بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,449

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت دوازدهم

  1390/8/1
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت دوازدهم تحصيل وکالت با وسايل فريبنده
مقدمه:
در مطلب قبلي نيز اشاره شد که به تمامي مطالب با اهميت و داراي توضيح پرداخته شده است از آنجائيکه تخلفات بسياري درقانون ذکر شده که صريح وروشن مي باشند و نياز به توضيحات ندارند بلکه بايد هميشه سرلوحه اعمال وکالتي ما قرار گيرند ، درادامه سلسله مطالب به آنها پرداخته مي شود ، اميد است مفيد واقع شود.
مطلب دوازدهم: تحصيل وکالت با وسايل فريبنده
ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مي گويد: ((در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي در جه 4 محکوم مي شود:...3-در صورتي که به وسيله فريبنده تحصيل وکالت نمايد...))
مصداق عيني در دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز:
موضوع پرونده : رسيدگي به اعتراض آقايان ...وکلاي دادگستري نسبت به راي شماره 14959 مورخ 15/9/83 مبني بر محکوميت وکلاي نامبرده به محروميت دايم از شغل وکالت .
خلاصه جريان پرونده : خانم ...همسر متهم زنداني .... در مورخه 15/11/81 به کانون وکلاي دادگستري مرکز اعلام داشته است که در خصوص پرونده هاي اتهامي شوهرم به آقايان ...وکالت دادم تا در پرونده هاي کلاسه 156-166-167 مطروحه در شعبه 45 دادگاه کرج و پرونده کلاسه 18-24-8401 دادگاه کارکنان دولت از شوهرم دفاع نمايند و عليرغم اينکه قول دادند که راي پرونده ها را بنحو احسن و به نفع متهم تمام کنند متاسفانه هيچ دفاع خاصي نکرده اند و در پرونده کلاسه 18-24-1084 اصلا" دخالتي نکردند و در بقيه پرونده دلسوزانه عمل نکرده و اطلاعات و گفته دروغين به ما داده اند و طي مراحلي طبق رسيد مبلغ 000/900/12 تومان از من دريافت و اقدام مثبتي در پرونده ها ننمودند و حتي حق الزحمه باطل کردن تمبر را شخصا" پرداخت کرده ام و حالا که تقاضاي پولم را مي کنم مي گويند هر کاري از دستت ساخته است انجام بده و فوق آن اينست که دو سه ماه دفترمان را ببندند لذا تقاضا دارم به موضوع رسيدگي و نسبت به استرداد پولم اقدام نمايند . متعاقبا" آقاي ... متهم زنداني و شوهر شاکيه در مقام تاييد شکوائيه همسرش اعلام نموده که وکلاي نامبرده از طريق فريبکاري و تهديد همسرش مبالغي وجه از او دريافت نموده اند که از اتهامات وارده نسبت به من دفاع نمايند ولي متاسفانه هيچ گونه اقدامي در اين خصوص معمول نداشته اند .
پس از ابلاغ شکوائيه شکات قضيه به وکلاي مشتکي عنهما نامبردگان طي لوايح تسليمي خود به کانون چنين دفاع کرده اند که برابر قرارداد منعقده مبالغي به عنوان حق الوکاله دريافت داشته اند و حسب الوظيفه و بنا به موازين شرعي و قانوني دفاع لازم را بعمل آورده و نهايت سعي و تلاش خود را در اين خصوص نموده اند ولي مشخص است که صدور راي محکوميت متهم و يا هرگونه تصميم قضايي ديگر با دادگاه صادر کننده حکم است ووکيل حق دخالت ندارند و در مواردي نيز خانم .... از ورود ما به پرونده جلوگيري بعمل آورده است و ما هيچ گونه شرطي درباره اخذ راي برائت براي شوهر ايشان نکرده ايم و شکايت وي را نيز تکذيب مي نماييم .
با ارجاع مورد رسيدگي به يکي از دادياران دادسراي انتظامي کانون وکلاي مرکز داديارمذکور پس از بررسي هاي انجام شده در تاريخ 28/5/82 به رياست دادسراي انتظامي کانون وکلاي مرکز چنين گزارش نموده است:
((در خصوص شکايت انتظامي مطروحه بطرفيت آقايان ...وکلاي پايه يکم دادگستري _ که داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي انتظامي مبني بر سه ماه ممنوعيت بوده و در سال 1380 اجرا گرديده است . پرونده کلاسه 78/34 شعبه دوم دادگاه انتظامي کانون وکلاي مرکز و همچنين يک فقره پرونده جاري به کلاسه 79/473 دادسراي انتظامي که منجر به صدور کيفر خواست مبني بر تخلف از سوگند( با لحاظ سابقه قطعي محکوميت تخلف انتسابي مشابه در مدت مقرر قانوني ) که تحت کلاسه شعبه چهارم دادگاه انتظامي به شماره 81/193 علي الظاهر در حال رسيدگي مي باشد با عنايت به مفاد شکايت و تصوير قرارداد وکالت تنظيمي و ميزان حق الوکاله و نوع محکوميت مندرج در دادنامه ابرازي از سوي همسر شاکي و عنايت سوابق وکلاي مشتکي عنهما و گزارش کار آموز وکالت مبني بر عدم دخالت نامبردگان در شعبه 24 عمومي سابق کرج (برغم اينکه جزء موضوع وکالت و قرارداد حق الوکاله ابرازي مي مي باشد ) و عدم حضور جهت اداي توضيحات که قرينه بر صدق شکايت شاکي مي تواند باشد بنا بمراتب معروضه عقيده به تخلف از سوگند آقايان وکلاي مشتکي عنهما را داشته اظهار نظر به تعقيب انتظامي نامبردگان مي گردد))
پس از موافقت آقاي معاون دادسراي انتظامي کانون وکلاي مرکز با نظريه آقاي داديار انتظامي نامبرده نتيجتا" کيفر خواست انتظامي مورخه 4/6/82 درباره وکلاي موصوف به اين شرح صادر شده : ((چون آقايان ...وکلاي دادگستري داراي سابقه انتظامي مشابه مرتکب تخلف از سوگند منطبق بر بند 3 ماده 82 آئين نامه استقلال ناظر به بند 5 ماده 76 آئين نامه قانوني استقلال کانون وکلا با لحاظ ماده 84 آئين نامه مرقوم شده است لذا باستناد مواد فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مجازات مشار اليها را دارد . ))
با طرح کيفر خواست صادره در شعبه پنجم دادگاه انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز شعبه مذکور در وقت فوق العاده مورخه 19/8/82 تشکيل جلسه داده و به شرح زير انشاء راي نموده است :
((در خصوص شکايت شکات بطرفيت آقايان ...شاکيان اظهار داشته اند مشتکي عنهما جمعا" دوازده ميليون و نهصد هزار تومان از آنها گرفته اند تا از اتهام آقاي ...در پرونده هاي 80/45/165 و 166و 167 و پرونده 1409 دادگاه ويژه کارکنان دولت و پرونده 81/24/1084 شعبه 24 دادگاه عمومي کرج دفاع نمايند . در فتوکپي قرارداد حق الوکاله ضميمه پرونده است تصريح شده آقايان وکلا موظف و مکلف گرديدند به نحو مطلوب بوظايف قانوني خويش قيام و از اتهام موکل دفاع بعمل آورند بنحوي که عندالزوم و با توجه به اتهام واهي و بي اساس که از سوي شکات نسبت به وي وارد گرديده از اين اتهام خلاصي جديد اضافه شده وکلا در انجام افعال محوله مساعي خويش را به منتهي درجه بکار خواهند گرفت و در قبال دفاع از پرونده هاي ياد شده موکل و بنمايندگي ايشان همسرش خانم ...مکلف به پرداخت مبلغ 25 ميليون تومان در مرحله تجديدنظر حق الوکاله مي باشد و از مبلغ ياد شده سه ميليون نهصد هزار تومان جهت حق الوکاله پرونده اي 167و166/165 پرداخت گرديده و مرحله بدوي آن خاتمه يافته و در خصوص پرونده هاي 1409 و پرونده هاي فوق الذکر مبلغ 6 ميليون تومان پرداخت شده است و باقيمانده آن 12 مليليون و يکصد هزار تومان بصورت چک خواهد بود ولي وکلا اقدام به وصول آن نخواهند کرد.))
آقايان مشتکي عنهم در پاسخ به لايحه مطروحه طي لايحه وارده به شماره 2151 -10/2/83 اظهار داشته اند اينجانبان از اتهام عليه شوهر خانم ...دفاع کرده ايم و در صفحه 2 لايحه مذکور مي گويند : ((ايشان شخصا" از ورود ما به پرونده جلوگيري کرد.))مشتکي عنهما با وجود ارسال اخطاريه دادسرا جهت اخذ توضيح نيز حضور نيافته اند و هيچ گونه مستندي دال بر اقدامات خود در پرونده کلاسه 18-24-1084 دادگاه عمومي کرج و پرونده کلاسه 1409 دادگاه ويژه کارکنان دولت نه در مرحله بدوي و نه درمرحله تجديدنظر ارائه نداده اند و اين در حالي است که در قرارداد حق الوکاله تصريح شده وکلا مکلفند از اتهام موکل دفاع نمايند به نحوي که با توجه به اتهام واهي و بي اساس که از سوي شکات نسبت به وي ارائه گرديده از اين اتهام خلاصي جويد که انشاء اين عبارت خاصه با توجه به حجم جرايم معنونه عليه موکله ... از يکطرف و عدم اقدام بوظيفه وکالتي و تجديدنظر خواهي از طرف ديگر مي تواند مصداق بارز تحصيل وکالت به وسيله فريبنده باشد عليهذا با لحاظ مجموع مستندات پرونده و با توجه به سابقه محکوميت انتظامي قطعي مشار اليها دادگاه تخلفات ارتکابي را با بند 3 ماده 80 و بند 3 ماده 81 و ماده 84 آئين نامه لايحه استقلال کانون دانسته و هردو نفر مشتکي عنهما را که بنا بر صراحت و امضاء ذيل لايحه تقديمي به دادسرا و قرار داد وکالت متفقا" وکيل شکات بوده اند به محروميت دائم از شغل وکالت موضوع بند 6 ماده 76 آئين نامه مار الذکر محکوم مي نمايد ))
با تجديدنظر خواهي وکلاي مشتکي عنهما از راي صادره پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و دادگاه مذکور در تاريخ 21/5/83 پرونده را به کانون وکلاي مرکز عودت و چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
((نظر به اينکه به موجب راي وحدت رويه شماره 66-27/2/73 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مجازات هاي موضوع بند هاي 5 و 6 ماده 76 آئين نامه مذکور ابطال و ملغي الاثر گرديده و مقرر شده که در موارد ياد شده آئين نامه جديدي تنظيم و به تصويب برسد و به لحاظ اينکه تاکنون اين آئين نامه جديد متضمن مجازات تخلف اعلامي وضع و به تصويب نرسيده است بنابراين ضمن فسخ دادنامه هاي شماره 21620-25/9/82 و 18874 -26/8/82 مورد اعتراض آقايان ...در پرونده جهت اقدام مقتضي به کانون مربوطه اعاده مي شود .))
پس از اعاده پرونده به کانون وکلاي دادگستري مرکز شعبه پنج دادگاه انتظامي کانون وکلا با صدور راي شماره 14595 -15/9/83 آقايان ... را با اصلاح ماده استنادي بند 6 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به محروميت دائم از شغل وکالت محکوم مي نمايد . که با ابلاغ راي مذکور به نامبردگان مشار اليهما طي لايحه اعتراضيه اي که به شماره 4822-21/11/83 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به مفاد راي مورد بحث اعتراض نموده و به استناد رضايت نامه هاي ماخوذه از خانم ...شاکيه انتظامي که اصل و فتوکپي آنها را ضميمه لايحه اعتراضيه خود نموده است اعلام داشته اند که اعلام رضايت شاکيه انتظامي مبين عدم اغراض و سوء نيت آنان در موضوع مطروحه بوده و مساله قابل ذکر در صدور راي معترض عنه اين است که عليرغم فسخ راي صادره قبلي از ناحيه دادگاه عالي انتظامي قضات دادگاه بدون ابلاغ وقت رسيدگي وارد رسيدگي به تخلفات اعلامي گرديده و مجازات اشد قبلي را تاييد نموده اند در حالي که اگر به رضايت نامه هاي شاکيه انتظامي توجه داشته اند مي توانستند موضوع ممنوعيت وکالت دايم را به چها رماه ممنوعيت موقت تقليل دهند.
لايحه اعتراضيه وکلاي محکوم عليه جهت پاسخگويي به کانون وکلاي دادگستري مرکز ارسال شد و رياست کانون در خصوص مورد طي لايحه شماره 8289/185/ج-23/12/83 ضمن شرح تخلفات وکلاي نامبرده اعلام داشت : (( با توجه به محتويات پرونده و نحوه مدافعات آقايان ...و اينکه با تقاضاي مهلت براي اخذ رضايت شکات به طور ضمني تخلفات ارتکابي را قبول نموده اند در حالي که نتوانستند رضايت از مو کلين سابق خود اخذ و به دادگاه ارائه دهند بنظر مي رسد با توجه به سابقه محکوميت مشابه انتظامي نامبردگان راي صادره منطبق با موازين صحيحا" صادر گرديده است .))
دادگاه با بررسي مندرجات اوراق پرونده و گزارش تهيه شده ضمن انجام مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به شر ح زير به صدور راي مبادرت مي نمايد .
راي دادگاه
هرچند به حکم معترض عنه از حيث تشخيص تخلف انتسابي اشکالي وارد نيست و اعتراض متقاضيان تجديدنظر هم به ترتيبي نيست که خدشه و خللي به حکم وارد نمايد ولي با ملاحظه اعلام گذشت شکات انتظامي نظر به اينکه مجازات تعيين شده دائر بر محروميت دائم تجديدنظر خواهان از شغل وکالت شديد به نظر مي رسد لذا با نقض حکم محکوميت آقايان ...وکلاي مشتکي عنهما هر يک از نامبردگان را با رعايت ماده 83 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا با يک درجه تخفيف به استناد بند 5 ماده 51 قانوني وکالت مصوب 1315 به تنزل يک درجه محکوم مي نمايد . اين راي قطعي است.
نويسنده:عبدالله سمامي-وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان