بسم الله
 
EN

بازدیدها: 878

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت چهارم

  1390/8/12
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش- مصوب 1318 ‌مصوب کميسيون قوانين دادگستري مورخ 4 دي ماه 1318
‌کتاب دوم

‌در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي

‌کليات

‌ماده 87 - دادگاه‌هاي نظامي فقط به جنبه عمومي بزه‌ها رسيدگي مي‌نمايند مگر در مواردي که قانون صريحاً استثناء کرده باشد - معهذا دادگاه‌هاي‌نامبرده بايد در ضمن حکمي که راجع به بزه صادر مي‌کنند يا پس از آن نسبت به اشيايي که دلائل بزه بودن و اشيايي که از بزه تحصيل شده يا در حين‌ارتکاب استعمال و يا براي استعمال معين شده حکم مخصوص صادر و معين نمايند که اشياء مذکور بايد به صاحبانش رد يا ضبط و يا معدوم شود.

‌ماده 88 - دعاوي خصوصي در دادگاه‌هاي دادگستري رسيدگي مي‌شود و تا موقعي که نسبت به جنبه عمومي قضيه حکم قطعي صادر نشده است‌جريان دعوي خصوصي معلق خواهد ماند اعم از اينکه دعوي عمومي قبل از دعوي خصوصي اقامه شده باشد يا در اثناء رسيدگي به آن.

‌ماده 89 - متضررين از بزه که خواهان خصوصي محسوب مي‌شوند مي‌توانند رونوشت گواهي شده از احکام صادره قطعي دادگاه‌هاي نظامي‌درخواست نمايند و دادگاهي که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهي شده حکم صادره مي‌باشد.

‌باب اول

‌صلاحيت ديوانهاي حرب

‌فصل اول

‌صلاحيت ديوانهاي حرب عادي

‌ماده 90 - هر شخصي که خواه مطابق قانون نظام وظيفه يا به نحو ديگر در خدمت زير پرچم ارتش زميني يا دريايي يا هوايي يا امنيه باشد مطابق‌تشخيصات مقرره در مواد پايين تابع ديوانهاي حرب عادي است.

‌ماده 91 - اشخاص مشروحه پايين راجع به کليه جنايات و جنحه‌ها غير از مواردي که در اين قانون مستثني شده است تابع ديوانهاي حرب عادي‌مي‌باشند.

‌افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف يا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌هاي نظامي و همرديفان نظامي و خدمتگزاراني که به‌موجب احکام و يا قوانين سازماني در ارتش زميني يا دريايي يا هوايي و يا امنيه خدمت مي‌نمايند مادامي که اشخاص فوق در سر خدمت هستند يا‌اسامي آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و يا به خدمت مخصوص مأمور شده باشند.

‌تبصره - اسراء جنگي نيز تابع دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشند.

‌ماده 92 - افسران و همرديفان نظامي که در حال انتظار خدمت يا در مرخصي هستند و يا وظيفه موقتي دريافت مي‌دارند و همچنين درجه‌داران و‌افرادي که وظيفه موقتي دريافت مي‌دارند يا در حال مرخصي هستند و قراردادي‌ها اعم از اينکه در خدمت يا در حال مرخصي باشند از حيث صلاحيت‌تابع دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشند.

‌ماده 93 - افسران و درجه‌داران و همرديفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنايت در دادگاه‌هاي عمومي دادرسي مي‌شوند مگر اينکه‌کشف شود که بزه آنان در زماني واقع شده که در سر خدمت نظامي بوده‌اند يا اينکه خدمتي موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت‌تابع دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشند.

‌ماده 94 - هر کس اعم از نظامي يا غير نظامي که متهم به ارتکاب يا شرکت يا معاونت در ارتکاب جنايات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و313 و 314 و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الي 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الي 411 اين قانون باشد در دادگاه‌هاي‌نظامي دادرسي خواهد شد.

‌ماده 95 - علاوه بر موارد فوق تعقيب کيفري مأمورين شهرباني و مأمورين اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزه‌هايي که مأمورين‌اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب مي‌شوند در دادگاه‌هاي نظامي به عمل آمده و در مقام تعيين کيفر مطابق قانون کيفر‌عمومي و ساير قوانين مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.*

*>>‌پاورقي: به موجب قانون 6 مهر ماه 1320 به دولت اختيار داده شده است که رسيدگي بزه‌هاي نامبرده در اين ماده را به دادگاه‌هاي دادگستري‌واگذار نمايد<<.

‌تبصره - در مورد اين ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ريال يا کمتر و مال موضوع ارتشاء دويست ريال يا کمتر باشد دادرسي متهم بر حسب‌مورد در دادگاه اداره شهرباني يا اداره آمار و ثبت احوال (‌با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان کيفر کارکنان دولت مصوب 30 آبان 1308) به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 96 - رسيدگي به تخلفات انضباطي مأمورين شهرباني تابع مقررات ارتش بوده و خود رؤساء شهرباني به طوري که در ماده 419 اين قانون مقرر‌شده است کيفرهاي متخلفين را تعيين خواهند نمود.

‌ماده 97 - هر گاه کسي متهم به اتهاماتي باشد که بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انتظامي و بعضي ديگر در صلاحيت ديوان حرب باشد به تمام آن‌اتهامات در ديوان حرب رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 98 - هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقيب واقع شود که يکي از آنها در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي و ديگري در حدود صلاحيت‌دادگاه‌هاي دادگستري باشد متهم بدواً به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهمترين بزه را دارد جلب مي‌گردد و بعد از آن براي بزه دومي به دادگاه ديگر‌فرستاده مي‌شود در صورتي که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کيفري که شديدتر است درباره او اجرا مي‌شود و در صورتي که هر دو بزه از حيث کيفر‌مساوي باشد متهم بدواً راجع به امري که در حدود صلاحيت دادگاه نظامي است دادرسي مي‌شود.

‌ماده 99 - در مورد ماده قبل هر گاه رسيدگي به موضوع بزهي که در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است نظر به اوضاع و احوال و کيفيت ارتکاب عمل‌ملازمه با رسيدگي بزه ديگر که در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است داشته باشد رسيدگي به کليه بزه‌هاي متهم در دادگاه‌هاي نظامي به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 100 - متهم از لحاظ صلاحيت محلي در ديوان حربي دادرسي مي‌شود که بزه در حوزه آن ارتکاب يافته است.

‌و هر گاه مرتکبين چندين بزه در محلهاي مختلف و از درجات مختلف شده باشد در ديوان حربي دادرسي خواهد شد که مهمترين بزه‌ها در حوزه آن‌وقوع يافته است و چنانچه متهم مرتکب بزه‌هايي از يک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در ديوان حربي دادرسي خواهد شد که در حوزه آن دستگير‌شده است صلاحيت محلي دادستانها و بازپرسها نيز بر طبق مقررات همين ماده خواهد بود و بازپرس صلاحيتدار مي‌تواند دستور بازجوييهاي لازمه را‌به بازپرسهاي حوزه‌هاي ديگر بدهد.

‌ماده 101 - هر گاه مقتضيات امر ترتيب ديگري را بر خلاف ماده قبل ايجاب نمايد بنا بر پيشنهاد دادستان ارتش و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌رسيدگي موضوع به حوزه ديگري احاله مي‌شود.

‌ماده 102 - دادرسي راهزنان مسلح که تعقيب و دادرسي آنها مطابق قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد ممکن است بر حسب امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده در ديوانهاي حرب عادي با همان قواعد و تشريفات مربوطه به ديوانهاي حرب زمان جنگ اجراء گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان