بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,079

نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت سوم

  1390/8/9
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت سوم فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت فصل دوم : قوم واقليتهي قومي ونژادي، مذهبي فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اکثريت از نظر حقوق بين الملل فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نتيجه گيري منابع
فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل

اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل شامل اصولي است که صريحا به مسائل اقليت ها مربوط مي شوند و از آنها حمايت ويژه اي به عمل مي آورند.اين اصول تأکيد دارند که همه مردم، از جمله اعضاي اقليت هاي قومي و گروه هاي مذهبي، حقوق پايه يکساني با ديگر شهروندان جامعه دارند و بايد بتوانند بدون تبعيض از اين حقوق برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، براي اقليت هاي قومي و ديني اهميتي ويژه دارند. از جمله اين حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل يافتن، آزادي دين، و آزادي بيان و ساير اصول مصرح در موازين مندرج در اعلاميه حقوق بشر وميثاق حقوق مدني سياسي مي باشد.
هرچند در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر واژه اقليت‌ها نيامده است اما در جهت اجراي بند 3 و 4 ماده اول و مواد 55 و 66 منشور سازمان ملل متحد که رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي تمامي افراد بدون تبعيض نسبت به نژاد ، جنس ، زبان يا ديني را اعلام نموده است. متون و اسنادي به تصويب رسيده است که در ذيل مختصراًبه آنها اشاره ميشود.
1 – کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) 1948يکي از اولين معاهدات حقوق بشري پس از جنگ جهاني دوم بود که مطابق آن نسل کشي به معني هر يک اعمال زير که به قصد نابودي، کلي يا جزئي، يک ملت، گروه قومي، نژادي يا مذهبي انجام گيرد محکوم شده بود و بخشي از اين وظيفه به ايفاي حق حيات برمي گردد، که يک حق فردي استاندارد است. همچنين حفاظت عليه نسل کشي، گروه ها را در برابر تلاش براي محو يا ضربه زدن به آنها تاکيد مي کند که به ذکر مصاديق آن پرداخته ميشود:
(الف) کشتن اعضاي گروه
(ب) ايجاد آسيب جدي جسمي يا رواني
(ج) گروه را به شرايطي دچار کردن که به نابودي جسمي کلي يا جزئي شان بيانجامد
(د) تحميل شرايطي به قصد جلوگيري از زادو ولد درون گروه
(ه) انتقال قهري کودکان گروه به گروهي ديگر
حق محافظت در برابر نسل کشي از حقوق گروه هاست. صاحبان اين حق، گروه ها هستند و اين حق براي گروه ها، به عنوان گروه، حمايت هايي فراهم مي آورد. اين حق عمدتا سلبي است، به اين معنا که دولت ها و ديگر موسسات را ملزم مي دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند. ؛ اما همچنين اين حق مستلزم آن است که به اين منظور ابزارهاي قانوني و حمايت هاي ديگر نيز تأمين شوند.
2 - اعلاميه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 که در ماده 2 آن اعلاميه مقرر گرديده : « بدون هيچ تبعيضي از جمله نژاد ، رنگ پوست ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده سياسي و هر عقيده ديگري ، اصل و نسب ملي يا اجتماعي ، ثروت ، تولد يا هر وضعيت ديگري » بيانگر تمام حقوق و آزاديهاي اعلام شده در اين اعلاميه مي باشد.
3 – در ماده اول اعلاميه بين المللي تبعيض نژادي ، مصوب 1963 همه افراد از جمله اقليتها را در مقابل قانون برابر و يکسان شناخته است.
4 – پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي و همچنين پيمان بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 که هر دوي اين پيمانها بر برابري حقوق و عدم تبعيض براي همه انسانها تأکيد مي ورزند براي مثال ماده 7 ميثاق مي گويد که حقوق اشخاصِ وابسته به اقليت هاي قومي، مذهبي، يا زباني "براي اجتماع با ديگر اعضاي گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعليمات ديني و اجراي مناسک، يا استفاده از زبان خود نبايد ناديده گرفته شود".. همچنين در ماده 2 ميثاق حقوق مدني و سياسي ، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره افراد مقيم قلمرو يا تابع حاکميتشان بدون تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند. نيزماده 26 ميثاق مذکور اعلام مي‌دارد که"کليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي کليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل ومنشا اصلي يا اجتماعي، مکنت، نسب يا هر وضعيت ديگر را تضمين نمايد. "
مضافا ماده 27 نيز اعلام مي‌دارد:"در کشورهايي که اقليت‌هاي نژادي، زباني، مذهبي زندگي مي‌نمايند اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مذکور را نمي‌توان از اين حق محروم نموده که مجتمعا با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل کنند يا به زبان خود تکلم نمايند."
5 – ساير موازين و اسناد تعهد‌آور بين‌المللي که به طور خاص و مشخص و ويژه به حقوق اقليت‌ها اشاره شده است:
الف) در ماده دو کنوانسيون حقوق کودک نيز به عناوين حقوق اقليت‌ها اشاره شده است.
ب) کنوانسيون محو هر گونه تبعيض‌نژادي مصوب 1965 مجمع عمومي کنوانسيون منع و مجازات ژنوسايت 1948
ج)کنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت،7 196 يونسکو
د) مقاوله‌نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال 1958 سازمان بين‌المللي کار
ه) اعلاميه محو هر نوع نابرابري و تبعيض براساس مذهب 1981 مجمع عمومي
در حال حاضر کميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها در سازمان ملل وجود داشته که در سال 1947 تشکيل شده و با تشکيل اجلاس سالانه خود در ژنو به مسائل حقوق اقليت‌ها مي‌پردازد.


نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان