بسم الله
 
EN

بازدیدها: 762

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت سوم

  1390/8/3
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش- مصوب 1318 ‌مصوب کميسيون قوانين دادگستري مورخ 4 دي ماه 1318
فصل پنجم
‌ديوان تجديد نظر زمان جنگ
‌ماده 67 - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو يک ديوان تجديد نظر تشکيل مي‌شود.
‌ماده 68 - کارمندان ديوان تجديد نظر از بين افسران اردو و بنا به پيشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين مي‌شود
‌ماده 69 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ نيز مجري است.
‌ماده 70 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ مرکب از يک رييس و شش کارمند است و نيز براي ديوان تجديد نظر زمان جنگ يک دادستان از بين‌افسران ارشد و يک منشي از بين افسران جزء تعيين مي‌شود در صورت لزوم براي دادستان ديوان تجديد نظر زمان جنگ يک نفر معاون و يک نفر منشي‌نيز تعيين مي‌گردد.
‌ماده 71 - دادستان ديوان تجديد نظر زمان جنگ بنا به پيشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب مي‌شود.
‌ماده 72 - رتبه افسراني که براي کارمندي ديوان تجديد نظر زمان جنگ تعيين مي‌شود ممکن است مساوي با درجه متهم يا يک درجه پايين‌تر باشد‌ولي رتبه رييس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در اين صورت رياست ديوان‌تجديد نظر ممکن است با يک نفر سرلشگر باشد.
‌ماده 73 - رتبه رييس و کارمندان ديوان تجديد نظر زمان جنگ نبايد از رتبه رييس و کارمندان ديوان حربي که حکم بدوي را صادر نموده است کمتر‌باشد.
‌ماده 74 - در هيچ موردي رتبه رييس ديوان تجديد نظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.
‌ماده 75 - چنانچه در قرارگاه کل اردو که ديوان تجديد نظر زمان جنگ تشکيل مي‌شود عده افسران از حيث درجه مقرره براي تشکيل ديوان تجديد‌نظر کافي نبوده و مورد هم از موارد فوري و ضروري باشد ممکن است عده کارمندان ديوان تجديد نظر به پنج نفر (‌يک نفر رييس و چهار نفر کارمند)‌تقليل يابد.
‌همچنين وظيفه دادستان ديوان تجديد نظر را در اين قبيل مواقع ممکن است يک نفر سروان انجام دهد.
‌ماده 76 - وقتي که واحدها يا قسمتهاي بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مأمور عمليات جنگي مي‌شوند تا موقعي که در واحدهاي‌نامبرده ديوانهاي حرب و ديوان تجديد نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکيل نشده است ديوانهاي حرب عادي و ديوان تجديد نظر عادي که‌از سابق در نواحي نظامي مربوطه و مرکز تشکيل گرديده است به تمام اموري که در حدود صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ است مي‌تواند رسيدگي‌نمايد.
‌ماده 77 - در زمان جنگ در صورت لزوم يک يا چند ديوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و يک ديوان تجديد نظر زمان‌جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم اين باب در پايتخت نيز تشکيل خواهد شد.
‌فصل ششم
‌ديوانهاي حرب در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشد
‌ماده 78 - در نقاطي که مطابق ماده 111 به حال حکومت نظامي مي‌باشند ديوانهاي حرب عادي نواحي مربوطه علاوه بر وظايف عادي خود به‌جنحه و جناياتي که مطابق اين قانون و قوانين حکومت نظامي داخل در صلاحيت آنها مي‌شود رسيدگي مي‌نمايند.
‌ماده 79 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 35 و 36 و 37 و 57 و 59 و 60 و 63 اين قانون در ديوانهاي حرب نامبرده لازم‌الرعايه‌است.
‌فصل هفتم
‌ديوان تجديد نظر در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشد.
‌ماده 80 - وقتي که در يک يا چند شهرستان يا استان حکومت نظامي اعلام شده و وجود ديوان تجديد نظر لازم شود بنا به پيشنهاد فرمانده مربوطه‌و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده يک ديوان تجديد نظر تشکيل مي‌شود.
‌ماده 81 - مقررات مواد 39 و 41 و 42 و 43 و 44 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر مذکور در ماده قبل مجري خواهد بود.
‌ماده 82 - در نقاطي که حکومت نظامي اعلام شده است هر گاه عده افسران از حيث درجه مقرره براي تشکيل ديوان تجديد نظر کافي نبوده و مورد‌هم از مواد فوري و ضروري باشد ممکن است عده کارمندان ديوان تجديد نظر به پنج نفر (‌يک نفر رييس و چهار نفر کارمند) تقليل مي‌يابد.
‌باب دوم
‌دادگاه‌هاي انضباطي اردوها
‌ماده 83 - دادگاه انضباطي اردوها تشکيل مي‌شود از يک نفر ضابط نظامي که در معيت او يک نفر منشي نيز انجام وظيفه مي‌نمايد.
‌تبصره - منشي دادگاه انضباطي از بين گروهبانان بنا به انتخاب ضابط نظامي مربوطه تعيين مي‌شود.
‌ماده 84 - در اردوکشي‌هاي جنگي ضابطين نظامي علاوه بر وظايفي که مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوطه بر عهده آنان مي‌باشد در حدود مقررات اين‌قانون به دعاوي و شکايات رسيدگي مي‌نمايند.
‌ماده 85 - براي اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخيص فرماندهي اردو از افسران صلاحيتدار تعيين و منصوب مي‌شوند.
‌ماده 86 - حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي انضباطي عبارت از تمام مناطقي است که تحت اشغال قسمتهاي ارتش مي‌باشد و همچنين در جناحين و‌عقب اردو ضابطين نظامي بر طبق تشخيص فرماندهي اردو به دعاوي که در صلاحيت آنان بوده و حدود آن در اين قانون تعيين شده است رسيدگي‌مي‌نمايند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان