به اتهام نگهداري غير مجاز فشنگ جنگي طي دادنامه شماره 77/541 مورخه 19/9/77صادره از شعبه اول دادگاه نظامي به دو فقره جزاي نقدي محکوم شده که مورد اعتراض محکوم عليه واقع و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ( شعبه ما نحن فيه ) ارجاع مي گردد و اين شعبه به لحاظ اين که نگهداري مهمات غير مجاز و سرقت مهمات هر دو يک جرم هستند گرچه تعدد معنوي دارند لذا مجازات جداگانه براي سرقت و نگهداري صحيح نبوده و علاوه بر اين که استناد دادگاه به ماده 3 قانون مجازات جرأيم نيروهاي مسلح به لحاظ اين که اين ماده براي کادر و وظيفه است و متهم نه کادر است نه وظيفه است ، لذا دادنامه را نقض و به اين شعبه ( دادگاه نظامي يک استان ... ) ارسال شده است و اين شعبه بدون رعايت تشريفات دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور حکم نموده است
« در پرونده پيوت با عنايت به اقرار سريع متهم به نگهداري مهمات غير مجاز به استناد ماده 2 ناظر به ماده 1 ق تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده 23 ق . م.ا به لحاظ فقد سابقه کيفري و بسيجي بودن دادگاه متهم ابراهيم... را به سيصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي نمايد »
پرونده با تجديد نظرخواهي محکوم عليه به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد . پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي داديار ديوان عالي کشور ، اجمالاٌ مبني بر محتويات پرونده عقيده به ابرام دادنامه شماره 20/42/14/78-1/2/78 تجديد نظرخواسته دارم مشاوره نموده چنين رأي مي دهد .
رأي: با عنايت به مندرجات پرونده و نظر به اين که دادنامه شماره 77/541-9/9/77 صادره از شعبه اول دادگاه نظامي يک استان ... طي دادنامه شماره 608/32-77/12/24 صادره از اين شعبه ( شعبه 32 ديوان عالي کشور – شعبه ما نحن فيه ) نقض و مقرر گرديده پرونده در شعبه ديگر دادگاه نظامي يک استان ... و يا نزديکترين دادگاه صالح مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد دادگاه مرجوع عليه بعدي ( دادگاه نظامي يک استان ... ) مکلف به رعايت تشريفات دادرسي ( تشکيل جلسه و اخذ مدافعات متهم و ... ) بوده ولي بدون رعايت آن اقدام به اصدار رأي تجديد نظرخواسته نموده است که با وصف حال دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش بوده و نقض مي گردد و پرونده جهت رسيدگي مجدد ( با رعايت تشريفات دادرسي ) به همان دادگاه ( دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض – دادگاه نظامي يک استان ... « دادگاه دوم » ارجاع مي شود

عليرضا عرفانيان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان