بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,025

قانون مجازات اسلامي-قسمت دوازدهم

  1390/8/10
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت دوازدهم
فصل هفتم - کيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه کسي که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت کند و غير برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي که ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راکه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو کنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .
ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محکوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي کننده در انجام وظيفه کوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محکوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايک سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاکي نداشته ويا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليکن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يکسال محکوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء که احکام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي که جاني با انجام کاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي که جاني عمدا" کاري انجام دهد که نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي که جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا کودکي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .


مشاوره حقوقی رایگان