بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,131

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت چهارم

  1390/8/11
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل هفتم- مقررات مختلفه

ماده 69- سردفتر شاغل که بازنشسته مي شود مي تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفي کند. قدرت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازشستگي است.و در غيراين مورد بايد معرفي مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگي به عمل آيد ورثه سردفتر متوفي که حين الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر ميتواند مجتمعاًَ به ترتيب شخص واجد صلاحيت را معرفي کنند در صورتيکه سردفتر يا وراث او در مهلت هاي مذکور شخص واجد صلاحيت معرفي نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي توانند تصدي دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون بشخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.

ماده 70- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي تهيه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومي و کلي در هر معامله يا سندي الزاماً بايد قيد شود تعيين و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد نسبت بتهيه اوراق رسمي که از مقررات در پشت اوراق قيد خواهد شد اقدام کند. در اينصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلي و عمومي در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضاي دفتر براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 71- محاکم دادگستري مکلفند در هر مورد که راي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندي که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و.سند مالکيت موکول بصدور حکم نهايي و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

در صورتيکه بي اعتباري سند ناشي از تخلفات سردفتر يادفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد کرد.

ماده 72- محاکم دادگستري در هر مورد که راي بحجر اشخاص مي دهند بايد مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده 73- نظات و بازرسي دفاتر اسناد رسمي بوسيله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يا کانون سردفتران و دفترياران يا هيئتهاي مخصوصي که از طرف وزارت دادگستري تعيين مي شوند و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي به عمل خواهد آمد ساير مراجع دولتي که به منظور بازرسي امور مربوط به دستگاه خود احتياج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه آنها بايد با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالي دفترخانه بايد لا اقل هر ششماه يکبار مورد بازرسي قرار گيرد.

ماده 74- کسانيکه بسردفتري دفتر اسناد رسمي انتخاب مي شوند مکلفند حداکثرظرف سه ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت بتشکيل دفترخانه اقدام نمايند و الا ابلاغ آنها کان لم يکن خواهد بود. ابلاغ سردفتري افرادي که در تاريخ صدور آن گذشته باشد بتاسيس دفترخانه اقدام نکرده باشند نيز کان لم يکن تلقي مي شود.

ماده 75- وزارت دادگستري مکلف است کليه آئين نامه هاي مذکور در مورد اين قانون را ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام که آئين نامه هاي اين قانون آئين نامه محول شده است آئين نامه هاي قبلي مجري خواهد بود.

ماده 76- آن قسمت از قوانين و مقررات که مغاير با مقررات اين قانون باشد، نسخ مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان