بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,067

بحثي درباره قوانين مرتبط باسرقت

  1390/8/5
خلاصه: بحثي درباره قوانين مرتبط باسرقت
سرقت در کشور ما انواع مختلفي دارد که معمولا به سرقتهاي حدي و تعزيري تقسيم مي شود . سوالي که براي بيشتر مردم پيش مي آيد اين است که چرا دست سارقين قطع نميشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانين کيفري ما نيامده است ؟
برابر قوانين شرعي و مقررات کيفي براي اجراي حد سرقت بايد شرايطي باشد که هر يک از اين شرايط نباشد امکان اجراي حد نيست که عبارتند از :
1-سارق بايد بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال ديگري را مي ربايد.
3-سارق بداند که اين عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدي برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتي و وقف نياشد.
با اين شرايط بسيار نادر و بعيد است که بتوان اين شرايط را در کنار هم ديد و حد سرقت را بر سارق اجرا کنيم .البته باز هم شرايطي براي اجراي حد دارد مانند پيش از شکايت صاحب مال سارق را نبخشيده باشد يا سارق قبل از اثبات جرم از اين گناه توبه نکرده باشد .
غير از مواردي که گفته شد سرقت هاي وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت هاي تعزيري" مي گويند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد يا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شود .
2-سرقت مسلحانه گروهي در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يکي از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد هر يک از مرتکبين به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي تمامي شرايط زير را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو يا چند نفر انجام شود .
ج- يک يا چند نفر از سارقين حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
د- سارقين از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساخته باشند و يا خود را همانند کارمندان دولتي معرفي کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه يک يا چند نفر منزلي را سرقت کنند و حد اقل يک نفر از آنها مسلح باشد ويا هيچ يک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برايند به مجازات اعدام يا حبس عبد محکوم مي شوند .
در صورتي که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال يا ناموس برايند و در اين ميان مرتکب قتل يا جرح يا ضرب سارقين شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگيري سارقين اگر باعث قتل يا جرح يا ضرب سارقين شوند ، از مجازات معاف هستند .
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافيها يا جواهرفروشي ها :
هر گاه دو يا چند نفر با برنامه ريزي و مواضع قبلي وجه نقد يا اوراق بهادار يا جواهرات را از بانکها و صرافيها سرقت کنند و لااقل يک نفر از سارقين مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي ، پر يا خالي باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علي رغم ميل سارقين هيچ يک از اهداف عيني قتل و سرقت امکان پذير نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم ميشوند .
6- راهزني :
سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است . در اين صورت به مجازات اعدام يا قطع دست راست يا پاي چب يا تبعيد محکوم ميشود . و اگر کسي راهزني بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم ميشود .
7- سرقت از موزه ها يا مکان هاي تاريخي و مذهبي :
هرکس اشياء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگي را از موزه ها و نمايشگاهها ومکانهاي تحت نظر دولت سرقت کند يا با علم وآکاهي از مسروقه بودن اشياء خريد يا نگهداري کند به 1 تا5 سال حبس محکوم مي شود .
8- سرقت وسايل و متعلغات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي :
اين نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسايلي از قبيل تاسيسات آب ، برق، گاز و غيره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس مي باشد .
9- کيف زني يا جيب بري :
سرقت از طريق کيف زني يا جيب بري و امثال آن داراي مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه مي باشد .
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سيل زده يا جنگي يا آتش سوزي يا زلزله زده ويا در محل تصادف راهنمائي و رانندگي رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم مي شود.
11-سرقت مقرون به يکي از شرايط مذکور در قانون:
در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه با يکي از شرايط زير باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قيبل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جايي واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديه باشد يا مال شخص ديگري را از منزل شخص ديگري که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته بربايد يا شاگرد يا کارگر باشد و از محلي که معمولاَ محل کار وي بوده از قبيل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنهاست ،تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
12-سرقت يا استفاده غير مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از اين منابع استفاده غير مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
13- مداخله در اموال مسروقه:
بيشتر سارقين به اميد اينکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبديل کنند مرتکب سرقت مي شوند از اين رو شايد يکي از راه هاي موثر در پيشگيري از وقوع سرقت ،جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصيل ،مخفي يا قبول کند يا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پيشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظيفه سارق در مقابل مال باخته:
برابر قانون در کليه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعيين مجازات ،سارق يا رباينده را به رد (بازگردان) عين مال مسروقه محکوم مي کند و اگر عين آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عين مال را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد ،چنانچه مالي از او در دسترس باشد ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده برداشت مي شود؛ در غير اين صورت ،به تقاضاي مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقي خواهد ماند .حتي اگر مدت محکوميت مجازات اصلي او تمام شده باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان