بسم الله
 
EN

بازدیدها: 851

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت سوم

  1390/8/3
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل چهارم - هيأت اجرائي

‌ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه دستور تشکيل هيأتهاي‌اجرائي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابيه، هيأت‌اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع‌ماده (32) تشکيل دهد.
تبصره - در شهرستان و بخشهايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است، يک نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يکي از نُه‌نفر معتمدين مذکور خواهد بود.
‌ماده 32- فرماندار يا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر از‌معتمدين بومي ساکن در محل و يا ساکنيني که حداقل داراي پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين کليه اقشار واجد شرايط در اين‌قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.
هيأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهارنظر کتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي‌دارد.
فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوين‌حداکثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشکيل جلسه مي‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود‌نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.
تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف‌است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر‌خود را کتبأ اعلام نمايد. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي که حداقل بيست نفر مورد تأييد‌باشند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأت‌نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
‌تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.
‌تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و کيفيت و مهلت تشکيل آنها يکسان است.
تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي کساني که در هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل، مرتکب تخلف‌شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.
ماده 33 - هيچيک از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان‌انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
‌الف - خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب - خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.
‌ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شرکت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير‌وظايف قانوني مي‌باشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي‌صورتجلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته کسب تکليف نمايد.
تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي که منجر به توقف‌انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3- هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غيبت اعضا را با ذکر علت غيبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يک يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت‌اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اکثريت ساقط کنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين‌علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي که با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اکثريت حاصل نگردد، از باقيمانده‌از معتمدين (‌تا سي نفر) تامين خواهند نمود.
ماده 36 - هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشکيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه اعلام مي‌دارند.
‌ماده 37 - جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم کليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اکثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
‌تبصره - رأي ممتنع در حکم رأي مخالف خواهد بود.
ماده 38 - هيأت اجرايي مرکز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مرکز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و‌تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات‌حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در‌سراسر حوزه انتخابيه مي‌نمايند.
تبصره - در صورت بروز بعضي از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.
‌ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت کشور ارسال‌دارد. يک نسخه از اين آگهي‌ها به وسيله وزارت کشور به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود.
‌ماده 40 - هيأت اجرايي مرکز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (‌و در شعب‌پر تراکم به تشخيص هيأت اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفي مي‌نمايند.
تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يکنفر رئيس، يکنفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند و‌بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينکه دائر نمودن شعبه و يا ادامه کار آن در محل‌اعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. که در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در کوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي‌داير خواهد شد که خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
‌تبصره 3 - تشکيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.
ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه موظف است مستقيما يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي براي هريک از‌شعب ثبت نام و اخذ رأي يک نفر نماينده تعيين نمايد.
‌ماده 42 - هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.
تبصره - در مواردي که وزارت کشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، بااطلاع و تأييد هيأت مرکزي نظارت بر‌انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
‌ماده 43 - کليه امور انتخابات بخش مرکزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي‌دهد.
ماده 44 - هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب‌العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و‌نقاطي که تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد. هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي که‌لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مرکز حوزه انتخابيه و بخش مرکزي اقدام نمايد و در هردو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد.‌و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان