بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,253

يک پرونده(51):راي دادگاه در خصوص مطالبه وجه

  1390/8/9
خلاصه: يک پرونده(51):راي دادگاه در خصوص مطالبه وجه
مجتمع قضائي و شعبه:شهيد بهشتي شعبه 11
الف: کلاسه : 11

ب: خواهان : فتح اله

خوانده : حسن

ج: موضوع :‌تقاضاي مطالبه وجه يک فقره سفته

د: گردشکار: دادخواست خواهان براي بيان خواسته خود به اين شرح است:

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

سلام عليکم

احتراماً به استحضار مي رساند خوانده محترم اقدام به صدور يک سفته به شماره 507689 سري (الف) در وجه اينجانب خواهان نموده است که عليرغم مراجعات مکرر به ايشان نتيجه اي حاصل نشده است.

حال با عنايت به وجود اصل سفته مورد نظر در يد بنده به دلالت ماده 198 قانون آئين دادرسي و مواد 515-519-522 قانون و نيز مواد 307-310-313 قانون تجارت صدور چک مستدعي است ضمن دعوت خوانده و صدور حکم بر محکوميت مشار اليه , کليه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و خسارات تأخير تأديه را در رأي خويش به اينجانب مبذول فرمائيد . شايان ذکر است به دليل عجز از پرداخت هزينه هاي دادرسي مستدعي است پس از استماع شهادت مشهود دل بر اعسار بنده همکاري هاي لازم را نيز مبذول فرمائيد.

جلسه دادگاه در 17/6/83 در وقت مقرر با حضور خواهان در غياب خوانده بدون وصول لايحه اي تشکيل گرديده خواهان اظهار داشت طلب اينجانب از خوانده بيش از هفت ميليون تومان است که پنج ميليون تومان آن سفته حاضر است فعلاً تقاضاي مطالبه وجه سفته را به انضمام هزينه دادرسي دارم.

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي

چنين مي شود که دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي صادر مي کند

بسمه تعالي – رأ ي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي فتح اله به طرفيت آقاي حسين به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه سفته شماره 507689-8/4/83 به انضمام هزينه دادرسي با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده دعوي در اين مرحله وارد تشخيص به استناد مواد 245 و 309 قانون تجارت و 515 و519 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت پنجاه ميليون ريال وجه سفته و نهصد و چهل و پنج هزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل دادخواهي در همين دادگاه است و به مدت بيست روز قابل اعتراض در حاکم تجديد نظر استان خراسان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

هـ : ) راي صادره در دادگاه بدوي مرحله واخواهي

بعد از صدور اين رأي خوانده دادخواست واخواهي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي و واخواني به دادگاه ارائه داده که رأي صادره به اين شرح است:

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي حسن به طرفيت آقاي فتح اله به خواسته اعساراز هزينه دادرسي , نظر به اينکه خواهان دليلي در اثبات ادعاي خود ارائه ننموده و شهود خود را نيز حاظر نکرده است لذا دعوي اعسار از هزينه دادري بلادليل بوده به استناد مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آئين دادرسي مدني حکم به بطلان آن صادر ميگردد رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه عليي ) گردشکاردردادگاه تجديد نظر:

خوانده بعد از واخواهي اقدام به تجديدنظر خواهي مي نمايد هيئت شعبه پس از بازرسي اوراق پرونده وانجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و رأي صادر مي کند.

رأي دادگاه تجديد نظر:

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي حسن نسبت به دادنامه شماره 402/112-28/9/83 در پرونده کلاسه 444-83 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد که به موجب آن در مورد دعوي تجديدنظر خواه بطرفيت تجديدنظر خوانده آقاي فتح اله به خواسته اعسار از هزينه دادرسي در رابطه به محکوميت در دادنامه شماره 64/64-8/7/83 در پرونده کلاسه 16-83 صادر از شعبه 11 حقوقي مشهد که دادگاه محترم بدوي رسيدگي به جهت عدم ارائه دليل و شهود براي اثبات ادعاي خود حکم به بطلان آن صادرو مورد اعتراض و تجديدنظر خواهي قرارگرفته با توجه به محتويات پرونده حکم صادر منطبق با قانون صادر شده و با جهات ياد شده در ذيل ماده348 انطباق ندارد مستنداً به ذيل ماده 358 آئين دادرسي مدني بارد تجديد نظر خواهي رأي بدوي تأييد ميگردد

رئيس مستشاران شعبه 12 تجديدنظر استان خراسان رضوي

شريفي ولي پور زواري

که در انتها منجر به صدور اجرائيه ميشود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان