بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/14
خلاصه: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر1966 ( 25/9/1954) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
ماده‌ 21

شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مي‌تواند گاه‌گاه‌ گزارشهايي‌ متضمن‌ توصيه‌هاي‌ کلي‌ و خلاصه‌ اطلاعات‌ واصل‌ از کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ و عضو مؤسسات‌ تخصصي‌ درباره‌ تدابير متخذه‌ و پيشرفتهاي‌ حاصله‌ در رعايت‌ کلي‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ تقديم‌ بدارد.

ماده‌ 22

شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مي‌تواند توجه‌ ساير ارکان‌ سازمان‌ ملل‌متحد و ارکان‌ فرعي‌ و مؤسسات‌ تخصصي‌ مربوط‌ را که‌ عهده‌دار کمک‌ فني‌ هستند به‌ مسائلي‌ معطوف‌ بدارد که‌ در گزاشهاي‌ مذکور در اين‌ بخش‌ اين‌ ميثاق‌ عنوان‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ به‌ اين‌ مؤسسات‌ کمک‌ کند که‌ هر يک‌ در حدود صلاحيتشان‌ راجع‌ به‌ مقتضي‌ بودن‌ اتخاذ تدابير بين‌المللي‌ مفيد به‌ اجراي‌ مؤثر و تدريجي‌ اين‌ ميثاق‌ اظهار نظر بکند.

ماده‌ 23

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ تدابير بين‌المللي‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ بالاخص‌ شامل‌ انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصويب‌ نامه‌ها ـ دادن‌ کمک‌ فني‌ و تشکيل‌ کنفرانسهاي‌ منطقه‌اي‌ و کنفرانسهاي‌ فني‌ با شرکت‌ دولتهاي‌ مربوط‌ به‌ منظور مشاوره‌ و بررسي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 24

هيچيک‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوي‌ تفسير گردد که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌هاي‌ مؤسسات‌ تخصصي‌ دائر به‌ تعريف‌ مسئوليتهاي‌ مربوط‌ به‌ هر يک‌ از ارکان‌ مختلف‌ سازمان‌ ملل‌متحد و مؤسسات‌ تخصصي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ اين‌ ميثاق‌ لطمه‌اي‌ وارد آورد.

ماده‌ 25

هيچيک‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوي‌ تفسير گردد که‌ به‌ حق‌ ذاتي‌ کليه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفادة‌ کامل‌ و آزادانة‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خودشان‌ لطمه‌اي‌ وارد آورد.

ماده‌ 26

1. اين‌ ميثاق‌ براي‌ امضاء هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد يا عضو هر يک‌ از مؤسسات‌ تخصصي‌ ملل‌ متحد يا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامة‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ يا هر کشور ديگري‌ که‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ کند که‌ از طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

2. اين‌ ميثاق‌ موکول‌ به‌ تصويب‌ است‌. اسناد تصويب‌(18) بايد نزد دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد توديع‌ شود.

3. اين‌ ميثاق‌ براي‌ الحاق‌ هر يک‌ از کشورهاي‌ مذکور در بند اول‌ اين‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

4. الحاق‌ بوسيلة‌ توديع‌ سند الحاق‌ نزد دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ مي‌گيرد.

5. دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلية‌ کشورهائي‌ را که‌ اين‌ ميثاق‌ را امضاء کرده‌اند يا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از توديع‌ هر سند تصويب‌ يا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

ماده‌ 27

1. اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از توديع‌ سي‌ و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ نزد دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد لازم‌الاجرا مي‌شود.

2. درباره‌ هر کشوري‌ که‌ پس‌ از توديع‌ سي‌ و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ اين‌ ميثاق‌ را تصويب‌ کند يا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ توديع‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده‌ 28

مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ بدون‌ هيچگونه‌ محدوديت‌ يا استثناء دربارة‌ کليه‌ واحدهاي‌ تشکيل‌ دهندة‌ کشورهاي‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ 29

1. هر کشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌تواند اصلاح‌ (اين‌ ميثاق‌ را) پيشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد توديع‌ کند. در اين‌ صورت‌ دبيرکل‌ هر طرح‌ اصلاح‌ پيشنهادي‌ را براي‌ کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ مي‌دارد و از آنها درخواست‌ مي‌نمايد به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آيا مايلند کنفرانسي‌ از کشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ به‌ منظور بررسي‌ و اخذ رأي‌ دربارة‌ طرحهاي‌ پيشنهادي‌ تشکيل‌ گردد. در صورتي‌ که‌ حداقل‌ يک‌ ثلث‌ کشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ موافق‌ تشکيل‌ چنين‌ کنفرانسي‌ باشند دبيرکل‌ کنفرانس‌ را تحت‌ زير لواي‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحي‌ که‌ مورد قبول‌ اکثريت‌ کشورهاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ شود براي‌ تصويب‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقديم‌ خواهد شد.

2. اصلاحات‌ موقعي‌ لازم‌الاجرا مي‌شود که‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اکثريت‌ دو ثلث‌ کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسي‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

3. موقعي‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجرا مي‌شود براي‌ آندسته‌ از کشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ که‌ آنرا قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود ساير کشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلاً قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ 30

قطع‌ نظر از اطلاعيه‌هاي‌ مقرر در بند 5 ماده‌ 26 دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زير را به‌ کليه‌ کشورهاي‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف‌ ـ امضاهاي‌ اين‌ ميثاق‌ و اسناد تصويب‌ و الحاق‌ توديع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 26.

ب‌ ـ تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ ميثاق‌ طبق‌ ماده‌ 27 و تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ 29.

ماده‌ 31

1. اين‌ ميثاق‌ که‌ متنهاي‌ چيني‌ ـ انگليسي‌ ـ فرانسه‌ ـ روسي‌ و اسپانيايي‌ آن‌ داراي‌ اعتبار مساوي‌ است‌ در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌متحد توديع‌ خواهد شد.

2. دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ اين‌ ميثاق‌ را براي‌ کليه‌ کشورهاي‌ مذکور در ماده‌ 26 ارسال‌ خواهد داشت‌.


مشاوره حقوقی رایگان