بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,125

خيرخواهي

  1390/7/30
خلاصه: خيرخواهي
ماه کنعاني من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کني زندان را
ليکن به شروط چندي:
الاوّل: آن که طمع هر چيز را، لاسيّما [به ويژه] راحت نفس خود را از سر بيرون کرده باشي. غرضي نداشته باشي از حرکت خود، بجز اصلاح عباد و خيرخواهي مسلمين، و تحمل جفاي مخلوق؛ والا اگر مقصود مال و جاه و عزت باشد، مقصود نمي‌رسد، و به مقصد نخواهيد رسيد. اگر همواره مرگ در نظرت مجسم شد، آني غافل نشدي، يمکن [امکان دارد]اين ملکه حاصل گردد.
الثاني: آن که به تأمل و مشورت کار کند. به عجله و به دو نظري نه. «فانّ العجول خود رأي تقع علي الهلکة بکثير من حيث لايشعر مهلکه» [زيرا که انسان شتابکاري که با اتکاء به انديشه خويش عمل مي‌کند، در بسياري از موارد ناآگاهانه خود را در مهلکه مي‌اندازد] که اگر تمام عقلا جمع شوند، نتوانند او را خلاص کنند،‌«وهو واضح» [و اين روشن است].
الثالث: اينکه بايد قوه غضبيه را تحت قوه عاقله کشيده باشد، تا غضب بي محل [بي جا] از او صادر نشود، «ضرورة انّ غبار الغضب يستروجه العقل و يعميه، يتحجب عن الحق بمراحل شتّي» [قطعاً غبار خشم بر روي عقل پرده مي‌افکند و آن را کور مي‌گرداند، و در نتيجه حجابهاي فراواني ميان او و حق قرار خواهد گرفت] و لذا بايد در آن حال متعرض کسي نشود، ‌ولو به موعظه و حق گويي، تا قوه غضب ساکن گردد.
الرابع: اينکه بايد کتوم الاسرار [رازپوش]باشد، سرّ خود را پنهان دارد. و مراد از «سرّ» آن مطلبي است که طايفه‌اي آن را ندانند، که اگر به آنها القاء کني، يا لغو باشد، يا باعث فساد عقيده آنها گردد،‌ولو بالمآل [اگر چه نه مستقيماً بلکه با واسطه به آن بينجامد] و اين به حسب اشخاص و بلاد متفاوت است.
الخامس: ‌اينکه هيچ آني نفس خود را شفيق و ناصح نداند، بلکه او را متهم و خائن بداند، لاسّيما [به ويژه] اگر ديد در مطلبي خيلي اصرار دارد، بداند که غرض در بين هست، ‌اغفال گردد.
السادس: کارهاي او بايد نظم و ترتيب داشته باشد. هر چيز را وقتي قرار دهد، تا مجال خلوت با نفس و خودپردازي را از دست ندهد. طوري باشد که تخلق نداشته باشد. هر چيز را در محل خود بجا آورد. هر چه وقت شد نکند، [که] مفسده زياد دارد.
السابع: ‌اينکه در هيچ امري متکل به حول و قوه [خود] نباشد، «بل يکون في جميع الاحوال متّکلاً علي صانعه و خالقه جلّ شأنه» [بلکه در تمامي احوال بر آفرينندة خويش اعتماد و تکيه نمايد].نويسنده: آيت الله محمد بهاري همداني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان