بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,433

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت سوم

  1390/8/2
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل پنجم- امورمالي

ماده 50- وجوهي که براي تنظيم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمي وصول مي شود به شرح زيراست:

1-حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري

2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت

3-ماليات و حق تمبر برابر مقررات مالياتي

4-ساير وجوهي که طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول است

تبصره يک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره دو- براي ثبت اسنادي که تعيين قيمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارريال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ يا اقامه معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 20 ريال است

ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وسيله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنين هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت که به نفع موسسات مذهبي و خيريه و سازمان هاي فرهنگي و بهداشتي مسرح در موارد مربوط به معافيت ماليات هاي مستقيم صورت گيرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنين معافيت هايي که به موجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است کماکان به قوت خود باقي است و نيز موقوات خاندان پهلوي «بنياد پهلوي» از پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي معاف است.

ماده 52- براي ايصال وجوه عمومي که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر اسناد رسمي است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصي که از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قيد کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب يا حسابهايي که معين خواهد شد واريز نمايند آئين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند کرد.

ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر يا دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند بود تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصدو يک ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يک پنجم از چهار هزارو يک ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال يک دهم و از ده هزار و يک ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يک بيستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتريار و کمک اعاشه به کارکنان دفاتر برابر آئين نامه وزارت دادگستري سهمي اختصاص خواهد يافت.

ماده 54- ميزان حق التحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستري خواهد که بايد هر چهار سال يکبار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در صورت اقتضا در آن تجديد نظر شود بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط سردفتر به دفتريار اول پرداخت مي شود.

ماده55- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران موضوع ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم را براي اجراي مواد 10 و 11 اين قانون با رعايت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واريز نمايند.

ماده 56- قانون سردفتران تهران مکلف است موجودي حساب حق سردفتران و دفترياران را طبق آئين نامه مصرف خريد اوراق قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانک ملي به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکيل صندوق تعاون کند نحوه خريد و نگهداري اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئين نامه خواهد بود.

آئين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند کرد.

ماده57- از تاريخ اجراي اين قانون به منظور کمک هاي ضروري با دادن وام به سردفتران و دفترياران و کارکنان دفاتر اسناد رسمي صندوقي به نام صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکيل مي گردد آئين نامه اجراي اين ماده را وزارت دادگستري تصويب خواهد کرد.

فصل ششم- کانون سردفتران و دفترياران

ماده 58- وزارت دادگستري در تهران وساير مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي کانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشکيل خواهد داد کانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 59- کانون سردفتر آن به وسيله هيئت مديره اي مرکب از هفت عضو اصلي «پنج سردفتر و دو دفتريار اول» و سه عضو علي البدل «دو سردفتر و يک دفتر يار» اداره مي شود.

ماده 60- هيئت مديره کانون سردفتران مرکز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هيات مديره کانون هيئتي براي نظارت بر انتخابات از طرف وزير دادگستري تعيين مي شود. و تعداد اعضاي هيات نظارت و شرايط انتخاب آنها و طرز تشکيل هيات و نحوه عمل و نظارت و اخذ راي و ساير امور مربوط به انتخابات به موجب آئين نامه تعيين خواهد شد.

ماده 62- در سردفتران و دفترياراني ميتوان براي عضويت هيات مديره کانون انتخاب نمود حداقل داراي ده سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري بوده و در 5 سال اخير خدمت خود محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشد. کسانيکه داراي سابقه خدمت قضايي و يا وکالت دادگستري باشند سوابق قضايي و وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور مي گردد.

ماده 63- يک ماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياراني نيز پانزده دفتريار واجد شرايط را با راي مخفي براي عضويت هيات مديره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ راي هيات نظارت در انتخابات صورت اسامي حاضرين اکثريت را ضمن صورت مجلس پايان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزير دادگستري از بين منتخبين اعضاء اصلي و علي البدل کانون هر محل را تعيين خواهد کرد.

ماده 64- دوره تصدي اعضاء هيات مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده65- سردفتران عضو هيات مديره در اولين جلسه با راي مخفي از ميان خود يک رئيس- يک نائب رئيس و يک خزانه دار و يک دبير انتخاب خواهند کرد. تصميمات هيات مديره به اکثريت آراء معتبر مي باشد رئيس هيات مديره نماينده قانوني کانون در اجراي تصميمات هيات مديره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالي امضاي خزانه دار نيز لازم است.

ماده 66- وظايف کانون به شرح زير است:

فراهم کردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران
ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمي با تائيد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره امور مالي کانون از قبيل تنظيم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهيه طراز نامه
کمک به اشخاص بيبضاعت از طريق راهنمايي آنان به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم و ثبت اسناد آنها بدون دريافت حق تحرير
انجام دادن امور مربوط به بيمه بازنشستگي و صندوق تعاون سردفتران و دفترياران موضوع مواد 56 و 57 و 68 اين قانون
همکاري با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسي و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف يا سوء شهرت سردفتر يا دفتر ياري اطلاع حاصل کند بايد پس از رسيدگي مقدماتي مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
تنظيم و تصويب آئين نامه استخدامي کارکنان دفاتر اسناد رسمي
رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر و دفتريار و اعلام نظر قطعي کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصميم لازم.
ماده 67- تازمانيکه در استاني کانون سردفتران تشکيل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي آن استان به عهده کانون نزديک ترين استان مي باشد.

ماده 68- کانون سردفتران تهران مکلف است کليه سردفتران و دفترياران را از محلي وجوه موضوع ماده 55 اين قانون برابر آئين نامه مصوب را بيمه کند وجوه دريافتي سردفتران و دفترياران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافيت مشمول مقررات ماده 95 کانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1345 خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان