بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,808

يک پرونده(51):نمونه راي افراز و تقسيم

  1390/8/11
خلاصه: يک پرونده(51):نمونه راي افراز و تقسيم
مرجع رسيدگي کننده : دادگاه عمومي0

رئيس شعبه : .......................

خواهان : ليلا .................. 0

خوانده : 1- ميرزا 2- حسين 3- حبيب 4- علي 5- فاطمه ...... 0

خواسته : صدورحکم افراز 0

گردشکار : دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بااستعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد :

راي دادگاه :

خواسته خواهان خانم ليلا .... ف ..... به طرفيت برادرانش و خواهرش آقايان ميرزا وحسين و حبيب و علي و خانم فاطمه همگي ...... به خواسته صدور حکم بر افراز و تقسيم 2 دانگ از 6دانگ پلاک .. و ... فرعي از .... اصلي ....د .ز است بدين توضيح که خواهان باستناد فتوکپي مصدق يک جلد سند رسمي مالکيت که مبين مالکيت وي نسبت به مورد خواسته است بشرح دادخواست تقديمي نوشته مالک دو دانگ از يک باب خانه و حصار و باغچه موضوع سند استنادي است ، چون خواندگان حاضر به تقسيم توافقي آن نيستند تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر طبق خواسته را دارد 0 و بشرح صورت مجلس تنظيمي مورخه ..... گفته است بين شرکاء محجوري وجود ندارد 0 و اداره ثبت اسناد و املاک .... هم در پاسخ دادگاه بموجب وارده شماره 817............. نوشته عمليات ثبتي ملک مزبور خاتمه نيافته است 0 دادگاه جهت تشخيص اينکه ملک مزبور قابل افراز هست يا خير جلب نظر کارشناس صادر که کارشناس منتخب بموجب نظر شماره ......86 ضمن ارايه طرحي آنرا قابل افراز دانسته است در اين اثنا خواندگان دادخواستي بخواسته ابطال سند مالکيت استنادي خواهان مذکور تقديم که بواسطه ارتباط بين آنها بنحو توام مورد رسيدگي قرار گرفته وليکن دعوي آنان بموجب دادنامه شماره .......... دادگاه و ...... شعبه محترم ..... دادگاه تجديد نظر استان ..... رد شده است و حکم برد آن صادر شده ، خواندگان جز خوانده اخير به نظرکارشناس اعتراض و نوشته اند چون کارشناس جهت وي محل مرغوب ملک را منظور نموده لذا اعتراض دارند و حال آنکه کارشناس قطعه اي را به وي اختصاص نداده بلکه با ترسيم کروکي محل و ارايه طرحي گويا سهم خواهان را از دو نقطه ملک مربوطه قابل افراز و اختصاص اعلام کرده است واختصاص هر يک از قطعات شرقي يا غربي که تحت حروف الف و ب مشخص و در مورد آنها توضيح داده را موکول به قرعه کشي نموده و اضافه کرده چنانچه قطعه ب در سهم وي قرار گيرد مبلغ .......... ريال بايستي به خواندگان بلحاظ مرغوبيت بپردازد 0 به هر حال دادگاه با تعيين وقت طرفين را جهت قرعه کشي به منظور و تعيين قطعه اي از قطعات در سهم خواهان ( با توجه به موثر نبودن و اعتراض خواندگان به نظرکارشناس ) دعوت سرانجام پرونده در جلسه رسمي مورخه .............. دادگاه مطرح خواندگان مانند سابق در جلسه حاضر نشده اند و لايحه اي هم نفرستاده اند ولي خواهان حاضر و دادگاه قرعه کشي معمول ، قطعه الف در سهم وي قرارگرفته است لذا مستندا به مواد 589 و 590 از قانون مدني و مفهوم ماده 1 قانون افراز حکم بر افراز سهم خواهان از پلاک مرقوم به نحو قرعه کشي شده و بر طبق نظر ماخوذه کارشناس صادرو اعلام ميدارد اين راي با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسات دادگاه و اينکه لايحه اي هم نفرستاده اند و بعلاوه اوقات رسيدگي به تمامي آنها بنحو قانوني ابلاغ شده غيابي و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي محترم تجديد نظر در مرکز استان است .


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ......

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان