بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,203

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(59)

  1390/8/5
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله
من از يک شرکت ويلاي مشارکتي خريد کرده ام به مبلغ 8200000 هزار تومان چهار ميليون نقد وشش چک 7500000 هزار توماني و دو چک پاس شده بعدا بر اساس قرداد شرکت که حق فسخ را به خريدار داده انصراف داده ام وبايد بعد ازسه ماه پول وبعلاوه 20 درصد پول را بدهد شرکت مربوطه فقط يک ميليون هشتصد هزار تومان پول بنده راداده از دادن چهار چک بنده که بدليل فسخ بايد بدهند هنوز امروز فردا مي کند لطفا بنده را راهنمايي کنيد

پاسخ: شما مي توانيد دادخواست حقوقي به طرفيت شرکت مزبور و باستناد قرارداد فيمابين و به خواسته مطالبه وجه قرارداد بانضمام خسارات و ضرر و زيان وارده تنظيم نموده ، تقديم دادگاه محل انعقاد قرارداد نمائيد . بعلاوه مي توانيد استرداد لاشه چکهاي اماني نزد شرکت را بخواهيد.
=================

سوال:وکالت زوجه در طلاق در صورت تحقق شرائط خاص
در عقدنامه هاي رسمي به عنوان شروط ضمن عقد، زوج به زوجه وکالت مي دهد در صورت تحقق شرايطي خاص خود را مطلقه نمايد. از جمله بند 10 که مقرر مي دارد: «درصورتي که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود.» بفرماييد: در فرض فوق چنانچه مرد عقيم ذاتي نباشد بلکه عمل وازکتومي (بستن لوله هاي انتقال اسپرم) انجام داده باشد آيا موضوع از مصاديق بند پيش گفته بوده و موجب تحقق وکالت در طلاق است؟ يا اين‌که با انجام عمل وازکتومي توسط زوج، زوجه او وکيل در طلاق خود نمي شود؟

پاسخ:درصورتي که عمل بستن لوله هاي انتقال نطفه مرد (وازکتومي) غير قابل برگشت و به تشخيص پزشک معتمد قانوني موجب ناباروري دائمي زوج باشد، عمل مزبور از مصاديق شرط مقرر و موجب تحقق وکالت در طلاق زوجه مي باشد. (نظريه مشورتي شماره 6201/7 تاريخ 12/10/1385 )
======================

سوال: مطالبه طلب بوسيله رسيدهاي بانکي
پولي را به عنوان قرض به حساب کسي ريخته ام و فقط رسيدهاي بانکي ان را دارم آيا قابل وصول است ؟

پاسخ: رسيد بانکي يکي از مدارکي است که مي تواند دليل اثبات دعوي و مستندي براي مطالبه وجوه واريزي از طرف مقابل باشد. بر اساس نص قانون مدني هر گاه کسي پولي به ديگري بدهد ، ظاهر در عدم تبرع است مگر اينکه خلاف آنرا طرف دعوي اثبات کند . يعني اصل بر آنست که شما آن مبلغ را بعنوان قرض و بدون آنکه بدهکار طرف دعوي باشيد ، به حساب وي واريز کرده ايد. اما اگر طرف شما دلائل يا مدارکي ارائه نمايد که نشان دهد به وي مديون بوده ايد و وجوه واريزي بعنوان ايفاي تعهدات از طرف شما بوده ،دعوي شما محکوم به رد است .
======================

سوال: امکان استفاده از استشهاديه محلي به جاي گواهي حصر وراثت
اگر در دعاوي حقوقي که احراز رابطه وراثت خواهان با خوانده با مورث خويش لازم است ، مانند دعوي تقسيم ترکه ، مطالبه سهم الارث و کلاً دعاوي که به قائم مقامي مورث مطرح مي شود ؛ گواهي حصر وراثت ضميمه نباشد و شخصي که بايد آن گواهي را ارائه دهد به علت موانع قانوني ارائه آن را موکول به زماني مثلاً بيش از ده روز نمايد؛آيا دادگاه مي تواند استشهاديه محلي را که به تأئيد شوراي محل رسيده به عنوان مدرکي دال بر احراز رابطه وراثت تلقي نمايد؟ گواهي گواهان چطور؟

پاسخ: رابطه وراث خواهان يا خوانده با مورث خود ؛ با استشهاديه و شهادت شهود قابل اثبات است . النهايه در صورتي که دادگاه ضروري تشخيص دهد از استشهاديه و شهود تعرفه شده تحقيق خواهد کرد و گواهي نامه حصر وراثت در اين زمينه موضوعيت ندارد. و شهادت شهود که جزء ادله اثبات دعوي محسوب است في الجمله در مورد اثبات رابطه وراثت هم مؤثر است .- در مورد گواهي حصر وراثت نيز بايد توجه داشت : الف ) - اعتبار گواهي حصر وراثت فقط تا همان حدي است که در آن ذکر شده و در صورتي که ميزان ماترک بيش از مبلغ مندرج در گواهي باشدبايد با انجام تشريفات مربوطه گواهي جديد صادر شود که اعتبار آن نامحدود باشد.ب ) - گواهي حصروراثت در ايران موافق مقررات قانون امور حسبي و قانون مدني و قوانين ديگر نقش تعيين کننده دارد. به عبارت ديگر با قيد مشخصات کليه ورثه و نسبت آنها به متوفي و تعيين ميزان سهم الارث در گواهي ، کليه ماترک متوفي ( در غير مواردي که قسمتي از اموال و دارائي با وصيت عهدي يا تمليکي جدا مي گردد) بايد بر اساس ضوابط مقرر در گواهي حصر وراثت بين ورثه تقسيم گردد. و بدون ارائه گواهي هيچ اقدامي در زمينه تقسيم ماترک يا استفاده از ماترک به طريق قانوني امکان پذير نيست.(با استفاده از نظرات کميسيون نشست قضائي)


مشاوره حقوقی رایگان