بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,472

راهنماي اعمال مادتين16-18

  1390/8/2
خلاصه: راهنماي اعمال مادتين16-18
ماده 16
در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر کننده رأي ، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رييس ديوان ارسال مي نمايند.
تبصره: صدور حکم اصلاحي در مورد سهو القلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأي انجام مي شود ، مشمول اين ماده نمي باشد.
ماده 18
در صورتي که رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان ، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا يا قانوني تشخيص دهد ، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود.شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد.
تبصره : آرايي که به موجب اين ماده صادر شده به جز مواردي که خلاف بيِّن شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.
فرم الف ( اشخاص حقيقي )
ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 :
(( در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان ، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد ، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود ، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض راي وصدور راي مقتضي مي نمايد )).
شرايط پذيرش درخواست اعمال ماده 18 :
آقاي / خانم .....
سلام عليکم
درخواست شما به علت نواقص ذيل که با علامت ضربدر مشخص گرديده است ، اعاده مي گردد پس از تکميل درصورت تمايل براي بررسي ارسال نماييد :
1 – تصوير خواناي دادخواست اوليه.
2 – تصوير اسناد و مدارک ارائه شده به شعبه رسيدگي کننده.
3 –راي ديوان
4 - درخواست بايد واجد شرايط ذيل باشد:
الف – درخواست بايد روشن و کاملا منجز بيان شده باشد.
ب – اسناد و مدارکي که به ديوان ارائه شده به طور خلاصه بيان گردد .
ج – دليل اين که راي صادره از ديوان ، خلاف بين قانون صادر گرديده است اين استدلال بايد طوري باشد که دقيقا اعلام شود راي صادره با کدام ماده قانوني مغايرت دارد .
د – رعايت مراتب بند ج در هنگام ادعاي خلاف شرع نيز ضرورت داشته و متقاضي بايد دقيقا اعلام نمايد که راي معترض عنه با کدام حکم شرعي مخالفت دارد .
فرم ب ( اشخاص حقوقي )
ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 :
(( در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان ، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد ، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود ، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض راي وصدور راي مقتضي مي نمايد )).
شرايط پذيرش درخواست اعمال ماده 18 :
1 – تصوير خواناي دادخواست اوليه و ضمائم آن .
2 – تصوير اسناد مدارک ارائه شده به ديوان .
3 – تصوير لايحه دفاعيه ارائه شده به شعبه رسيدگي کننده
4 – راي ديوان
5 - درخواست بايد واجد شرايط ذيل باشد:
الف – شرح مختصري از شکايت شاکي
ب – مستندات و دلايل ارائه شده .
ج – ذکر خلاصه اي از لايحه دفاعيه
د – بيان راي ديوان
ه – بيان اين که راي صادره با کدام يک از مقررات قانوني مغايرت آشکار دارد . مواد قانوني دقيقا ذکر شود.
و – اگر متقاضي مدعي گردد که راي معترض عنه با شرع مخالفت دارد ، بايد حکم شرعي آن نيز ذکر گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان