بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,484

مدارک عمومي جهت تشکيل پرونده در ديوان عدالت اداري

  1390/8/2
خلاصه: مدارک عمومي جهت تشکيل پرونده در ديوان عدالت اداري
1
2- تکميل برگه دادخواست شامل نام و نام خانوادگي شاکي - نام پدر - شماره ملي – شغل - آدرس دقيق – شماره تلفن همراه - وکيل دادگستري(در صورت دارا بودن) - طرف شکايت - موضوع شکايت و خواسته ( خواسته بايد به صورت صريح و خوانا نوشته شود)
3- برگه دادخواست و تمامي مدارک و ضمائم پيوستي بايد به تعداد طرف شکايت بعلاوه يک نسخه باشد .
4- الصاق و ابطال 50000 ريال ( پنجاه هزار ريال ) تمبر دادگستري بر روي صفحه اول دادخواست
5- الصاق و ابطال 200 ريال تمبر دادگستري بر روي هر يک از مدارک پيوستي(مدارک مصدق شده)
6- کپي از شناسنامه يا کارت ملي يا گواهينامه يا گذرنامه
7- در صورتي که شاکي شرکت ، کارگاه توليدي يا مغازه دار است، ارائه آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن براي شرکت ها و پروانه توليدي معتبر براي کارگاهها و پروانه کسب معتبر براي کسبه الزامي است.
در صورت عدم درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي ارائه اساسنامه براي مؤسسات و نهادهاي خصوصي الزامي مي باشد .
8- در صورتي که دادخواست دهنده ، نماينده قهري يا قانوني است ارائه رونوشت يا تصوير گواهي شده سندي که اثبات کننده سمت نماينده است الزامي مي باشد .
تذکر1: در صورتي که شاکي خواسته هاي متعدد و غير مرتبط داشته باشد بايد هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظيم گردد .
تذکر2: اشخاص متعدد، شکايت هاي خود را که موضوع، منشأ و مبناي مختلف دارد، بايد در دادخواست هاي جداگانه مطرح نمايند .
تذکر3: کليه مدارک و ضمائم قبل از تحويل تفکيک و هر دسته پيوست يک برگ دادخواست گردد .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها
1- ارائه آراء کميسيون ماده صد(بدوي و تجديدنظر)
2- ارائه گواهي قطعيت رأي در مورد رأي کميسيون بدوي ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد .
3- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالکيت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در ساير شکايات به طرفيت شهرداري بايد رأي صادره توسط شهرداري يا کميسيون مربوطه مانند کميسيون ماده 77 ضميمه شود .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش
الف ) درخواست هزينه سفر: ارائه حکم ورودي و خروجي شاکي از محل خدمت
ب ) دادخواست اعتراض به اخراج از محل کار: ارائه حکم اخراجي يا ابلاغيه رأي به همراه حکم کارگزيني
ج ) درخواست تبديل وضعيت استخدامي: ارائه حکم کارگزيني فعلي شاکي
تذکر: ارائه فيش حقوقي به همراه حکم کارگزيني الزامي است .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي
1- ارائه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف .
2- در صورتي که آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف عليه شرکت يا کارگاه توليدي يا کسبه صادر شده باشد، ارائه آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي با آخرين تغييرات براي شرکت ها و پروانه اشتغال يا توليدي معتبر براي کارگاهها و پروانه کسب معتبر براي کسبه الزامي است .
تذکر : در صورتي که رأي هيأت تشخيص به علت عدم اعتراض قطعي شده باشد ارائه گواهي قطعيت رأي مذکورالزامي است .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي
الف: درخواست سنوات بازنشستگي :
1- ارائه حکم بازنشستگي
2- ارائه مدارک پرداخت حق بيمه
3- ارائه تصوير صفحه اول دفترچه بيمه
ب: عدم احتساب حق بيمه در سازمان تأمين اجتماعي :
1- ارائه رأي اداره کار، در صورتي که شاکي در شرکت هاي خصوصي شاغل بوده است
2- ارائه حکم کارگزيني در صورتي که شاکي در استخدام کشوري بوده است
3- ارائه مدارک پرداخت حق بيمه
ج: درخواست مستمري از کارافتادگي :
1- ارائه آراء کميسيون هاي پزشکي اعم از بدوي و تجديدنظر
2- ارائه مدارک پرداخت حق بيمه
3- ارائه مدارک کارگزيني
د: درخواست برقراري مستمري توسط وراث
1- ارائه گواهي انحصار وراثت
2- ارائه مدارک پرداخت حق بيمه توسط متوفي
ه : درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث :
1- ارائه مدارک پرداخت حق بيمه
2- ارائه فيش حقوقي قبل از قطع مستمري
3- ارائه گواهي انحصار وراثت
مدارک لازم جهت اعتراض به آراي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري
1- ارائه تصوير مصدق رأي قطعي بدوي و تجديدنظر
2- ارائه مدارک استخدامي(احکام کارگزيني)
3- ارائه مدارک شناسائي
توجه: نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اعتراض به اخراج، بايد حکم اخراجي يا ابلاغيه حکم را به همراه حکم کارگزيني پيوست دادخواست نمايند .
مدارک لازم براي ساير موارد
1 – موضوعات مربوط به تعزيرات حکومتي: ارائه آراء بدوي و تجديدنظر
2- درخواست صدور حکم استخدامي از قراردادي يا پيماني به رسمي: ارائه حکم کارگزيني و ساير مستندات مربوطه
3- اعتراض به آراء هيأت هاي گزينش: ارائه آراء بدوي و تجديدنظر
4- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامي به عدم پذيرش آنان: ارائه آگهي استخدام و مدارک شرکت در آزمون و قبولي در آن
5- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگي کشوري: ارائه حکم بازنشستگي و ساير مستندات مربوطه
6- اعتراض کارکنان نيروهاي نظامي و انتظامي به اخراج: ارائه مدارک استخدامي و رأي اخراج
7- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي براي مشاغل سخت و زيان آور :
ارائه حکم کارگزيني که در آن شغل يا تخصص شاکي قيد شده باشد و مستندات استحقاق شاکي
8- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص حق اشعه :
ارائه حکم کارگزيني که در آن شغل يا تخصص شاکي قيد شده باشدو مستندات استحقاق شاکي
9- اعتراض نيروهاي نظامي و انتظامي به آراء کميسيونهاي اداري :
ارائه آراي قطعي بدوي و تجديدنظر- ارائه حکم کارگزيني که در آن رأي کميسيون مربوطه قيد شده باشد و مستندات مورد شکايت
10- درخواست اعاده به خدمت نيروهاي نظامي و انتظامي:
ارائه مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامي و ساير مستندات
11- موضوعات مربوط به گمرک: ارائه اظهارنامه و ضمانت نامه بانکي و ساير مدارک و مستندا
12- اعتراض به آراء کميسيون ماده99 استانداريها: ارائه رأي کميسيون و سند مالکيت
13- اعتراض به آراء کميسيون ماده 2 استانداريها :ارائه رأي کميسيون و مدارک پزشکي و ساير مستندات
14- موضوعات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور:
ارائه آگهي آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولي در آن و ساير مستندات
15- اعتراض به اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذيرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسي :
ارائه آگهي آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولي در آن
16- موضوعات مربوط به منابع طبيعي: ارائه تصميمات يا آراء قطعي صادره و مدارک مالکيت و ساير مستندات
توضيح: تصميمات کميسيون ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض درديوان عدالت اداري است .
17- اعتراض به آراء کميسيونهاي مالياتي: ارائه آراي قطعي بدوي و تجديدنظر و ساير مستندات
18- اعتراض به آراء کميسيون نظارت و هيئت عالي نظارت : ارائه مدارک مربوط به عضويت و ساير مستندات
19- اعتراض به تصميمات کميسيون تغيير کاربري اراضي در طرح هاي هادي روستايي مصوب سال 1371 :ارائه مصوبه کميسيون و اسناد مالکيت و ساير مستندات
20- اعتراض به نظر کميسيون موضوع قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهر و شهرک ها :
ارائه رأي کميسيون و مدارک مالکيت و ساير مستندات
21- موضوعات مربوط به قانون توزيع عادلانه آب :
الف) اعتراض به نظر کميسيون رسيدگي به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حريمي :
ارائه نظر کميسيون و مدارک مالکيت و ساير مستندات
ب) اعتراض به نظر هيأت هاي سه نفري موضوع مادتين 19و20 :
ارائه رأي هيأت سه نفري ، رأي هيأت پنج نفري ، اسناد مالکيت و مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حريم رودخانه و نهر(طبيعي و سنتي) و سيل و مرداب و برکه طبيعي :
ارائه آگهي مربوط ، نظريه کميسيون ماده 4 آئين نامه و مدارک مالکيت و ساير مستندات
22- اعتراض به آراء کميته فني موضوع آئين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت هاي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در مورد تخلفات دفاتر مذکور :
ارائه رأي کميته فني و پروانه و ساير مستندات
23- اعتراض به نظر کميسيون درجه بندي و تغيير درجه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي :
ارائه آراء کميسيون هاي بدوي و تجديدنظر ، پروانه مهمان خانه يا مهمان سرا ، رأي کميسيون و مدارک استخدامي و ساير مستندات
24- کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات جانبازان :
ارائه رأي کميسيون و مدارک استخدامي و ساير مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعايت شرايط عمومي جهت تشکيل پرونده ضروري است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان