بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت چهارم

  1390/8/12
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداري يا‌بخشداري مرکز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تکميل و تسليم نمايند.
‌مراتب قبلا" به وسيله وزارت کشور از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسايل‌مقتضي به اطلاع کليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس که واجد شرايط بوده و در خارج از کشور بسر مي‌برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا کنسولگري يا‌نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا کنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم کرده و سفارتخانه‌نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسيله تلکس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت‌کشور اعلام مي‌نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرايي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي‌توانند فرم داوطلبي را از وزارت کشور دريافت و پس از تکميل به وزارت کشور ارجاع نمايند. وزارت کشور‌موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.
تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عکس کليه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط‌وزارت کشور به هيأت مرکزي نظارت ارسال مي‌گردد.
‌ماده 46 - هريک از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت کتبي مي‌توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مرکز حوزه انتخابيه‌و يا وزارت کشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هيأت مرکزي نظارت مي‌رسد. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.
‌ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت کشور اعلام نمايد.
وزارت کشور نيز موظف است تصويري از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هيأت مرکزي نظارت اعلام نمايد.
‌ماده 48 - وزارت کشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست کامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در‌رابطه با صلاحيتهاي مذکور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در‌مرکز ارسال مي‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت کشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
تبصره - وزارت کشور مي‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به عمل آورد.
‌ماده 49 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذکور در ماده(48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز‌حوزه‌هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارک و نتايج بررسي را در جلسه‌مشترک هيأت اجرائي و هيأت نظارت مرکز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
‌ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مراکز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از‌بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذکور در اين قانون را مورد ‌رسيدگي قرارداده و نتيجه را کلاً به هيأت‌هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌هاي انتخابيه مکلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذکر استناد قانوني ظرف يک روز به‌داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارک به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.
تبصره - کساني که صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شکايت خود را مستدلاً به هيأت‌نظارت استان اعلام نمايند.
ماده 52 - گزارشها و شکايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شکايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه‌صورتجلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذکور موظف‌است در اين خصوص، نظر هيأت مرکزي نظارت را نيز کسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت‌مرکزي نظارت اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1 - هيأت نظارت استان پس از کسب نظر هيأت مرکزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت کليه داوطلبان را با استناد قانوني‌طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.
تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مرکزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را که از هيأت نظارت استان دريافت‌نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، کتباً به شوراي نگهبان شکايت نمايند.
تبصره 3- در صورتي که نظر هيأت مرکزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد که صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مرکز حوزه‌انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند . شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيأت مرکزي‌نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده 53 - در صورتي که معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند،‌فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيات نظارت مرکز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعويض هريک از معتمدين هيات‌اجرائي يا به‌طور کلي تشکيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير کل هيات اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35)‌ اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 54 - در مواردي که طبق گزارشها و شکايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد که اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي ‌نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.
ماده 55 - هريک از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشترکاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يک نفر نماينده به هيات نظارت حوزه‌انتخابيه معرفي نمايند:
‌الف- حوزه‌هاي داراي يک نماينده به ازاء هر صندوق يک نماينده.
ب - حوزه‌هاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يک نماينده.
ج- حوزه‌هاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يک نماينده.
‌د - حوزه‌هاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يک نماينده.
ه- حوزه‌هاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يک نماينده.
‌و- حوزه‌هاي داراي شش نماينده به ازاء هر شش صندوق يک نماينده.
‌همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يک نماينده.
‌اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيأتهاي‌اجرايي و نظارت بخش يا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمايندگان هريک از کانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان کانديداها در شعب‌اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسؤولين (‌مسؤولين و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت کشور،‌نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسؤولين در صندوقهاي اخذ‌رأي موظفند از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محکوم خواهند شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان